Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hållbara transporter

Granskad:

Den gemensamma utgångspunkten för de två kommunerna Falun och Borlänge är att kraftigt minska biltrafiken. Det dagliga resandet ska ske kollektivt. Snabba linjer i prioriterade kollektivtrafikstråk med lokala anslutningar är en av lösningarna för att minska restidskvoten mellan buss och bil.

Minska transporternas miljöpåverkan

Foto på Jenny Palmqvist.
Jenny Palmqvist, översiktsplanerare i Borlänge kommun. Foto: Jenny Palmqvist

"Det behövs en tydlig strategi och vilja att ta obekväma beslut för beslutsfattare på alla nivåer för att vi ska kunna minska den påverkan på klimatet som vårt levnadssätt idag innebär. Nödvändigheten av att minska transporternas miljöpåverkan är en särskilt viktig fråga i översiktsplanen", säger Jenny Palmqvist, översiktsplanerare i Borlänge kommun.

Minska biltrafikens ytor

Den fysiska planeringen kan bidra till ett mer hållbart resande främst genom att lokalisera målpunkter på ett sätt som minskar behovet av långa transporter. Det gäller även att prioritera de mest resurseffektiva transportmedlen för de resor som ändå behövs. För att minimera transporternas klimatpåverkan är en grundläggande utgångspunkt i FalunBorlänges samhällsplanering att kraftigt minska biltrafiken. Detta görs bland annat genom att biltrafikens ytor minskas och tilldelas de gående, cyklister och kollektivtrafiken. Framtagandet av en gemensam parkeringsstrategi med bland annat parkeringstal/normer och taxor ska ge ytterligare styrmedel för en ökad gång-, cykel och kollektivtrafik. Strategierna inom respektive kommun kommer att bli separata, men utgångspunkterna för strategierna kommer vara samma.

Öka det kollektiva resandet

En målsättning i FalunBorlänges översiktsplan är att människors dagliga resor mellan städerna i första hand ska ske kollektivt. För att öka arbetspendling med buss i stadsregionens omland måste restidskvoten mellan buss och bil minska för att bussen ska vara konkurrenskraftig. Restidskvoten bör enligt riktlinjerna i översiktsplanen inte överstiga 1,3. För att klara detta ska snabba linjer i prioriterade kollektivtrafikhuvudstråk skapas med lokala anslutningar från och till närliggande områden. För att cykeln ska vara konkurrenskraftig gentemot bilen ska restidskvoten mellan cykel och bil från bostad till viktiga målpunkter enligt riktlinjerna i översiktsplanen vara mindre än 1,5.

Kommunerna arbetar även för att järnvägen mellan Falun och Borlänge ska byggas ut med ytterligare ett spår. Utbyggnaden av ett dubbelspår är en viktig förutsättning för att öka kapaciteten för godstrafiken och för att korta restiderna till den mer långväga tågtrafiken mot Stockholm. Den behövs också för att utveckla pendeltågstrafiken runt FalunBorlänge och i Dalarna.

I "Relaterad information" finns en länk till FalunBorlänges översiktsplan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen