Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samråda om avgränsning av MKB

Granskad:
Process för ÖP och MB illustrerad som en oändlighetssymbol. Markerad process: Samråda.

Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ska behandlas i ett avgränsningssamråd. Avgränsningssamrådet ska ske inom ramen för samrådet i planprocessen. Samrådet för översiktsplanen måste därmed uppfylla miljöbalkens krav på avgränsningssamråd.

För att miljökonsekvensbeskrivningen inte ska bli onödigt omfattande bör den begränsas till det som verkligen kan förmodas ge en betydande miljöpåverkan. Det skapar också utrymme för nödvändig fördjupning av de väsentliga aspekterna. I inledningsskedet av den strategiska miljöbedömningen bör kommunen därför analysera vad vid ett genomförande av planförslaget som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan och avgränsa innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen efter detta.

Avgränsningssamråd

Avgränsningssamrådet sker med länsstyrelsen och berörda kommuner. Vilka kommuner som kan antas bli berörda av planen får avgöras i det enskilda fallet. Om en kommun har ett särskilt miljöansvar eller inte ska bedömas utifrån dess arbetsuppgifter. Det ska finnas en koppling mellan miljöansvaret och den miljöpåverkan som kan förväntas vid genomförandet av planen. Det räcker att kommunen kan antas bli berörd.

9 §
  Inom ramen för samrådet enligt 8 § ska kommunen undersöka om genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen ska ske på det sätt som anges i 6 kap. 6 § miljöbalken och föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den bestämmelsen.

Kommunen ska efter undersökningen avgöra frågan i ett särskilt beslut på det sätt och med det innehåll som anges i 6 kap. 7 § första och andra styckena miljöbalken.

Kraven enligt första och andra styckena gäller inte om frågan om betydande miljöpåverkan redan är avgjord i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken. Lag (2020:76) .

9 a §
  Om genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska kommunen inom ramen för samrådet enligt 8 § även uppfylla kraven på avgränsningssamråd i 6 kap.
9 och 10 §§ miljöbalken.

Trots det som sägs i 6 kap. 6 och 10 §§ miljöbalken om samråd med andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen, ska kommunen i fråga om statliga myndigheter enbart samråda med länsstyrelsen. Lag (2020:76) .

Ett förslag till miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram så tidigt som möjligt i samrådsprocessen och avgränsningssamrådet behöver därför hållas tidigt. Avgränsningssamrådet ska ske inom ramen för samrådet för förslaget till översiktsplan. Samrådet inom PBL-processen ska därför uppfylla kraven på avgränsningssamråd i miljöbalken. (jfr prop. 2019/20:52 sid. 68)

En utvecklad översiktsplanering, prop. 2019/20:52 (på Sveriges riksdags webbplats)

15 §
  Myndigheten eller kommunen ska så tidigt som möjligt i arbetet med förslaget till plan eller program ta fram miljökonsekvensbeskrivningen och göra den och förslaget tillgängliga för allmänheten och de kommuner och myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda. De ska ges information om hur de kan ta del av förslaget och miljökonsekvensbeskrivningen samt hur och inom vilken tid synpunkter kan lämnas. Tiden för att lämna synpunkter ska vara skälig. Lag (2017:955) .

Syftet med avgränsningssamrådet är att komma fram till vad som vid ett genomförande av översiktsplanen kan ha betydande miljöpåverkan och koncentrera miljökonsekvensbeskrivningen till de frågorna.

Eftersom avgränsningssamrådet ska ske med berörda kommuner skapar samrådet ett värdefullt tillfälle för mellankommunal samordning.

Kommunexempel på hållbar utveckling i översiktsplaneringen

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen