På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets föreskrifter om motordrivna portar och liknande anordningar

I Boverkets föreskrifter finns krav och regler för motordrivna portar och liknande anordningar när det gäller utförande och installation, kontroll samt skötsel och underhåll.

Motordrivna portar och liknande anordningar som omfattas av Boverkets föreskrifter definieras som anordningar som öppnas och stängs med motorkraft och som används för passage av personer eller fordon.

Exempel på motordrivna anordningar som går in under begreppet motordrivna portar och liknande anordningar är:

  • Portar
  • Dörrar
  • Väggar
  • Galler
  • Grindar

För att omfattas av föreskrifterna ska anordningarna ovan både öppnas och stängas med motorkraft.

För dörrar med enbart öppningsautomatik gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (AFS 2008:3) samt de generella kraven på underhåll enligt plan- och bygglagen och Boverkets byggregler.

För motordrivna portar och andra anordningar som t.ex. ingår i eller utgör skydd för en maskinanläggning är det Arbetsmiljöverket som ger ut föreskrifter, se "På andra webbplatser" under "Relaterad information".

Generell information om krav och regler för motordrivna anordningar finns i Boverkets föreskrifter. Länk finns i "Relaterad information".

Utförande och installation

För portar och liknande anordningar gäller att de ska vara utförda och installerade så att de ger tillfredställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn. För att uppfylla detta ska de vara installerade och utförda i enlighet med

  • Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12)
  • Boverkets byggregler (BFS 2011:6) och
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (AFS 2008:3).

Motordrivna portar och liknande anordningar omfattas av krav på CE-märkning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (AFS 2008:3) som genomför EU:s maskindirektiv (2006/42/EG).

För produkter som omfattas av en harmoniserad standard enligt EU:s byggproduktförordning (EU) nr 305/2011 (exempelvis portar och dörrar) gäller även krav på prestandadeklaration och CE-märkning enligt denna förordning.

Ändring eller utbyte av viss del

Vid ändring eller utbyte av viss del ska den ändrade eller utbytbara delen uppfylla samma krav som för en ny motordriven port eller liknande anordning.

Åtgärder ska noteras i en journal som ska hållas tillgänglig för kontrollorganet vid kontroll. Om ändringen har väsentlig betydelse för säkerheten krävs det revisionsbesiktning av ett ackrediterat kontrollorgan innan anläggningen får tas i bruk igen.

Kontroll

Motordrivna portar och liknande anordningar som omfattas av Boverkets föreskrifter ska kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan om de inte omfattas av något av undantagen från kontroll.

Första besiktning

Första besiktning ska göras innan motordrivna portar och liknande anordningar får tas i bruk om installationen inte ingår i bestyrkandet mot maskindirektivet och om de inte omfattas av något av de andra undantagen från kontroll. Exempel på anordningar som har krav på första besiktning är industriportar med portautomatik som är bestyrkta och CE-märkta av tillverkaren innan installationen.

Återkommande besiktning

Återkommande besiktning ska utföras för portar och dörrar som inte omfattas av något av undantagen från kontroll.

Den första återkommande besiktningen ska utföras efter två år. Därefter ska det göras kontroll med ett intervall på två eller fyra år.

Lista med besiktningsintervall för motordrivna portar och liknande anordningar
Första återkommande besiktning 2 år
Därefter återkommande besiktningar av        
a) motordrivna portar och liknande anordningar inom inhägnat industriområde, vilka styrs med impulsdon i kombination med självövervakad kontaktlist eller med hålldon 4 år
b) övriga motordrivna portar och liknande anordningar än ovan 2 år

Revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning ska göras om en motordriven port eller liknande anordning ändras på ett sätt som har väsentlig betydelse för säkerheten. Besiktningen ska göras innan anordningen tas i bruk igen. Boverkets föreskrifter anger exempel på ändringar som har väsentlig betydelse för säkerheten.

Lista med exempel på ändringar av väsentlig betydelse för säkerheten för motordrivna portar och liknande anordningar

Undantag från kontroll

Beroende på vad som ingår i bestyrkande, typ av anordning och var den är installerad gäller olika undantag från krav på kontroll.

Helt undantagna från krav på första besiktning är motordrivna portar och liknande anordningar som är bestyrkta och CE-märkta mot maskindirektivet och där installationen ingår i bestyrkandet

Helt undantagna från krav på kontroll är motordrivna garageportar och grindar för enskilt bruk i anslutning till småhus

Undantagna från krav på återkommande besiktning är hålldonsstyrda rullgaller i till exempel butiksentréer som manövreras högst 2 gånger per dygn

Undantagna från krav på första och återkommande besiktning är:

  • skjutdörrar, slagdörrar och roterdörrar som är bestyrkta och CE-märkta mot maskindirektivet
  • anordningar som är typgodkända

 

Tabell med krav på kontroll
* Gäller enbart om bestyrkandet mot maskindirektivet inte omfattar installationen.      
Typ Första besiktning Återkommande besiktning Revisions-besiktning
Motordrivna garageportar och grindar för enskilt bruk i anslutning till småhus Nej Nej Nej
Hålldonsstyrda rullgaller i till exempel butiksentréer som manövreras högst 2 gånger per dygn Ja* Nej Ja
Skjutdörrar, slagdörrar och roterdörrar som är bestyrkta mot maskindirektivet Nej Nej Ja
Anordningar som är typgodkända Nej Nej Ja
Övriga motordrivna portar och liknande anordningar Ja* Ja Ja

Drift, tillsyn, skötsel och underhåll

Ägaren eller den som annars ansvarar för en motordriven port eller liknande anordning ska se till att den bland annat sköts och underhålls så att den ger ett tillfredställande skydd för säkerhet och hälsa. I första hand bör instruktionerna som tillhör anordningen följas. Om dessa saknas eller inte är aktuella finns det vägledning i föreskrifterna för framtagning eller uppdatering av instruktionerna. Skötsel och underhåll bör utföras av någon som har kompetens för uppgiften.

Journal ska föras över åtgärder för tillsyn, skötsel och underhåll. Ägaren eller den som annars ansvarar för anordningen ska se till att detta görs och att journalen hålls tillgänglig för kontrollorgan och tillsynsmyndigheten.

Enligt allmänt råd i Boverkets föreskrifter bör man ta hänsyn till användningsfrekvensen och omgivande miljö vid skötsel och tillsyn av motordrivna portar och liknande anordningar. Skötsel och tillsyn bör dock utföras minst två gånger per år om inget annat anges i anordningens instruktioner. Lista på vad den fortlöpande skötseln och tillsynen bör innehålla finns i Boverkets föreskrifter.

Den besiktning som tillverkare eller serviceföretag förordar i samband med service och tillsyn ska inte förväxlas med kontrollen som utförs av ackrediterat kontrollorgan enligt Boverkets föreskrifter.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej