På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Totalförsvaret

Granskad:

Denna text fokuserar på vad man i översiktsplaneringen bör tänka på när det gäller totalförsvarets militära intressen vid kusten och i havet, men vi berör här även delvis det civila försvarets uppgifter.

Att tänka på i översiktsplaneringen
  • De militära intressena vid kusten och i havet handlar främst om övningsverksamhet och signalspaning. Fasta fysiska hinder över, på eller under vattnet, som begränsar verksamheten för flyg och fartyg innebär som regel störningar för verksamheten. Tekniska störningar som påverkar sambands- och radarsystem kan också påverka den militära verksamheten negativt.
  • Hela landets yta är samrådsområde med Försvarsmakten för objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m inom tätort.
  • Hamnar och farleder är viktiga för att trygga försörjningen av landet, med avseende på resurser som till exempel mat och bränsle. Det är därför viktigt att reservhamnar och alternativa farleder inte tas bort eller byggs för.
  • En del intressen omfattas av sekretess. Ta därför en tidig kontakt med exempelvis Sjöfartsverket, Trafikverket, Post- och Telestyrelsen och med högkvarteret inom Försvarsmakten för att säkerställa att planens intensioner går att genomföra.

Totalförsvaret består av två delar – en militär del respektive en civil del. Med totalförsvar avses alla de myndigheter som deltar i Sveriges territoriella försvar och som var och en har särskilda uppgifter för att möta en potentiell fara för nationen.

Försvarsmakten ansvarar för totalförsvarets militära del, där det också ingår myndigheter som Försvarets radioanstalt (FRA), som bedriver signalspaning, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarets materielverk (FMV).

Totalförsvarets civila del, tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samordnar myndigheters arbete med samhällets krisberedskap men respektive myndighet ansvarar för det civila försvaret inom sitt ansvarsområde. Inom länet är respektive länsstyrelse den högsta civila totalförsvarsmyndigheten. Kommuner, landsting, länsstyrelser, frivilliga organisationer och det privat näringslivet har också viktiga uppgifter inom det civila försvaret.

Försvarsmaktens användning av havet

Marina övningar

Sjöövningsområden används av Försvarsmakten för att öva väpnad strid över, på och under vattnet. I övningarna deltar ofta olika fartygstyper och ubåtar i kombination med flyg- och helikopterförband. Flera marina skjutområden är kopplade till skjutfält på land i skärgården med skjutområden över vatten.

Signalspaning

Försvarets radioanstalt bedriver signalspaning över havet i syfte att kartlägga bland annat yttre militära hot mot landet. Signalspaning är störkänslig och samhällets ökande teknikanvändning innebär svårigheter för att sortera bort brus. Järnvägar, motorvägar, elkraftsanläggningar och radiomaster är landbaserade verksamheter som kan störa signalspaning inom cirka en mil i spaningssektorn. Vindkraft, särskilt havsbaserad, kan störa signalspaning på ett betydligt längre avstånd.

Militära intressen - konflikter och synergieffekter med andra intressen

I många fall kan försvarsverksamhet samexistera med andra intressen till havs. Fasta fysiska hinder över, på eller under vattnet, som begränsar verksamheten för flyg och fartyg innebär dock som regel störningar för verksamheten. Andra anläggningar och verksamheter kan också orsaka tekniska störningar som påverkar sambands- och radarsystem.

I de flesta fall och situationer kan fiskeri- och försvarsverksamhet samexistera. I sjöövningsområden sker dock militärövningar som periodvis kan förhindra fiske. Övningarna sker i regel endast under kortare perioder och kommuniceras i förväg. För att minimera risken för att fisk i stim och marina däggdjur påverkas vid övning har Marinen etablerade rutiner för att söka av området över, på och under havsytan innan sprängning utförs. På så vis minimeras risken för påverkan på bland annat fiskbestånd.

Möjligheten till samexistens mellan naturvård och försvaret beror på vad som utgör områdets naturvärden och hur försvarsverksamheten bedrivs. Vid utpekande av nya områdesskydd måste man undersöka om intressena kommer i konflikt med varandra.

Högupplöst djupdata som bland annat kan behövas för marinvetenskaplig forskning och inventeringar kopplade till naturskydd omfattas av försvarssekretess. Djupdata kan efter ansökan och tillståndsgivning tillgängliggöras av Försvarsmakten.

Försvarsmaktens verksamhet påverkar naturmiljön på flera sätt, se mer under rubriken "Miljöpåverkan och klimatförändringar" längre ner på denna sida.

Befintliga ledningar och kablar utgör sällan ett problem för försvarsmaktens verksamhet. Nyetablering eller omlokalisering av befintliga kablar och ledningar behöver prövas i varje enskilt fall.

En av marinens huvuduppgifter i kris och krig är att hålla farleder fria för att säkra försörjningen av landet. Det är därför viktigt att hamnar, reservhamnar, huvudfarleder och alternativa farleder inte tas bort eller byggs för av fasta installationer. Eventuellt kan anläggningar för till exempel vattenbruk vara flyttbara i en krissituation. Det är Sjöfartsverket och Trafikverket som ansvarar för farleder. Alternativa farleder som är av försvarsintresse omfattas av sekretess.

Under övningstillfällen i marina övningsområden begränsas annan verksamhet vilket kan påverka sjöfarten.

I de flesta fall och situationer kan försvarsverksamhet samexistera med besöksnäring och friluftsliv. I främst kustnära områden kan dock intressekonflikter uppstå. Det handlar främst om att tillgängligheten inom sjöövningsområden begränsas under pågående övningar. Buller från försvarsmaktens verksamhet kan också påverka upplevelsen av att vistas i kustlandskapet på långa avstånd från störningskällan.

Försvarsmaktens anläggningar innehåller betydande nationella, regionala och lokala kulturmiljöintressen. Många av anläggningarna bidrar till viktiga upplevelsevärden och är karaktäristiska inslag i skärgård och kustbygd.

Försvarsmaktens verksamhet kan i sig påverka kulturmiljön både genom etablering av nya anläggningar och genom tillfällig övningsverksamhet och sjöfart. Känsliga miljöer kan vara forntida spärranläggningar, submarina landskap och vrak. Försvarsmakten är samtidigt en av de viktigaste uppgiftslämnarna och informationsförvaltarna av var upptäckta vrak finns.

För försvarsintresset är energiutvinning den främsta intressekonflikten att hantera i havsplaneringen. Fasta installationer riskerar att i stor utsträckning störa tekniska system som används för signalspaning och underrättelseinhämtning. En god planering där tidig samverkan sker med Försvarsmakten är därför en förutsättning för en framgångsrik energiutvinning.

Miljöpåverkan och klimatförändringar

Den militära övningsverksamheten i kust- och havsområden medför vid undervattenssprängningar stor påverkan på bottnar inom avsedda sprängrutor, men sammantaget är Försvarsmaktens påverkan på marina miljöer som helhet liten. Användningen av ammunition vid skjutövningar leder till ett tillskott av metaller lokalt i vattenmiljön. Detta lokala tillskott kan med tiden bli ansenligt och lagras då i sedimenten på botten. Metallernas övergång i löslig form sker dock i så pass liten omfattning och under mycket lång tid, hundratals år, att effekterna i närområdet blir mycket små. Militära flyg och fartyg medför även utsläpp av luftföroreningar och koldioxid. I jämförelse med utsläpp från civil sjö- och lufttrafik är utsläppen från den militära verksamheten dock liten.

Höga ljud skapas vid skjutningar, sprängningar samt vid flyg- och fartygsrörelser och orsakar störningar i djurlivet både under och ovan havsytan. Ljudstörningar under vissa delar av året då den biologiska aktiviteten är hög är ofta allvarligare än vid andra tidpunkter. Det handlar om lekperioder för fisk, sälars kutningsperiod eller fåglars häckning och ruvningsperioder. För att kunna ta hänsyn till när risk för påverkan är stor har Försvarsmakten utvecklat en marinbiologisk kalender. Den innehåller information om vilka områden som är känsliga för påverkan från undervattensbuller vid olika tider på året.

Riksintresse för totalförsvaret

Försvarsmakten har som sektorsmyndighet ansvar att peka ut anspråk som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets militära anläggningar. MSB ansvarar för att identifiera mark- och vattenområden som kan vara av riksintresse för totalförsvarets civila del. Dessa områden skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Behövs ett område för totalförsvarets anläggningar, så ska försvarsintresset ges företräde framför andra riksintressen.

9 §
  Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.

Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

10 §
  Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde.

Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot bestämmelserna i 4 kap.

Riksintresset kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte på grund av sekretesskäl. Dessa riksintresseområden har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem.

Läs mer om riksintresset för totalförsvarets anläggningar på Försvarsmaktens webbplats. För länk se faktarutan "Planeringsunderlag".

Här kan du läsa mer om riksintressesystemet

Följande riksintressekategorier kan förekomma vid kusten och i havet:

Område kring militära flygplatser där själva funktionen militär flygverksamhet utgör riksintresset. Fasta installationer högre än 20 meter över havet kan inte uppföras inom området.

Området kring militära skjutfält där själva funktionen militär verksamhet i form av exempelvis målflyg och annan samövning mellan mark och luft utgör riksintresset. Inom ett sådant område kan höga objekt medföra skada på den verksamhet som Försvarsmakten bedriver. Prövning för byggnation av höga fasta installationer kan göras i enskilda fall.

MSA-område (minimum safety altitude) utgör den yta inom vilket det finns fastställda höjder för högsta tillåtna objekt som kan tillkomma i området runt en flygplats. Den militära MSA-ytan är 46 kilometer, den civila MSA-ytan är 55 kilometer. Höga fasta installationer som är högre än den fastställda MSA-höjden får inte förekomma.

Inom väderradarns influensområde kan höga objekt störa. Närmast väderradarn är det förbjudet att uppföra vindkraftverk och i området runt omkring görs en prövning i enskilda fall. Möjligheten att etablera hela vindkraftparker inom dessa områden är låg.

I ett sjöövningsområde bedrivs verksamhet både i havet och i luften. Här är fasta anläggningar mycket svåra att etablera utan att risk för skada på riksintresset uppstår. Under övningstillfällena begränsas även tillträdet till områdena.

Riksintressen på marken (övnings- och skjutfält eller flygplatser) som har ett influensområde kopplat till sig i form av buller- och riskområde. Planering av fasta installationer och störningskänslig bebyggelse kan påverkas. Under övningstillfällena begränsas även tillträdet till områdena.

Influensområden för riksintressen som inte kan redovisas öppet. Här görs enskilda prövningar i varje fall, för såväl höga objekt som annan etablering för att bedöma om risk för konflikt uppstår. Det är endast ett fåtal sådana områden som påverkar havsplaneringen. Det inverkar på havsplaneringen genom att alla typer av fasta installationer bör undvikas.

Veta mer?

Här hittar du exempel på mål, planer och program samt planeringsunderlag som berör totalförsvarets intressen. Länkarna nedan går till andra webbplatser.

Exempel på mål, planer och program

Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar

Roller och ansvar

Försvarsmakten

Försvarsmaktens främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar. I Försvarsmakten ingår bland annat Armén, Flygvapnet, Marinen och Hemvärnet. Försvarsmakten deltar i samhällsplaneringen bland annat i egenskap av sektorsmyndighet för riksintressen för totalförsvarets militära del, men också som verksamhetsutövare.

Försvarets radioanstalt

Försvarets radioanstalt (FRA) bedriver på uppdrag av regeringen och olika myndigheter signalunderrättelseverksamheten mot utlandet till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. FRA har även till uppdrag att bidra till att stärka informationssäkerheten inom samhällsviktiga verksamheter i Sverige.

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) bedriver forskning, metod- och teknikutveckling och analyser och studier inom försvar och säkerhet.

Försvarets materialverk

Försvarets materialverk (FMV) ansvarar för materiel- och logistikförsörjning till Försvarsmakten. FMV genomför till exempel upphandlingar av helikoptrar och ubåtar, reparerar och underhåller stridsfordon, flygplan och fartyg samt förrådshåller och transporterar vapen och utrustning.

Fortifikationsverket

Fortifikationsverket äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter som regementsbyggnader, kontor, träningsanläggningar, verkstäder, skjutbanor, hamnar, flygplatser, anläggningar under jord och den mark som Försvarsmakten övar på.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen