Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

När projektet är färdigt

Granskad:

Samtliga genomförda projekt ska slutredovisas till Boverket inom utsatt tid. Om projektet inte redovisas inom den utsatta tiden, eller om villkoren i bidragsbeslutet i övrigt inte har uppfyllts, kan Boverket återkalla bidragsbeslutet.

Olika regler gäller beroende på när bidrag beviljats

 1. Hur ska projektet redovisas?

  Slutredovisningen ska innehålla en skriftlig redogörelse av de insatser som genomförts och hur uppsatta mål för projektet har uppnåtts. Använd formuläret Slutredovisning, se "Relaterad information". Besiktningsprotokoll och kostnadsredovisning ska bifogas slutredovisningen.

  Kostnadsredovisningen ska visa summan av projektets kostnader. Använd formuläret Kostnadsredovisning under "Relaterad information".

  De byggnads- och installationsarbeten som ingår i projektet ska besiktas av en besiktningsman som är godkänd av Boverket. Besiktningsprotokollet ska visa att nödvändiga kontroller genomförts och att byggnadsprojektet uppfyller kraven i gällande bygglagstiftning. Besiktningsprotokollet ska skickas in tillsammans med slutredovisningen. Använd formuläret Besiktningsprotokoll.

  Samtliga dokument för slutredovisning finns under "Relaterad information".

  Besiktningen sker på bekostnad av den sökande, som också är skyldig att hålla byggnaden tillgänglig för besiktning.

  Vad menas med godkända besiktningsmän?

  Godkända besiktningsmän är personer med behörighet som:

  • certifierad kontrollansvarig
  • certifierad sakkunnig inom tillgänglighet, brand eller kulturvärden.
  • sakkunnig funktionskontrollant ventilation
  • certifierad energiexpert.

  Besiktning kan i förekommande fall även genomföras av ett ackrediterat företag som kontrollerar motordrivna anordningar, till exempel hissar. I "Relaterad information" finns en länk till en sökfunktion för att hitta certifierade personer som kan utföra besiktning inom olika sakområden.

  När betalas bidraget ut?

  Bidraget betalas ut när projektet är färdigställt, och den sökande har lämnat in slutredovisning, kostnadsredovisning och besiktningsprotokoll till Boverket och Boverket godkänt redovisningen av projektet. Besiktning sker på bidragsmottagarens bekostnad genom en besiktningsman som Boverket godkänt.

 2. Hur ska projektet redovisas?

  Samtliga genomförda projekt ska slutredovisas till Boverket inom utsatt tid. Om projektet inte redovisas inom den utsatta tiden, eller om villkoren i bidragsbeslutet i övrigt inte har uppfyllts, kan Boverket återkalla bidragsbeslutet.

  Slutredovisningen ska innehålla en skriftlig redogörelse av de beviljade åtgärder som genomförts, kostnaderna för åtgärderna och hur målen för projektet har uppnåtts. För tillgänglighetsåtgärder upp till 300 000 kronor ska ett särskilt formulär användas. Till slutredovisningen ska det också bifogas ett intyg av bidragsmottagarens revisor som styrker den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet. Använd gärna vår föreslagna mall för revisorsintyg.

  Samtliga dokument för slutredovisning finns under "Relaterad information".

  När betalas bidraget ut?

  Bidraget får betalas ut i förskott med högst 75 procent i samband med beslut om bidrag. Förskottsutbetalningen sker i mån av tillgängliga medel. Slutlig utbetalning görs normalt när projektet är genomfört och slutredovisningen är inlämnad och godkänd. En förutsättning för utbetalning är dock att tillräckliga medel för utbetalning finns på Boverkets anslag för bidraget. I vissa fall kan utbetalningen dröja, till exempel när ett projekt redovisas året före utsatt tid för slutredovisning.

 3. Slutredovisning av beviljat bidragsprojekt görs i särskild e-tjänst. Till slutredovisningen i e-tjänsten ska ett intyg av bidragsmottagarens revisor som styrker den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet bifogas. Använd gärna den mall för revisorsintyg som finns under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen