Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ta ställning till översiktsplanens aktualitet

Granskad:

I strategin ska kommunfullmäktige bedöma i vilken utsträckning översiktsplanen är aktuell. Det är översiktsplanen i dess helhet som ska bedömas.   

Vad omfattar prövningen?

Prövningen av översiktsplanens aktualitet ska göras i förhållande till om planen ger vägledning om den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, hur planen tillgodoser värdena i riksintressen och hur gällande miljökvalitetsnormer följs.

23 §
  Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast
24 månader efter ett ordinarie val. I strategin ska fullmäktige
   1. ta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, och
   2. bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt
5 §.

En planeringsstrategi kan ändras fram till nästa ordinarie val.

Kraven i första stycket gäller dock inte om fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom den tid som anges där. Lag (2020:76) .

3 §
  Kommunen ska i översiktsplanen redovisa grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen. Grunddragen ska framgå av en karta.

Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Lag (2020:76) .

4 §
  Kommunen ska i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med hänsyn till de allmänna intressena i 2 kap. kan ha en väsentlig betydelse för sådana beslut som avses i 2 § andra stycket. Riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken ska alltid redovisas.

Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att
   1. riksintressen ska tillgodoses,
   2. gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken ska följas, och
   3. förhållanden av väsentlig betydelse i övrigt bör beaktas. Lag (2020:76) .

5 §
  Av översiktsplanen ska även följande framgå
   1. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
   2. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
   3. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
   4. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra,
   5. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen, och
   6. sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse.

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen. Lag (2020:76) .

Kommunens egna bedömningar och uppgifter från den löpande utvärderingen av översiktsplaneringen är grunden för fullmäktiges beslut angående översiktsplanens aktualitet. Därutöver är det viktigt att fullmäktige har möjlighet att bedöma om nytt underlag från staten påverkar ställningstagandena i översiktsplanen och planens aktualitet. (Jfr prop. 2019/20:52 sid. 113)

En utvecklad översiktsplanering, prop. 2019/20:52 (på Sveriges riksdags webbplats)

Det är översiktsplanen i dess helhet som ska bedömas, det vill säga även ändringar för viss del av kommunens yta och tillägg till planen. En översiktsplan kan vara delvis inaktuell, det vill säga den kan ha upphört att vara aktuell när det gäller hur den förhåller sig till ett allmänt intresse eller så kan det ha tillkommit kunskap inom en viss del av kommunens yta som gör det omöjligt att genomföra planen där.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen