Bygg- och fastighetssektorns energianvändning uppdelat på förnybar energi, fossil energi och kärnkraft.

Bild som beskriver energianvändningens andel av utsläppen.

Bygg- och fastighetssektorn svarade 2016 för en inhemsk energianvändning på cirka 122 TWh, vilket motsvarar cirka 37 procent av Sveriges totala energianvändning. Genom importvaror bidrar sektorn dessutom till energianvändning utomlands med motsvarande cirka 10 TWh.

Bygg- och fastighetssektorns energianvändning består huvudsakligen av energi för uppvärmning och transporter. Den totala energianvändningen i sektorn varierar från år till år, bland annat beroende på hur utomhustemperaturen varierar. Framför allt gäller detta energi för uppvärmning.

I det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" anges mål för energianvändningen. Där står att användningen av energi ska ske på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor ska användas.

Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn 2008–2016

Bild som visar total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn 2008–2014
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

Den totala energianvändningen i bygg- och fastighetssektorn uppgick till cirka 132 TWh 2016 när importerade produkter inkluderades. Energianvändningen i Sverige var cirka 122 TWh. Detta motsvarar ungefär 37 procent av Sveriges totala energianvändning samma år, vilken var på 333 TWh.

Energianvändningen i bygg och fastighetssektorn av både inhemsk och importerad energi uppgick i snitt till cirka 124 TWh för perioden 2008-2016. Energianvändningen för 2016 ligger således cirka 7 procent högre jämfört med genomsnittsvärdet för hela perioden och cirka 8 procent högre jämfört med 2015.

Bygg- och fastighetssektorns energianvändning har beräknats utifrån ett underlag från SCB. Användning som kopplas till import har här beräknats som om produktion skett i Sverige. Beräkningarna är gjorda utifrån ett livscykelperspektiv. Läs mer om detta i menyn Om miljöindikatorerna.

Under 2018 gjordes en omläggning av metoden för hur energianvändningen beräknas. Denna omläggning innebär att fastighetsförvaltning får ökad tilldelad bränsleanvändning. Hela tidsserien för total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn har därför justeras.

Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn fördelat på energislag

Bild som visar Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn fördelat på energislag 2008-2014
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

I figuren för totala energianvändningen fördelad på energislag kan vi se att cirka 63 procent av den totala nivån utgörs av förnybar energi. Av de 132 TWh kommer 83 TWh från förnybar energi, 40 TWh från fossil energi och 9 TWh från kärnkraft. Vi ser också att andelen förnybar energin ökar samtidigt som den fossila energianvändningen minskar. I fossil energianvändning ingår kol och koks, olja och petroleumprodukter, natur- och stadsgas samt torv, fossilt avfall med mera. I förnybar energi ingår fast biobränsle, flytande biobränsle, biogas och biogent hushållsavfall.

Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn fördelad på olika branscher

Bild som visar Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn fördelad på olika branscher 2008-2014.
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

Uppvärmning av lokaler och byggnader (fastighetsförvaltning) står för majoriteten av energianvändningen i bygg- och fastighetssektorn. Totalt sett stod uppvärmning för cirka 78 procent av den totala energianvändningen 2016 medan byggverksamheten stod för ca 14 procent.

Ökningen av energianvändningen i hela sektorn mellan 2015 och 2016 beror främst på att fastighetsförvaltningen - uppvärmning har ökat. Energianvändningen för fastighetsförvaltningens övriga delar och byggverksamheten är i stort sett oförändrade.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej