På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunalt åtagande

Granskad:

Om kommunen och sökanden är överens kan bidrag lämnas som ett kommunalt åtagande att låta genomföra bostadsanpassningsåtgärderna.

Vad innebär ett kommunalt åtagande?

16 §
  Bostadsanpassningsbidrag, återställningsbidrag och bidrag till reparationer, besiktning och underhåll enligt
11 § lämnas med ett belopp (kontantbidrag) som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.

Om sökanden och kommunen är överens om detta, får bostadsanpassningsbidrag och bidrag till reparationer, besiktning och underhåll lämnas som ett åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna.

Om sökanden och kommunen är överens om detta, får bostadsanpassningsbidrag lämnas genom att en begagnad anordning överlämnas.

Av 16 § lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att kommunen, som ett alternativ till ett kontantbidrag, kan bevilja bidrag i form av ett åtagande att låta genomföra åtgärderna om sökanden och kommunen är överens om det.

Ett åtagande för kommunen att låta utföra åtgärden innebär att kommunen ansvarar för att anpassningsåtgärderna genomförs. Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag som ett åtagande behöver därför inte innehålla ett angivet bidragsbelopp. Till skillnad från när kommunen vidtar åtgärder med stöd av en fullmakt från sökanden, agerar kommunen i dessa fall i eget namn gentemot entreprenörer. Eftersom kommunen står som avtalspart gäller inte den lagstiftning som har till syfte att stärka konsumenters rättigheter, till exempel konsumenttjänstlagen (1985:716). Möjligheten att bevilja bostadsanpassningsbidrag som ett åtagande att låta utföra åtgärderna är inte begränsat till vissa åtgärder eller ett visst maxbelopp. Det är upp till varje kommun att bestämma vilka anpassningsåtgärder som kan bli aktuella att låta kommunen ta hela ansvaret för.

Det är den som beviljats bostadsanpassningsbidrag som äger produkten (proposition 2017/18:80 sid. 48).

Frivillig överenskommelse

Av proposition 2017/18:80 sid. 52 framgår att sökanden ska ha möjlighet att välja att själva råda över hela processen av installerandet av bostadsanpassningen. Även kommunen behöver ha möjlighet att avgöra om den anser att det enskilda ärendet lämpar sig för att beviljas med ett åtagande i stället för kontantbidrag. Möjligheten till åtagande bygger således på en frivillig överenskommelse mellan kommunen och sökanden. En sådan viljeförklaring från sökanden bör enligt Boverkets mening uttryckas tidigt i handläggningsprocessen och tydlig information från kommunen om denna möjlighet bör förslagsvis finnas redan på ansökningsblanketter och informationsmaterial i de fall en kommun anser att denna möjlighet ska finnas. Det ankommer således på respektive kommun att bestämma vilka anpassningsåtgärder som kan bli aktuella att låta kommunen ta hela ansvaret för. Enligt Boverket framstår det därför också som naturligt och lämpligt att kommunerna fattar principbeslut om vilka åtgärder som kommunen anser kunna vara lämpliga att erbjuda som ett åtagande. Kommunen kan då lämna tydlig information till sökande av bidraget om vilka alternativ som står till buds i den egna kommunen och vilka förutsättningar som gäller för att erhålla bidrag. Eftersom överenskommelsen är frivillig har kommunen alltid rätt att i det enskilda fallet avgöra om bidrag ska lämnas i form av ett åtagande eller inte.

Ansvarsfrågor

Kommunen bör således ta ställning till om den vill använda sig av möjligheten till kommunalt åtagande och enligt Boverkets uppfattning är det viktigt att, om en sökande uttrycker en vilja att få bidrag i form av ett åtagande och kommunen accepterar detta, så tidigt som möjligt dokumentera överenskommelsen i handläggningsprocessen. Av stor vikt är naturligtvis att kommunen informerar sökanden om vad denna bidragsform innebär. Möjligheten till ett åtagande kommer att ha påverkan på de sökandes relation till konsumentlagstiftningen. Bestämmelsen innebär att kommunerna får en ny roll i förhållande till sökanden, vilket får konsekvenser för ansvarsfrågan. I de fall där kommunen lämnar bostadsanpassningsbidrag i form av ett åtagande blir inte den lagstiftning som har till syfte att stärka konsumenters rättigheter, som konsumenttjänstlagen (1985:716), tillämplig. I de fall där kommunen har beviljat bostadsanpassningsbidrag som ett åtagande svarar kommunen för att bostadsanpassningsåtgärden installerats på ett korrekt sätt.

Sökanden kan vara missnöjd med de åtgärder som kommunen åtagit sig att utföra eller med den begagnade anordning som beviljats. Av propositionen 2017/18:80 sid. 51 framgår att Lagrådet har ifrågasatt i vilken form sökanden kan få en sådan fråga prövad. Regeringen konstaterar att om sökanden är missnöjd med produkten eller utförandet bör denne vända sig till kommunen med sitt klagomål. Ett alternativ kan vara att sökanden får ansöka om ett nytt bostadsanpassningsbidrag för att få rättelse.

Upphandling av tjänster för kommunalt åtagande

För de kommuner som väljer att införa bidrag i form av åtagande, innebär det att vissa bostadsanpassningsåtgärder kan behöva upphandlas enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. Detta eftersom att kommunen i dessa fall står som part till utförande entreprenör. Av propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att i de fall där upphandling försenas genom exempelvis domstolsprocesser, bör kommunen informera sökanden så denne i stället kan välja att till exempel ge en närstående en fullmakt om sökanden finner det lämpligare (proposition 2017/18:80 sid. 52).

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen