Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Pooler, dammar och brunnar

Granskad:

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Barn som utforskar sin närmiljö kan av misstag ramla i en bassäng om det saknas skyddsanordningar. Boverkets byggregler, BBR, ställer krav på att fasta bassänger, dammar och brunnar på tomter ska ha skydd mot drunkning.

Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska en obebyggd tomt som ska tas i anspråk för bebyggelse ordnas på ett sätt så att risken för olycksfall begränsas. Samma krav som gäller för tomter gäller i skälig utsträckning även för allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader. I Boverkets byggregler, BBR, finns regler om skydd mot drunkning på tomter. Det finns krav dels för fasta bassänger avsedda för bad eller simning, dels för dammar, fasta brunnar och fasta behållare. Reglerna är framförallt skrivna för att undvika barnolycksfall. Bestämmelserna gör skillnad mellan bassänger och prydnadsdammar. I BBR omfattar begreppet bassäng endast sådana bassänger som är avsedda för bad eller simning inklusive plaskdamm. En bassäng har skarpare kanter medan en damm kan utformas med mjukare övergång mellan mark och vatten.

9 §
  En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att
   1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,
   2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
   3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon,
   4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon,
   5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och
   6. risken för olycksfall begränsas.

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.

12 §
  Det som gäller i fråga om tomter enligt 9-11 §§ ska i skälig utsträckning tillämpas också på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader, dock att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda platsen eller området i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Lag (2011:335) .

1:2 Föreskrifterna

Föreskrifterna gäller

 • -   vid uppförandet av nya byggnader,
 • -   vid mark- och rivningsarbeten, samt
 • -   för obebyggda tomter som ska förses med en eller flera byggnader.

Vid uppförandet av andra anläggningar än byggnader på tomter gäller föreskrifterna i avsnitt 8:9.

Vid ändring av byggnader gäller föreskrifterna i den utsträckning som följer av avsnitt 1:22. (BFS 2017:5).

Allmänt råd Av 1 kap. 4 § PBL framgår att även ombyggnader och tillbyggnader innefattas i begreppet ändring av byggnader. Föreskrifter om byggnaders utformning m.m. meddelas även av andra myndigheter än Boverket. Till exempel utfärdar Arbetsmiljöverket föreskrifter om arbetsplatser och Jordbruksverket föreskrifter om utformning av djurstallar. (BFS 2017:5).
8:95 Skydd mot drunkning på tomter Allmänt råd Av 3 kap. 5 § ordningslagen (1993:1617) framgår att brunnar, bassänger och liknande anläggningar ska ha de säkerhetsanordningar som behövs, beroende på var anläggningen finns och hur anläggningen är utformad. Skyddet mot barnolycksfall är särskilt viktigt.
8:951 Fasta bassänger avsedda för bad eller simning

Fasta bassänger på tomter ska ha ett tillfredsställande skydd mot barnolycksfall. En fast plaskdamm eller motsvarande med maximalt 0,2 meters vattendjup behöver dock inte ha något särskilt skydd.

Bassängernas utloppsöppningar ska utformas så att risken för olyckor begränsas.

Allmänt råd Lämpliga skyddsanordningar för bassänger som är avsedda för bad eller simning kan t.ex. vara följande:
 • -   Ett staket som är minst 0,9 meter högt och som barn inte kan krypa under eller klättra över. Grindar i staketet bör inte kunna öppnas av barn.
 • -   En skyddstäckning eller ett skyddsnät. Dessa ska vara avsedda för ändamålet och bör ha ett sådant utförande att risken för olyckor begränsas. Skyddsnät bör ha högst 50 mm maskvidd.
Där hastighets- och flödesdimensionering inte kan ge tillfredsställande säkerhet mot olyckor, bör utloppsöppningarna förses med galler eller dylikt. (BFS 2014:3).
8:952 Dammar, fasta brunnar och fasta behållare

Dammar, fasta brunnar och fasta behållare som inte är slutna och där vatten eller annan vätska förvaras, ska ha skydd som begränsar risken för personskador till följd av fall i vattnet eller vätskan.

Allmänt råd Skyddet mot barnolycksfall är särskilt viktigt. Exempel på utformning som minskar risken för barnolycksfall är flacka stränder eller ett minst 0,9 meter högt staket som barn inte kan krypa under eller klättra över. Grindar i staketet bör inte kunna öppnas av barn. (BFS 2014:3).

Lock och galler på brunnar ska ha betryggande hållfasthet. Utformningen ska begränsa risken för barnolycksfall.

Allmänt råd Brunnslock bör ha en låsanordning, som inte kan öppnas av barn.

Fasta bassänger för bad och simning

Det finns krav i Boverkets byggregler att fasta bassänger för bad och simning på tomter ska ha ett tillfredställande skydd mot barnolycksfall. Kraven omfattar inte lösa pooler. För grunda plaskdammar eller motsvarande med ett vattendjup om högst 0,2 meter finns ett undantag. För sådana dammar behövs inget särskilt skydd.

I ett allmänt råd till bestämmelsen ges två exempel på lämpliga skyddsanordningar för bassänger:

 • ett minst 0,9 meter högt barnsäkert staket
 • en skyddstäckning eller ett skyddsnät med högst 50 mm maskvidd.

Skyddstäckning eller skyddsnät ska vara avsedd för ändamålet och bör ha ett sådant utförande att risken för olyckor begränsas. Skyddet måste således klara vikten av ett barn utan att ge vika. Vanliga presenningar kan vara livsfarliga på grund av bland annat tyngden om barn ramlar i vattnet under presenningen.

Det finns även krav på att bassängens utloppsöppningar ska utformas så att risken för olyckor begränsas. I allmänt råd anges att där hastighets- och flödesdimensionering inte kan ge en tillfredställande säkerhet, bör utloppsöppningarna förses med galler eller liknande.

8:951 Fasta bassänger avsedda för bad eller simning

Fasta bassänger på tomter ska ha ett tillfredsställande skydd mot barnolycksfall. En fast plaskdamm eller motsvarande med maximalt 0,2 meters vattendjup behöver dock inte ha något särskilt skydd.

Bassängernas utloppsöppningar ska utformas så att risken för olyckor begränsas.

Allmänt råd Lämpliga skyddsanordningar för bassänger som är avsedda för bad eller simning kan t.ex. vara följande:
 • -   Ett staket som är minst 0,9 meter högt och som barn inte kan krypa under eller klättra över. Grindar i staketet bör inte kunna öppnas av barn.
 • -   En skyddstäckning eller ett skyddsnät. Dessa ska vara avsedda för ändamålet och bör ha ett sådant utförande att risken för olyckor begränsas. Skyddsnät bör ha högst 50 mm maskvidd.
Där hastighets- och flödesdimensionering inte kan ge tillfredsställande säkerhet mot olyckor, bör utloppsöppningarna förses med galler eller dylikt. (BFS 2014:3).

Barnsäkerhetsrådet har tagit fram en broschyr "Barnsäker pool och trädgårdsdamm" som du kan ta del av under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Dammar, fasta brunnar och fasta behållare

I BBR ställs krav på att dammar, fasta brunnar och fasta behållare som inte är slutna och där vatten eller annan vätska förvaras ska ha skydd som begränsar risken för personskador.

I allmänt råd ges exempel på två olika sätt att minska risken för barnolycksfall för dammar:

 • flacka stränder eller
 • ett minst 0,9 meter högt barnsäkert staket.

Att använda nät i dammens djupaste del nämns inte i allmänt råd eftersom det i sig är förknippat med en olycksrisk.

För brunnar gäller att lock och galler ska ha betryggande hållfasthet och att utformningen ska begränsa risken för barnolycksfall. Brunnslock bör således ha ett lås eller annan typ av skydd eller konstruktion, som gör att det inte kan öppnas av barn. I Boverkets handbok "Barnsäkra brunnar" kan du läsa mer om olika säkerhetslösningar, ta del an handboken under rubriken "Publikationer" i "Relaterad information".

8:952 Dammar, fasta brunnar och fasta behållare

Dammar, fasta brunnar och fasta behållare som inte är slutna och där vatten eller annan vätska förvaras, ska ha skydd som begränsar risken för personskador till följd av fall i vattnet eller vätskan.

Allmänt råd Skyddet mot barnolycksfall är särskilt viktigt. Exempel på utformning som minskar risken för barnolycksfall är flacka stränder eller ett minst 0,9 meter högt staket som barn inte kan krypa under eller klättra över. Grindar i staketet bör inte kunna öppnas av barn. (BFS 2014:3).

Lock och galler på brunnar ska ha betryggande hållfasthet. Utformningen ska begränsa risken för barnolycksfall.

Allmänt råd Brunnslock bör ha en låsanordning, som inte kan öppnas av barn.

Ordningslagens bestämmelser om bassänger, dammar och brunnar

Regler om skydd mot drunkning finns inte bara i bygglagstiftningen utan även i ordningslagen. Både bygglagstiftningen och ordningslagen innehåller bestämmelser om att bassänger och liknande anläggningar ska ha säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska beaktas. Ordningslagen innehåller inte samma begränsning i tillämpningsområdet som BBR. Ordningslagens bestämmelser är inte begränsade till fasta bassänger utan gäller för alla bassänger, fasta som lösa, både på tomter och på allmän plats. En annan viktig skillnad är att ordningslagen gäller för alla bassänger, dammar och brunnar, oavsett om de är anlagda före eller efter lagens ikraftträdande. Bestämmelserna i BBR till skydd mot drunkning på tomter gäller däremot vid anläggandet av nya bassänger, dammar och brunnar. Regler om skyddsanordningar för bassänger och brunnar har funnits i byggreglerna sedan mitten på 70-talet.

Enligt ordningslagen är det anläggningens ägare som ansvarar för att bestämmelserna i lagen uppfylls. Polismyndigheten utövar tillsyn enligt ordningslagen och kan förelägga ägaren att vidta nödvändiga åtgärder. I ett rättsfall som avsåg dammar på allmän plats i närheten av ett bostadsområde har det utifrån ordningslagen ansetts nödvändigt med särskilda skyddsanordningar i form av ett staket. (RÅ 1999 ref 40)

5 §
  Brunnar, bassänger och liknande anläggningar skall vara försedda med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningarnas belägenhet och beskaffenhet. Behovet av att säkerhetsanordningen ger ett tillräckligt skydd mot olyckor med barn skall särskilt beaktas. Anläggningens ägare eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe ansvarar för att anläggningen är försedd med nödvändiga säkerhetsanordningar.

Polismyndigheten får i fråga om en särskild anläggning besluta om de säkerhetsåtgärder som skall vidtas.

Lösa pooler och redskap för vattenlek

Boverkets byggregler gäller endast för pooler och bassänger som är fasta, inte flyttbara bassänger.

Lösa pooler för privat bruk är leksaker som ska vara CE-märkta enligt EU:s leksaksdirektiv (2009/48/EG). CE-märkta lekredskap är inte avsedda för offentliga och gemensamma miljöer som till exempel en gemensam lekplats för flerbostadshus eller en samfällighet.

Lekredskap för offentlig och gemensam miljö är konstruerade för att klara avsevärt hårdare belastning och slitage än leksaker för privat bruk. För sådana lekredskap gäller produktsäkerhetslagen. I BBR finns krav på fasta lekredskap på tomter med hänvisning till europastandarder för bedömning av produkternas säkerhet.

Lekplatser

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen