På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Avgifter för lov, förhandsbesked och anmälan

Plan- och bygglagen, PBL, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov eller anmälan.

Byggnadsnämndens avgifter får inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgifterna gäller även kallat självkostnadsprincipen. Grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som kommunfullmäktige beslutar om.

Byggnadsnämndens avgifter ska betalas av den som är sökande eller har gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggning avser. Nämnden får ta ut avgiften i förskott. Byggnadsnämnden får även ta ut en avgift för ansökningar som avslås. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 795)

Den avgift som byggnadsnämnden tar ut för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska redovisas i beslutet. Av redovisningen ska framgå hur avgiften har fastställts. Att avgiften är en del av beslutet innebär också att avgiften kan överklagas inom ramen för bestämmelser om överklagande av beslut om lov, förhandsbesked och startbesked.

Avgift för lov

I ett ärende om bygglov, rivningslov eller marklov får byggnadsnämnden ta betalt för följande:

 • beslut om lov
 • expediering och kungörelse
 • tekniskt samråd
 • beslut om startbesked
 • arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen
 • slutsamråd
 • beslut om slutbesked
 • framställning av arkivbeständiga handlingar
 • andra tids- och kostnadskrävande åtgärder.

Beslut om lov

Avgift för beslut om lov omfattar alla tids- och kostnadskrävande åtgärder i samband med prövning av lov. Det kan till exempel vara granskning av handlingar, prövning mot eventuell detaljplan och övriga krav i PBL, grannehörande, remittering, föreläggande om komplettering och beslutsformulering. Byggnadsnämnden får även ta ut avgift när en ansökan om lov avslås. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 795)

Expediering och kungörelse

Avgift för expediering och kungörelse avser:

 • delgivning eller utskick till sökande och annan part eller de som har lämnat synpunkter i ärendet som inte blivit tillgodosedda
 • kungörelse i Post- och inrikes Tidningar
 • meddelande om kungörelse.

Tekniskt samråd

Avgift för tekniskt samråd omfattar tids- och kostnadskrävande åtgärder i samband med tekniskt samråd. Det kan exempelvis vara förberedande arbete inför samrådet, det tekniska samrådet och protokollskrivning.

Beslut om startbesked

Avgift för beslut om startbesked omfattar tids- och kostnadskrävande åtgärder i samband med beslut om startbesked. Det kan exempelvis vara granskning av redovisade handlingar och beslutsformulering. Byggnadsnämnden får ta ut en avgift även om startbesked vägras. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 795)

Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen

Avgift för arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen omfattar tids- och kostnadskrävande åtgärder i samband med byggnadsnämndernas arbetsplatsbesök på byggarbetsplatsen. Det kan exempelvis vara förberedande arbete inför besöket, arbetsplatsbesöket och protokollskrivning. Det kan även omfatta ytterligare arbetsplatsbesök eller tillsynsbesök som behöver göras på byggarbetsplatsen. Det kan exempelvis behövas om byggnadsnämnden vid sitt arbetsplatsbesök upptäcker allvarliga avvikelser från föreskrifterna eller bygglovet. (jfr prop. 2009/10:170 sid 320 och sid 501)

Slutsamråd

Avgift för slutsamråd omfattar tids- och kostnadskrävande åtgärder i samband med slutsamråd. Det kan exempelvis vara förberedande arbete inför samrådet, slutsamrådet och protokollskrivning.

Beslut om slutbesked

Avgift för beslut om slutbesked omfattar tids- och kostnadskrävande åtgärder i samband med beslut om startbesked. Det kan exempelvis vara granskning av redovisade handlingar och beslutsformulering. Byggnadsnämnden får ta ut en avgift även om slutbesked vägras. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 795)

Framställning av arkivbeständiga handlingar

Avgift för framställning av arkivbeständiga handlingar omfattar tids- och kostnadskrävande åtgärder i samband med framställning av arkivbeständiga handlingar.

Andra tids- och kostnadskrävande åtgärder

Avgift för andra tids- och kostnadskrävande åtgärder kan exempelvis vara administrativa uppgifter såsom start av ärende, diarieföring, avslut av ärende och arkivering. Det kan även vara skriftliga upplysningar som är tids- och kostnadskrävande. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 795)

Avgift för förhandsbesked

I ett ärende om förhandsbesked får byggnadsnämnden ta betalt för följande:

 • beslut om förhandsbesked
 • expediering och kungörelse
 • framställning av arkivbeständiga handlingar
 • andra tids- och kostnadskrävande åtgärder.

Beslut om förhandsbesked

Avgift för beslut om förhandsbesked omfattar alla tids- och kostnadskrävande åtgärder i samband med prövning av lov. Det kan till exempel vara granskning av handlingar, prövning mot eventuell detaljplan och övriga krav i PBL, grannehörande, remittering, föreläggande om komplettering och beslutsformulering. Byggnadsnämnden får även ta ut avgift när en ansökan om förhandsbesked avslås. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 795)

Expediering och kungörelse

Avgift för expediering och kungörelse avser:

 • delgivning eller utskick till sökande och annan part eller de som har lämnat synpunkter i ärendet som inte blivit tillgodosedda
 • kungörelse i Post- och inrikes Tidningar
 • meddelande om kungörelse.

Framställning av arkivbeständiga handlingar

Avgift för framställning av arkivbeständiga handlingar omfattar tids- och kostnadskrävande åtgärder i samband med framställning av arkivbeständiga handlingar.

Andra tids- och kostnadskrävande åtgärder

Avgift för andra tids- och kostnadskrävande åtgärder kan exempelvis vara administrativa uppgifter såsom start av ärende, diarieföring, avslut av ärende och arkivering. Det kan även vara skriftliga upplysningar som är tids- och kostnadskrävande. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 795)

Avgifter för ärenden om anmälan

I ett ärende om anmälan får byggnadsnämnden ta betalt för följande:

 • tekniskt samråd
 • beslut om startbesked
 • arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen
 • slutsamråd
 • beslut om slutbesked
 • framställning av arkivbeständiga handlingar
 • andra tids- och kostnadskrävande åtgärder.

Tekniskt samråd

Avgift för tekniskt samråd omfattar tids- och kostnadskrävande åtgärder i samband med tekniskt samråd. Det kan exempelvis vara förberedande arbete inför samrådet, det tekniska samrådet och protokollskrivning.

Beslut om startbesked

Avgift för beslut om startbesked omfattar tids- och kostnadskrävande åtgärder i samband med beslut om startbesked. Det kan exempelvis vara granskning av redovisade handlingar och beslutsformulering. Byggnadsnämnden får ta ut en avgift även om startbesked vägras. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 795)

Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen

Avgift för arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen omfattar tids- och kostnadskrävande åtgärder i samband med byggnadsnämnderna arbetsplatsbesök på byggarbetsplatsen. Det kan exempelvis vara förberedande arbete inför besöket, arbetsplatsbesöket och protokollskrivning. Det kan även omfatta ytterligare arbetsplatsbesök eller tillsynsbesök som behöver göras på byggarbetsplatsen. Det kan exempelvis behövas om byggnadsnämnden vid sitt arbetsplatsbesök upptäcker allvarliga avvikelser från föreskrifterna eller bygglovet. (jfr prop. 2009/10:170 sid 320 och sid 501)

Slutsamråd

Avgift för slutsamråd omfattar tids- och kostnadskrävande åtgärder i samband med slutsamråd. Det kan exempelvis vara förberedande arbete inför samrådet, slutsamrådet och protokollskrivning.

Beslut om slutbesked

Avgift för beslut om slutbesked omfattar tids- och kostnadskrävande åtgärder i samband med beslut om startbesked. Det kan exempelvis vara granskning av redovisade handlingar och beslutsformulering. Byggnadsnämnden får ta ut en avgift även om slutbesked vägras. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 795)

Framställning av arkivbeständiga handlingar

Avgift för framställning av arkivbeständiga handlingar omfattar tids- och kostnadskrävande åtgärder i samband med framställning av arkivbeständiga handlingar.
Andra tids- och kostnadskrävande åtgärder
Avgift för andra tids- och kostnadskrävande åtgärder kan exempelvis vara administrativa uppgifter, såsom start av ärende, diarieföring, utskick av beslut, avslut av ärende och arkivering. Det kan även vara skriftliga upplysningar som är tids- och kostnadskrävande. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 795)

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

I de fall en tidsfrist löper ut innan nämnden har tagit beslut i ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska avgiften reduceras. Det är endast vissa av de avgiftsberättigade tjänsterna som ingår i ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan som ska reduceras. Det är därför viktigt att det tydligt framgår i byggnadsnämndens taxa vilken avgift som avser vilken tjänst.

Här kan du läsa mer om reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

Här kan du läsa mer om tidsfrister för handläggning av lov, förhandsbesked och anmälan

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej