Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Beslut att anta detaljplanen

Granskad:

En detaljplan får antas om marken anses lämplig för de användningar som planen reglerar. Beslutet att anta en detaljplan ska som huvudregel fattas av kommunfullmäktige, men vid standardförfarande kan fullmäktige i regel delegera beslutet till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden.

Antagande om marken anses lämplig

Processen vid standardförfarande och utökat förfarande. Illustration: Boverket

Inför ett beslut om antagande av en detaljplan ska kommunen ta ställning till om planprocessen visat att mark- eller vattenområdet är lämpligt för den bebyggelse och de byggnadsverk som planen avser. Kommunen ska under planprocessen ha gjort de undersökningar, utredningar som behövs samt tagit ställning till de synpunkter som inkommit och utifrån detta bedöma om planen ska antas. En viktig faktor är om länsstyrelsen utifrån sina ingripandegrunder har yttrat sig under samrådet eller granskningen och signalerat att planen kan komma att överprövas.

2 §
  Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för
   1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt,
   2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt,
   3. en åtgärd som kräver bygglov,
      a) om åtgärden innebär att ett område kan tas i anspråk för, eller om den vidtas i ett område som redan har tagits i anspråk för, att anlägga
   - ett industriområde,
   - ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt,
   - en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,
   - en hamn för fritidsbåtar,
   - ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse,
   - en campingplats,
   - en nöjespark, eller
   - en djurpark, och
      b) om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan,
   4. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och
      a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller
      b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och
   5. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Första stycket 3 gäller inte åtgärder som enligt föreskrifter meddelade med stöd av 16 kap. 1 § 1 inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Trots första stycket 4 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked. Lag (2021:785) .

Reglerna för antagande av en detaljplan gäller också i fråga om beslut om att ändra eller upphäva en detaljplan.

38 §
  Det som enligt detta kapitel gäller i fråga om förslag till och antagande av en detaljplan ska också gälla i fråga om förslag till och beslut om att ändra eller upphäva en detaljplan.

38 a §
  Vid förlängning av genomförandetiden enligt 4 kap. 24 § behöver 18 § första och andra styckena samt 19-25 §§ inte tillämpas. Samråd enligt 11 § krävs endast med lantmäterimyndigheten och kända sakägare inom det berörda området. Lag (2020:76) .

38 b §
  I fråga om förslag till att upphäva en detaljplan behöver 18 § första och andra styckena samt 19-25 §§ inte tillämpas när planens genomförandetid har gått ut, och upphävandet av planen
   1. är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 §,
   2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, och
   3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

I fall som avses i första stycket, ska kommunen så snart som möjligt skicka samrådsredogörelsen eller ett meddelande om var den finns tillgänglig till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.

Om kommunen efter att samrådet är klart ändrar sitt förslag väsentligt, ska kommunen trots första stycket låta granska det ändrade förslaget enligt 18 § första och andra styckena samt
19-24 §§.

Bestämmelserna i första-tredje styckena är endast tillämpliga om den del av översiktsplanen som har betydelse för upphävandet är aktuell enligt 3 kap. 25 § när ärendet påbörjas. Lag (2020:76) .

38 c §
  Bestämmelserna i 38 b § tillämpas också i fråga om förslag till att upphäva en detaljplanebestämmelse enligt 4 kap. 18 § andra stycket 1 eller 2 eller motsvarande åtgärder enligt äldre bestämmelser. I fråga om sådana förslag behöver samråd enligt 11 § inte ske med andra kommuner eller sakägare utanför det berörda området. Lag (2015:668) .

38 d §
  Ett beslut att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska innehålla de huvudsakliga skälen för beslutet. Lag (2021:785) .

Föreläggande om anspråk på ersättning eller inlösen

Innan ett förslag till detaljplan kan antas ska kommunen bedöma om förslaget till detaljplan kan medföra att en fastighetsägare drabbas av vissa former av skada. Fastighetsägaren kan ha rätt till ersättning eller inlösen om planen innebär att ett rivningsförbud eller skydd av särskilt värdefulla allmänna platser, byggnadsverk, tomter eller bebyggelseområden införs. Detta gäller även de med särskild rätt till fastigheten, till exempel nyttjanderättsinnehavare genom servitut.

Kommunen får då förelägga den som kan drabbas av skadan att inom minst två månader anmäla sitt anspråk på ersättning eller inlösen. Föreläggandet ska innehålla information om planförslagets innebörd och att rätten till ersättning eller inlösen kan gå förlorad om den enskilde inte inom en viss tid anmäler sitt anspråk. Kommunen får inte anta detaljplanen innan tidsfristen som kommunen har bestämt för anmälan av anspråk har löpt ut.

26 §
  Om ett förslag till detaljplan kan medföra en sådan skada som avses i 14 kap. 7, 10 eller 12 §, får kommunen förelägga den som kan komma att drabbas av skadan att inom en viss tid anmäla sitt anspråk på ersättning eller inlösen.
Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att rätten till ersättning annars kan gå förlorad.

Föreläggandet ska innehålla upplysningar om förslagets innebörd.

Tidsfristen för anmälan ska bestämmas till minst två månader. En bestämmelse om att kommunen inte får anta planen innan tidsfristen har löpt ut finns i 28 §.

28 §
  Om kommunen har meddelat ett föreläggande enligt 26 §, får kommunen inte anta detaljplanen innan tidsfristen för anmälan av anspråk har löpt ut. Lag (2014:900) .

7 §
  Om en detaljplan eller områdesbestämmelser innehåller ett rivningsförbud eller om ett rivningslov vägras enligt 9 kap. 34 §, har fastighetens ägare rätt till ersättning av kommunen för den skada som rivningsförbudet eller det vägrade rivningslovet medför.

Rätten till ersättning gäller dock endast om den skada som rivningsförbudet eller det vägrade rivningslovet medför är betydande i förhållande till värdet av den berörda delen av fastigheten.

10 §
  Om kommunen i en detaljplan inför en bestämmelse som avses i 4 kap. 8 § 1 eller 16 § 3 eller i områdesbestämmelser inför en bestämmelse som avses i 4 kap. 42 § andra stycket, har den som äger en fastighet som berörs av bestämmelsen rätt till ersättning av kommunen för den skada som bestämmelsen medför.

Rätten till ersättning gäller dock endast om bestämmelsen innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten.

Första och andra styckena gäller inte bestämmelser om rivningsförbud. För sådana bestämmelser gäller i stället 7 §. Lag (2014:900) .

12 §
  Det som enligt 5-11 §§ gäller i fråga om fastighetens ägare ska gälla också den som har en särskild rätt till fastigheten.

13 §
  Om ett beslut som avses i 5, 6 eller 7 §, 9 § första stycket eller 10 eller 11 § medför att användningen av fastigheten synnerligen försvåras, är kommunen skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in fastigheten.

Beslut att anta en detaljplan kan delegeras

En detaljplan ska som huvudregel antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Enligt förarbetena bör planer som handläggs med standardförfarande kunna delegeras, medan planer som handläggs med utökat förfarande i princip alltid bör antas av kommunfullmäktige. Det är upp till kommunen att besluta vilka gränser som ska gälla för delegation. Kommunfullmäktige kan besluta om en mindre omfattande delegation, till exempel att delegationen inte omfattar planförslag där samordning behöver ske mellan flera nämnder eller att planer som förutsätter att kommunfullmäktige beslutar om genomförandeavtal också ska antas av kommunfullmäktige (jfr prop. 2016/17:151 sid. 40–43).

Fler steg för en effektivare plan- och bygglag, prop. 2016/17:151 (på Sveriges riksdags webbplats)

27 §
  En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Ett sådant uppdrag får inte delegeras. Lag (2017:424) .

Principiell beskaffenhet eller av större vikt

Planer som handläggs enligt det utökade förfarandet kan enligt förarbetena anses vara sådana planer som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Det är lämpligt att planer av större vikt beslutas i kommunfullmäktige för att värna den offentliga debatten. När genomförandet av en detaljplan medför stor påverkan på omgivningen är det i princip alltid lämpligt att ge utrymme för argumenten i en offentlig debatt. Det kan även handla om planer som medför betydande ekonomiska åtaganden för kommunen.

I undantagsfall kan även en plan som handläggs med utökat förfarande vara av sådan karaktär att beslutet kan delegeras. Exempelvis om planen har ett tydligt stöd i ett detaljplaneprogram som kommunfullmäktige har antagit, eller om planen i någon begränsad del inte är förenlig med översiktsplanen men planens allmänna inriktning ändå har ett tydligt stöd i översiktsplanen (jfr prop. 2016/17:151 sid. 40–43).

Fler steg för en effektivare plan- och bygglag, prop. 2016/17:151 (på Sveriges riksdags webbplats)

Beslut att inte anta detaljplanen

Om fullmäktige eller byggnadsnämnden beslutar att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska beslutet innehålla de huvudsakliga skälen för detta.

38 d §
  Ett beslut att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska innehålla de huvudsakliga skälen för beslutet. Lag (2021:785) .

Underrättelse om antagande

Kommunen ska anslå det justerade protokollet med beslutet att anta en detaljplan på kommunens anslagstavla. På anslagstavlan ska kommunen samma dag även anslå en underrättelse med information om antagandet och upplysningar om var beslutet finns tillgängligt samt vad den som vill överklaga beslutet måste göra.

När detaljplanen har antagits ska kommunen under minst tre veckor hålla planen, planbeskrivningen, samrådsredogörelsen, granskningsutlåtandet och ett protokollsutdrag med antagandebeslutet tillgängligt på kommunens webbplats. Skyldigheterna att redovisa och hålla information tillgänglig gäller inte information där publiceringen skulle strida mot någon lag eller annan författning. Det kan till exempel handla om uppgifter som omfattas av sekretess eller där behandlingen av uppgifterna skulle strida mot dataskyddsförordningen och därför inte får redovisas eller hållas tillgängliga.

12 §
  Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på anslagstavlan. Av tillkännagivandet ska det framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har tillkännagetts. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före överklagandetidens utgång enligt 13 kap. 5 § första stycket.

29 §
  När detaljplanen har antagits ska kommunen
   1. på sin anslagstavla anslå en underrättelse med information om antagandet tillsammans med upplysningar om var beslutet finns tillgängligt och vad den som vill överklaga beslutet måste göra, och
   2. under minst tre veckor hålla planen, planbeskrivningen, samrådsredogörelsen, granskningsutlåtandet och ett protokollsutdrag med beslutet tillgängliga på sin webbplats.

Underrättelsen ska anslås och informationen göras tillgänglig samma dag som justeringen av det protokoll som innehåller beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla.

Skyldigheten att hålla information tillgänglig gäller inte i den utsträckning det skulle strida mot lag eller annan författning. Lag (2021:785) .

Publicering av planinformation på webbplatser

Kommunen ska meddela om beslutet att anta planen

Senast dagen efter anslaget av det justerade protokollet som innehåller antagandebeslutet ska kommunen skicka ett meddelande om antagandet. Meddelandet ska skickas till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda kommuner och vid regionplanering ska det skickas även till regionen.

Kommunen ska även skicka meddelandet om antagandet till sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster, boende, hyresgästorganisationer och ideella föreningar under förutsättning att de senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Kommunen ska även meddela sakägare om planförslaget ändrats efter granskningstiden och beslutet går sakägaren emot.

11 §
  Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.

Den inskränkning i rätten att överklaga som följer av första stycket gäller inte
   1. om beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter granskningstiden,
   2. om överklagandet grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga ordning, eller
   3. ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan vars genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk på ett sådant sätt som anges i 4 kap. 34 § andra stycket. Lag (2022:1055) .

12 §
  En sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken får överklaga
   1. ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan vars genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk på ett sådant sätt som anges i 4 kap. 34 § andra stycket denna lag, och
   2. ett beslut att ge bygglov eller positivt förhandsbesked för en åtgärd som anges i 4 kap. 2 § första stycket 3 a och som ska föregås av en bedömning av om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Rätten att överklaga enligt första stycket gäller dock inte beslut som rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt. Lag (2021:785) .

13 §
  En sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses i 16 kap.
13 § miljöbalken eller en sådan ideell förening som avses i 16 kap. 14 §
miljöbalken får överklaga ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan som innebär att ett område inte längre ska omfattas av strandskydd enligt 7 kap.
miljöbalken.

30 §
  När detaljplanen har antagits ska kommunen skicka ett meddelande om detta till
   1. länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten,
   2. de kommuner som är berörda och till regionen om det i länet ska ske planering enligt 7 kap., och
   3. dem som anges i 11 § första stycket 2 och 3 och dem som får överklaga enligt 13 kap. 12 eller 13 § och
      a) senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda, eller
      b) har rätt att överklaga beslutet enligt 13 kap. 11 § andra stycket 1.

Meddelandet ska innehålla ett protokollsutdrag med beslutet och upplysningar om vad den som vill överklaga beslutet måste göra.

Kommunen ska till länsstyrelsen skicka det granskningsutlåtande som avses i 23 § tillsammans med meddelandet om att planen har antagits, om kommunen inte redan har skickat utlåtandet enligt 24 §. Lag (2021:785) .

31 §
  Meddelandet enligt 30 § ska skickas senast dagen efter det att justeringen av det protokoll som innehåller beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Lag (2021:785) .

Meddelandets innehåll

Meddelandet ska innehålla ett protokollsutdrag med beslutet att anta detaljplanen och upplysningar om hur beslutet kan överklagas. Meddelandet till länsstyrelsen ska kompletteras med granskningsutlåtandet, om inte detta redan har gjorts tidigare under processen.

Överklagandeanvisning

30 §
  När detaljplanen har antagits ska kommunen skicka ett meddelande om detta till
   1. länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten,
   2. de kommuner som är berörda och till regionen om det i länet ska ske planering enligt 7 kap., och
   3. dem som anges i 11 § första stycket 2 och 3 och dem som får överklaga enligt 13 kap. 12 eller 13 § och
      a) senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda, eller
      b) har rätt att överklaga beslutet enligt 13 kap. 11 § andra stycket 1.

Meddelandet ska innehålla ett protokollsutdrag med beslutet och upplysningar om vad den som vill överklaga beslutet måste göra.

Kommunen ska till länsstyrelsen skicka det granskningsutlåtande som avses i 23 § tillsammans med meddelandet om att planen har antagits, om kommunen inte redan har skickat utlåtandet enligt 24 §. Lag (2021:785) .

Meddelande till ett stort antal personer

Är det ett stort antal personer som ska meddelas och som inte är samfälligheter och bostadsrättshavare finns det vissa möjligheter att informera dem på annat sätt än genom att skicka meddelande till var och en. Kommunen kan i stället kungöra meddelandet genom att anslå det på kommunens anslagstavla och föra in det i en ortstidning. Kungörelsen ska innehålla information om vilket beslut som avses, när beslutet tillkännagavs och hur beslutet kan överklagas. Kungörelsen i ortstidningen ska göras samma dag som beslutet tillkännages.

Kommunen kan även sprida ett informationsblad om kungörelsen till de boende som är berörda, om det stora antalet mottagare av meddelandet är boende, men bara under förutsättningen att det skulle innebära större kostnader och besvär än vad som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med meddelandet att skicka det till var och en.

35 §
  Om ett meddelande enligt 20, 24 eller 30 § ska skickas till ett stort antal personer som inte är samfälligheter eller bostadsrättshavare, och det skulle innebära större kostnader och besvär än vad som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med meddelandet att skicka det till var och en av dem, får kommunen
   1. om meddelandet är ett sådant som avses i 20 §, låta bli att skicka det enligt 20 § 1, och
   2. om meddelandet är ett sådant som avses i 24 eller 30 §, i stället för att skicka det, kungöra meddelandet genom att anslå det på kommunens anslagstavla och
      a) föra in det i en ortstidning, eller
      b) sprida ett informationsblad om kungörelsen till de boende som är berörda, om det stora antalet mottagare av meddelandet är boende.

Om kungörelsen avser ett meddelande enligt 30 §, ska det av kungörelsen framgå vilket beslut som meddelandet avser, när beslutet tillkännagavs och vad den måste göra som vill överklaga beslutet. Om kungörelsen förs in i en ortstidning, ska det ske samma dag som beslutet tillkännages. Lag (2021:785) .

Vissa ska alltid få ett eget meddelande

Om detaljplanen innebär att kommunen kan komma att lösa in mark för allmän plats eller för annat än enskilt byggande ska ett meddelande om beslutet att anta detaljplanen skickas till ägaren till marken eller innehavare med särskild rätt till området.

36 §
  Om ett meddelande avser en detaljplan som innebär att ett mark- eller vattenområde eller ett utrymme kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap. 13 eller 16 §, får 35 § inte tillämpas för meddelanden till ägaren eller innehavaren av en särskild rätt till området eller utrymmet. Lag (2014:900) .

Om kommunen förelagt någon eller några om att anmäla anspråk på ersättning eller inlösen på grund av att förslaget till detaljplan kan medföra vissa former av skada ska ett meddelande om beslutet att anta detaljplanen skickas till den eller dessa.

37 §
  I fråga om den som har fått ett föreläggande enligt 26 § får kommunen inte tillämpa 35 § för att meddela att detaljplanen har antagits.

Om planen får betydande miljöpåverkan i ett annat land

Om det finns en tillhörande miljökonsekvensbeskrivning till den antagna planen och planen antas medföra betydande miljöpåverkan i ett annat land ska kommunen skicka ett meddelande om antagandet av planen till ansvarig myndighet i det berörda landet.

31 §
  Meddelandet enligt 30 § ska skickas senast dagen efter det att justeringen av det protokoll som innehåller beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Lag (2021:785) .

Film

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen