Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Beslut om lov

Granskad:

Ett ärende som har inletts hos en myndighet ska alltid avslutas genom ett beslut inom rimlig tid. Innehållet i beslutet avgörs av omständigheterna i det enskilda fallet. I plan- och bygglagen, PBL, finns bestämmelser om vad beslut om bygglov, marklov och rivningslov ska innehålla. Utöver PBL:s krav på beslut finns regler i förvaltningslagen som ska följas.

Ett besluts innehåll

Hanteringen av ett ärende där någon enskild berörs ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att säkerheten påverkas negativt. För att grundläggande krav på demokrati och rättssäkerhet ska uppfyllas måste ett beslut innehålla ett antal uppgifter. Det måste exempelvis framgå vad beslutet omfattar och vad nämnden har prövat. Om det är osäkert vad beslutet gäller för och skälen för beslutet, är beslutet inte rättssäkert och det kan bli både tidsödande och kostsamt att reda ut vad som gäller.

9 §
  Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.

Handläggningen ska vara skriftlig. Myndigheten får dock besluta att handläggningen helt eller delvis ska vara muntlig, om det inte är olämpligt.

Ett beslut måste innehålla vissa uppgifter men byggnadsnämnden kan utöver det själv avgöra vad beslutet behöver innehålla i varje enskilt fall. Även hur omfattande innehållet i beslutet ska vara behöver anpassas för olika ärenden. Ett bygglov för en planenlig komplementbyggnad behöver exempelvis inte vara lika omfattande som ett bygglov för ett bostadshus utanför detaljplan.

Exempel på uppgifter ett beslut om lov kan innehålla är:

 • administrativ information,
 • beslutsformulering,
 • ärendebeskrivning,
 • motivering,
 • bullerberäkning,
 • underrättelse och yttranden,
 • villkor,
 • upplysningar,
 • vem som har fattat beslutet, och
 • överklagandeanvisning.

Beslut behöver motiveras

Plan- och bygglagen är en lagstiftning där många bestämmelser kan tolkas på olika sätt. Lagstiftningen innebär också att det görs bedömningar i de flesta ärenden. Därför är det särskilt viktigt att det framgår av beslutet hur bedömningarna har gått till, vad som har skett i ärendet och vilka faktorer som har avgjort ärendet.

Det kan vara både tidskrävande och svårt att skriva bra beslut och framförallt att motivera beslut. Men väl motiverade beslut underlättar för många olika parter och under många år framöver. Väl motiverade beslut kan även göra att överklaganden undviks och att överklagade ärenden kan handläggas snabbare.

Det finns många fördelar med att motivera ett beslut, bland annat följande:

 • en säkrare och tydligare rättstillämpning,
 • sökanden förstår beslutet,
 • andra parter förstår beslutet,
 • underlättar vid överklagande, och
 • underlättar för bygglov i framtiden.

Exempelskrivningar i vägledningen om beslut

I texterna finns ett antal exempel på hur olika delar av ett enskilt beslut kan formuleras. Exemplen kan vara ett stöd både när byggnadsnämnden tar fram mallar och när beslut ska skrivas. Många av exemplen utgår från kommentarer som Justitieombudsmannen, JO, gjort vid inspektioner av byggnadsnämnder runt om i landet och i anmälansärenden. Det handlar bland annat om ordval, formuleringar och uppställning av beslut.

Film

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen