Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygg- och fastighetssektorns energianvändning uppdelat på förnybar energi, fossil energi och kärnkraft

Granskad:
Illustration: Boverket/SCB

Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2021 för en inhemsk energianvändning på cirka 103 TWh, vilket motsvarar cirka 34 procent av Sveriges totala energianvändning. Genom importvaror bidrar sektorn dessutom till energianvändning utomlands motsvarande cirka 6 TWh. Under perioden 2008–2021 har energianvändningen ökat med 11 procent vilket är en negativ utveckling. Andelen förnybar energi har ökat med 20 procent vilket är en positiv utveckling.

Energianvändningen går huvudsakligen till uppvärmning

Bygg- och fastighetssektorns energianvändning består huvudsakligen av energi för uppvärmning. Den totala energianvändningen i sektorn varierar från år till år, bland annat beroende på hur utomhustemperaturen varierar. Framför allt gäller detta energi för uppvärmning.

I det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" anges mål för energianvändningen. Där står att användningen av energi ska ske på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor ska användas.

Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn 2008–2021

Källa och illustration: Boverket/SCB

Den totala energianvändningen i bygg och fastighetssektorn uppgick till cirka 109 TWh 2021 när importerade produkter inkluderades. Energianvändningen i Sverige var cirka 103 TWh. Detta motsvarar ungefär 34 procent av Sveriges totala energianvändning samma år, vilken var på 303 TWh.

Energianvändningen i bygg och fastighetssektorn av både inhemsk och importerad energi uppgick i snitt till 106 TWh för perioden 2008–2021. Energianvändningen för 2021 ligger således cirka 3 procent högre jämfört med genomsnittsvärdet för hela perioden och är 7,4 TWh högre än 2020. Sysselsättningen kopplad till bygg- och fastighetssektorn ökade med 1,9 procent 2021 jämfört med 2020. Förädlingsvärdet i sektorn och dess värdekedja ökade med 1,4 procent under samma period. Under perioden 2008–2021 har energianvändning ökat med 11 procent vilket är en negativ utveckling.

Bygg- och fastighetssektorns energianvändning (exklusive anläggning av väg och järnväg) har beräknats utifrån ett underlag från SCB. Användning som kopplas till import har här beräknats som om produktion skett i Sverige. Beräkningarna är gjorda utifrån ett livscykelperspektiv. Läs mer om detta i menyn "Om miljöindikatorerna".

Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn fördelat på energislag

Källa och illustration: Boverket/SCB

I figuren för totala energianvändningen fördelad på energislag kan vi se att cirka 65 procent av den totala nivån utgörs av förnybar energi. Av de 109 TWh kommer 71 TWh från förnybar energi, 31 TWh från fossil energi och 7 TWh från kärnkraft. Vi ser också att andelen förnybar energi ökar samtidigt som den fossila energianvändningen minskar långsamt. I fossil energianvändning ingår kol och koks, olja och petroleumprodukter, natur- och stadsgas samt torv, fossilt avfall med mera. I förnybar energi ingår fast biobränsle, flytande biobränsle, biogas och biogent hushållsavfall. Andelen förnybar energi har ökat med 20 procent vilket är en positiv utveckling. Andelen har ökat från 54 procent till 65 procent för perioden 2008–2021.

Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn fördelad på olika branscher

Källa och illustration: Boverket/SCB

Uppvärmning står för majoriteten av energianvändningen i bygg och fastighetssektorn. Totalt sett stod uppvärmning för cirka 73 procent av den totala energianvändningen 2021 medan nybyggnad stod för 8 procent, renovering, om- och tillbyggnad för 10 procent och fastighetsförvaltning för 9 procent. Alla fyra delbranscher uppvisar ökningar i energianvändning 2021 jämfört 2020.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen