Pooler, dammar och brunnar

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Barn som utforskar sin närmiljö kan av misstag ramla i en bassäng om det saknas skyddsanordningar. Boverkets byggregler, BBR, ställer krav på att fasta bassänger, dammar och brunnar på tomter ska ha skydd mot drunkning.

Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska en obebyggd tomt som ska tas i anspråk för bebyggelse ordnas på ett sätt så att risken för olycksfall begränsas. Samma krav som gäller för tomter gäller i skälig utsträckning även för allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader. I Boverkets byggregler, BBR, finns regler om skydd mot drunkning på tomter. Det finns krav dels för fasta bassänger avsedda för bad eller simning, dels för dammar, fasta brunnar och fasta behållare. Reglerna är framförallt skrivna för att undvika barnolycksfall. Bestämmelserna gör skillnad mellan bassänger och prydnadsdammar. I BBR omfattar begreppet bassäng endast sådana bassänger som är avsedda för bad eller simning inklusive plaskdamm. En bassäng har skarpare kanter medan en damm kan utformas med mjukare övergång mellan mark och vatten.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 9 §

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 12 §

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 1:2

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 8:95

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 8:951

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 8:952

Fasta bassänger för bad och simning

Det finns krav i Boverkets byggregler att fasta bassänger för bad och simning på tomter ska ha ett tillfredställande skydd mot barnolycksfall. Kraven omfattar inte lösa pooler. För grunda plaskdammar eller motsvarande med ett vattendjup om högst 0,2 meter finns ett undantag. För sådana dammar behövs inget särskilt skydd.

I ett allmänt råd till bestämmelsen ges två exempel på lämpliga skyddsanordningar för bassänger:

  • ett minst 0,9 meter högt barnsäkert staket
  • en skyddstäckning eller ett skyddsnät med högst 50 mm maskvidd

Skyddstäckning eller skyddsnät ska vara avsedd för ändamålet och bör ha ett sådant utförande att risken för olyckor begränsas. Skyddet måste således klara vikten av ett barn utan att ge vika. Vanliga presenningar kan vara livsfarliga på grund av bland annat tyngden om barn ramlar i vattnet under presenningen.

Det finns även krav på att bassängens utloppsöppningar ska utformas så att risken för olyckor begränsas. I allmänt råd anges att där hastighets- och flödesdimensionering inte kan ge ett tillfredställande säkerhet, bör utloppsöppningarna förses med galler eller liknande.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 8:951

Barnsäkerhetsrådet har tagit fram en broschyr "Barnsäker pool och trädgårdsdamm" som du kan ta del av under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Dammar, fasta brunnar och fasta behållare

I BBR ställs krav på att dammar, fasta brunnar och fasta behållare som inte är slutna och där vatten eller annan vätska förvaras ska ha skydd som begränsar risken för personskador.

I allmänt råd ges exempel på två olika sätt att minska risken för barnolycksfall för dammar:

  • flacka stränder eller
  • ett minst 0,9 meter högt barnsäkert staket

Att använda nät i dammens djupaste del nämns inte i allmänt råd eftersom det i sig är förknippat med en olycksrisk.

För brunnar gäller att lock och galler ska ha betryggande hållfasthet och att utformningen ska begränsa risken för barnolycksfall. Brunnslock bör således ha ett lås eller annan typ av skydd eller konstruktion, som gör att det inte kan öppnas av barn. I Boverkets handbok "Barnsäkra brunnar" kan du läsa mer om olika säkerhetslösningar, ta del an handboken udner rubriken "Publikationer" i "Relaterad information".

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 8:952

Ordningslagens bestämmelser om bassänger, dammar och brunnar

Regler om skydd mot drunkning finns inte bara i bygglagstiftningen utan även i ordningslagen. Både bygglagstiftningen och ordningslagen innehåller bestämmelser om att bassänger och liknande anläggningar ska ha säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska beaktas. Ordningslagen innehåller inte samma begränsning i tillämpningsområdet som BBR. Ordningslagens bestämmelser är inte begränsade till fasta bassänger utan gäller för alla bassänger, fasta som lösa, både på tomter och på allmän plats. En annan viktig skillnad är att ordningslagen gäller för alla bassänger, dammar och brunnar, oavsett om de är anlagda före eller efter lagens ikraftträdande. Bestämmelserna i BBR till skydd mot drunkning på tomter gäller däremot vid anläggandet av nya bassänger, dammar och brunnar. Regler om skyddsanordningar för bassänger och brunnar har funnits i byggreglerna sedan mitten på 70-talet.

Enligt ordningslagen är det anläggningens ägare som ansvarar för att bestämmelserna i lagen uppfylls. Polismyndigheten utövar tillsyn enligt ordningslagen och kan förelägga ägaren att vidta nödvändiga åtgärder. I ett rättsfall som avsåg dammar på allmän plats i närheten av ett bostadsområde har det utifrån ordningslagen ansetts nödvändigt med särskilda skyddsanordningar i form av ett staket. (RÅ 1999 ref 40)

Ordningslag (1993:1617) 3 kap 5 §

Lösa pooler och redskap för vattenlek

Boverkets byggregler gäller endast för pooler och bassänger som är fasta, inte flyttbara bassänger.

Lösa pooler för privat bruk är leksaker som ska vara CE-märkta enligt EU:s leksaksdirektiv (2009/48/EG). CE-märkta lekredskap är inte avsedda för offentliga och gemensamma miljöer som till exempel en gemensam lekplats för flerbostadshus eller en samfällighet.

Lekredskap för offentlig och gemensam miljö är konstruerade för att klara avsevärt hårdare belastning och slitage än leksaker för privat bruk. För sådana lekredskap gäller produktsäkerhetslagen. I BBR finns krav på fasta lekredskap på tomter med hänvisning till europastandarder för bedömning av produkternas säkerhet.

Här kan du läsa mer om krav på lekplatser och lekredskap.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej