Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygg- och fastighetssektorns energianvändning uppdelat på förnybar energi, fossil energi och kärnkraft

Granskad:
Illustration: Boverket/SCB

Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2020 för en inhemsk energianvändning på cirka 97 TWh, vilket motsvarar cirka 34 procent av Sveriges totala energianvändning. Genom importvaror bidrar sektorn dessutom till energianvändning utomlands med motsvarande cirka 6 TWh.

Bygg- och fastighetssektorns energianvändning består huvudsakligen av energi för uppvärmning. Den totala energianvändningen i sektorn varierar från år till år, bland annat beroende på hur utomhustemperaturen varierar. Framför allt gäller detta energi för uppvärmning.

I det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" anges mål för energianvändningen. Där står att användningen av energi ska ske på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor ska användas.

Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn 2008–2020

Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

Den totala energianvändningen i bygg och fastighetssektorn uppgick till cirka 101 TWh 2020 när importerade produkter inkluderades. Energianvändningen i Sverige var cirka 97 TWh. Detta motsvarar ungefär 34 procent av Sveriges totala energianvändning samma år, vilken var på 282 TWh.

Energianvändningen i bygg och fastighetssektorn av både inhemsk och importerad energi uppgick i snitt till 107 TWh för perioden 2008–2020. Energianvändningen för 2020 ligger således cirka 5 procent lägre jämfört med genomsnittsvärdet för hela perioden och är 5 TWh lägre än 2019. Sysselsättningen kopplad till bygg- och fastighetssektorn ökade med 0,6 procent i 2020 jämfört med 2019. Förädlingsvärdet i sektorn och dess värdekedja ökade med knappt 1 procent under samma period.

Bygg- och fastighetssektorns energianvändning har beräknats utifrån ett underlag från SCB. Användning som kopplas till import har här beräknats som om produktion skett i Sverige. Beräkningarna är gjorda utifrån ett livscykelperspektiv. Läs mer om detta i menyn Om miljöindikatorerna.

Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn fördelat på energislag

Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

I figuren för totala energianvändningen fördelad på energislag kan vi se att cirka 66 procent av den totala nivån utgörs av förnybar energi. Av de 101 TWh kommer 67 TWh från förnybar energi, 28 TWh från fossil energi och 6 TWh från kärnkraft. Vi ser också att andelen förnybar energi ökar samtidigt som den fossila energianvändningen minskar långsamt. I fossil energianvändning ingår kol och koks, olja och petroleumprodukter, natur- och stadsgas samt torv, fossilt avfall med mera. I förnybar energi ingår fast biobränsle, flytande biobränsle, biogas och biogent hushållsavfall.

Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn fördelad på olika branscher

Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

Uppvärmning står för majoriteten av energianvändningen i bygg och fastighetssektorn. Totalt sett stod uppvärmning för cirka 73 procent av den totala energianvändningen 2020 medan nybyggnad stod för 7 procent och fastighetsförvaltning (inklusive renovering, om- och tillbyggnad och övrig fastighetsförvaltning) stod för 20 procent.

Alla tre delbranscher uppvisar minskningar i energianvändning 2020 jämfört 2019.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen