Samråda om avgränsning av MKB

Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ska behandlas i ett avgränsningssamråd. Avgränsningssamrådet behöver ske i ett tidigt skede av planprocessen. Samråd om förslag till översiktsplan ska enligt plan- och bygglagen uppfylla miljöbalkens krav på avgränsningssamråd.

Vid en strategisk miljöbedömning av översiktsplanen ska kommunen genomföra avgränsningssamråd med länsstyrelsen och de kommuner som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 9-10 §§

Identifiera de viktiga frågorna

För att miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen inte ska bli onödigt omfattande så bör de begränsas till det som verkligen kan förmodas ge en betydande miljöpåverkan. Det skapar också utrymme för nödvändig fördjupning av de väsentliga aspekterna. I inledningsskedet av miljöbedömningen bör man därför analysera vad i planförslaget eller ändringsförslaget som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan och avgränsa innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen efter detta. (jfr. prop. 2016/17:200 sid 192)

Avgränsningssamråd

Första steget i den strategiska miljöbedömningen är att kommunen ska genomföra ett avgränsningssamråd där omfattningen och detaljeringsgraden i miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas. Resultatet av avgränsningssamrådet ger ett stöd för att fokusera på de väsentliga aspekterna som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan så att dessa kan ges en ett tillräckligt utrymme och fördjupning. Avgränsningssamrådet ska göras med länsstyrelsen och de kommuner och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen. Vilka som kan antas bli berörda av planen på grund av sitt särskilda miljöansvar måste avgöras i det enskilda fallet. Om en kommun har ett särskilt miljöansvar eller inte ska bedömas utifrån dess arbetsuppgifter. Det ska finnas en koppling mellan miljöansvaret och den miljöpåverkan som kan förväntas vid genomförandet av planen. Det räcker att kommunen kan antas bli berörd. (jfr prop. 2016/17:200 sid. 95)

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 9-10 §§

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11 §

Tidigt i processen

Eftersom en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram så tidigt som möjligt medför det att avgränsningssamrådet behöver hållas tidigt i samrådsprocessen. I PBL anges att samråd om förslaget till översiktsplan ska uppfylla kraven på avgränsningssamråd i miljöbalken när ett sådant krävs.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 9 §

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 10 §

För att samrådet ska fylla sitt syfte är det samtidigt viktigt att det finns ett underlag där det framgår vad som föreslås i översiktsplanen. Av det skälet kan avgränsningssamrådet behöva delas upp i flera steg och omfattningen och inriktningen anpassas till hur långt förslaget till översiktsplan har framskridit. (jfr prop. 2016/17:200 sid 96 och 161.)

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 15 §

Avgränsningssamrådet i flera steg

En miljökonsekvensbeskrivning ska behandla den betydande miljöpåverkan som kan antas bli en konsekvens av de strategiska val som ofta görs i ett inledande skede av ett översiktsplanearbete. Dessutom ska den behandla den betydande miljöpåverkan som kan antas bli en konsekvens av de ställningstaganden som ofta görs för enskilda områden. Detta kan ske i ett senare skede av översiktsplanearbetet. Syftet med avgränsningssamrådet är att miljökonsekvensbeskrivningen ska koncentreras på de väsentliga frågorna. Av det skälet kan avgränsningssamrådet behöva delas upp i flera kontakter och omfattningen och inriktningen anpassas till hur långt förslaget till översiktsplan har framskridit. Detta kräver att kommunen är tydlig med hur den avser att bedriva arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.

Vad kan skjutas till senare skeden

En miljökonsekvensbeskrivnings omfattning och detaljeringsgrad ska vara rimlig med hänsyn till översiktsplanens innehåll och detaljeringsgrad. Hänsyn ska också tas till att vissa frågor kan bedömmas bättre i den efterföljande detaljplaneringen eller i tillståndsprövningen av verksamheten eller åtgärden. Det är därför lämpligt att vid avgränsningssamrådet diskutera vilka frågor som bör behandlas inom ramen för översiktsplanens miljöbedömning och vilka frågor som bör behandlas vid ett kommande planarbete.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 12 §

Länsstyrelsens roll

Avgränsningssamrådet ska ske med länsstyrelsen och de kommuner och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen. Länsstyrelsen ska samordna samrådet med de andra statliga myndigheterna.

I avgränsningssamrådet behandlas miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad.

Miljöbalk (1998:808) 6 kap 9-10 §§

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 9 §

Vid kommunernas arbete med miljöbedömningar har länsstyrelsen endast en vägledande roll. I samrådet ska länsstyrelsen stödja kommunen genom att bidra med den kunskap och de underlag som är relevanta för miljöbedömningen.

Sidansvarig: Webbredaktionen