På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Annan allmän plats

Granskad:

I Boverkets föreskrifter om detaljplan finns de användningsbestämmelser som får användas på allmän plats. Om ingen av användningsbestämmelserna passar får kommunen använda Annan allmän plats och formulera en egen användningsbestämmelse.

Användningen Annan allmän plats

I fjärde kapitlet i Boverkets föreskrifter om detaljplan anges vilka användningsbestämmelser som kommunen får använda på allmän plats i en detaljplan. För varje användning finns en beskrivning av vad som ingår. Normalt är dessa beskrivningar allmänt hållna för att bestämmelserna ska gå att använda i flera olika situationer. Beskrivningarna är bindande och ska även användas vid tolkning av bestämmelsen.

Om kommunen vill planera för ett visst ändamål och ingen av användningsbestämmelserna passar för det som ska regleras så får kommunen formulera egna användningsbestämmelser genom att använda Annan allmän plats. Bestämmelsen får alltså bara användas i undantagsfall. Det är kommunen som bedömer om ett sådant undantagsfall föreligger. När kommunen använder Annan allmän plats blir bestämmelsen inte digitalt sökbar i samma utsträckning som övriga bestämmelser.

Det är därmed inte tillåtet att tillämpa Annan allmän plats exempelvis för att formulera en användningsbestämmelse som redan finns i föreskriften på ett annat sätt, exempelvis för att kunna formulera användningen Natur som ”Naturområde”. Den får bara tillämpas om ändamålet inte ryms inom den beskrivning som finns i föreskriften till varje användning. Mer utförlig vägledning om vad som kan rymmas inom varje användning finns på PBL kunskapsbanken.

Annan allmän plats

10 §    Användningen annan allmän plats ska tillämpas i de fall någon av användningarna i 2–9 §§ inte är tillämpliga. Användningen ska alltid preciseras.

Tabell 4.17 Precisering av användningen annan allmän plats

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Formulering

Eftersom formuleringen av Annan allmän plats inte styrs i föreskrifterna får kommunen formulera användningsbestämmelsen efter behov. Formuleringen ska dock vara tydlig så att det framgår vad som regleras. Planbestämmelser får inte formuleras så att de innehåller hänvisningar till planbeskrivningen, andra handlingar eller författningar.

32 §
  En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid.

Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen.

Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte. Lag (2011:335) .

4 §    Planbestämmelser får inte formuleras så att de innehåller hänvisningar till planbeskrivningen, andra handlingar eller författningar.

Här kan du läsa mer om att formulera planbestämmelser

Bestämmelsen måste följa föreskriften

I Boverkets föreskrifter om detaljplan anges att bestämmelsen alltid ska preciseras. Hakparentesen [Annan precisering] ska ersättas med kommunens egen formulering av preciseringen. Föreskrifterna anger också vilken bestämmelsekod bestämmelsen ska ha.

Formulering av precisering Bestämmelsekod
[Annan precisering] DP_AP_AnnanAP_Annan

1 §    Endast de användningar som är reglerade i 2–10 §§ får användas vid reglering med användningsbestämmelser på allmän plats i detaljplan.

Formuleringar av bestämmelser, formuleringar av preciseringar och bestämmelsekoder ska följa det som anges i tabellerna nedan. Annan precisering får endast användas när tillämpbar formulering saknas. Hakparentesen [Annan precisering] ska då ersättas med en egen formulering av preciseringen.

Annan allmän plats

10 §    Användningen annan allmän plats ska tillämpas i de fall någon av användningarna i 2–9 §§ inte är tillämpliga. Användningen ska alltid preciseras.

Tabell 4.17 Precisering av användningen annan allmän plats

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Redovisning av regleringar i detaljplan

Det finns inga bindande regler för hur en detaljplans reglering ska redovisas på plankartan. Det enda krav som måste uppfyllas är det så kallade tydlighetskravet som finns i plan- och bygglagen, PBL, och som ställer krav på att alla regleringar som görs i en detaljplan ska vara tydliga. Tydlighetskravet är i sig teknikneutralt och kan uppfyllas på flera olika sätt vilket innebär att redovisningen av regleringar i detaljplan kan göras på olika sätt så länge det tydligt framgår vad som regleras. Med den digitala teknikens hjälp är det därför möjligt att ta fram nya sätt att redovisa planbestämmelser.

32 §
  En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid.

Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen.

Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte. Lag (2011:335) .

Redovisning enligt det allmänna rådet om redovisning av reglering i detaljplan

Ett sätt att redovisa regleringar i detaljplan är att följa Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. Vid redovisning enligt det allmänna rådet kan användningen Annan allmän plats anges med avsedd användning i versaler på plankartan och vid färgläggning av detaljplanen ges användningen ljusgrå färg.

4.10 Annan allmän plats Allmänt råd Användningen annan allmän plats kan betecknas med avsedd användning i klartext med versaler och kan vid färgläggning ges ljusgrå färg.

Det allmänna rådet anger bara ett sätt som redovisningen kan göras för att tillgodose kravet på tydlighet i PBL och föreskriftens regler. Redovisningen kan alltså även göras på andra sätt. För att underlätta framtida tolkning av detaljplanen är det lämpligt att det framgår i detaljplanen om det allmänna rådet använts.

2.2 Redovisning av ärendeinformation Allmänt råd Information enligt 2 kap. 4–6 §§ Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan kan redovisas på detaljplanen. Om dessa allmänna råd har använts för redovisning kan det anges tillsammans med informationen enligt första stycket.

32 §
  En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid.

Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen.

Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte. Lag (2011:335) .

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen