På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Totalförsvaret

Denna text fokuserar på vad man i översiktsplaneringen bör tänka på när det gäller totalförsvarets militära intressen vid kusten och i havet, men vi berör här även delvis det civila försvarets uppgifter.

Att tänka på i översiktsplaneringen
  • De militära intressena vid kusten och i havet handlar främst om övningsverksamhet och signalspaning. Fasta fysiska hinder över, på eller under vattnet, som begränsar verksamheten för flyg och fartyg innebär som regel störningar för verksamheten. Tekniska störningar som påverkar sambands- och radarsystem kan också påverka den militära verksamheten negativt.
  • Hela landets yta är samrådsområde med Försvarsmakten för objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m inom tätort.
  • Hamnar och farleder är viktiga för att trygga försörjningen av landet, med avseende på resurser som till exempel mat och bränsle. Det är därför viktigt att reservhamnar och alternativa farleder inte tas bort eller byggs för.
  • En del intressen omfattas av sekretess. Ta därför en tidig kontakt med exempelvis Sjöfartsverket, Trafikverket, Post- och Telestyrelsen och med högkvarteret inom Försvarsmakten för att säkerställa att planens intensioner går att genomföra.
Totalförsvaret omfattas av olika delar

Försvarsmaktens användning av havet

Marina övningar

Sjöövningsområden används av Försvarsmakten för att öva väpnad strid över, på och under vattnet. I övningarna deltar ofta olika fartygstyper och ubåtar i kombination med flyg- och helikopterförband. Flera marina skjutområden är kopplade till skjutfält på land i skärgården med skjutområden över vatten.

Signalspaning

Försvarets radioanstalt bedriver signalspaning över havet i syfte att kartlägga bland annat yttre militära hot mot landet. Signalspaning är störkänslig och samhällets ökande teknikanvändning innebär svårigheter för att sortera bort brus. Järnvägar, motorvägar, elkraftsanläggningar och radiomaster är landbaserade verksamheter som kan störa signalspaning inom cirka en mil i spaningssektorn. Vindkraft, särskilt havsbaserad, kan störa signalspaning på ett betydligt längre avstånd.

Militära intressen - konflikter och synergieffekter med andra intressen

I många fall kan försvarsverksamhet samexistera med andra intressen till havs. Fasta fysiska hinder över, på eller under vattnet, som begränsar verksamheten för flyg och fartyg innebär dock som regel störningar för verksamheten. Andra anläggningar och verksamheter kan också orsaka tekniska störningar som påverkar sambands- och radarsystem.

Fiske
Naturvård
Kablar och ledningar
Hamnar, sjöfart och farleder
Besöksnäring och friluftsliv
Kulturmiljö
Havsbaserad energiproduktion

Miljöpåverkan och klimatförändringar

Den militära övningsverksamheten i kust- och havsområden medför vid undervattenssprängningar stor påverkan på bottnar inom avsedda sprängrutor, men sammantaget är Försvarsmaktens påverkan på marina miljöer som helhet liten. Användningen av ammunition vid skjutövningar leder till ett tillskott av metaller lokalt i vattenmiljön. Detta lokala tillskott kan med tiden bli ansenligt och lagras då i sedimenten på botten. Metallernas övergång i löslig form sker dock i så pass liten omfattning och under mycket lång tid, hundratals år, att effekterna i närområdet blir mycket små. Militära flyg och fartyg medför även utsläpp av luftföroreningar och koldioxid. I jämförelse med utsläpp från civil sjö- och lufttrafik är utsläppen från den militära verksamheten dock liten.

Höga ljud skapas vid skjutningar, sprängningar samt vid flyg- och fartygsrörelser och orsakar störningar i djurlivet både under och ovan havsytan. Ljudstörningar under vissa delar av året då den biologiska aktiviteten är hög är ofta allvarligare än vid andra tidpunkter. Det handlar om lekperioder för fisk, sälars kutningsperiod eller fåglars häckning och ruvningsperioder. För att kunna ta hänsyn till när risk för påverkan är stor har Försvarsmakten utvecklat en marinbiologisk kalender. Den innehåller information om vilka områden som är känsliga för påverkan från undervattensbuller vid olika tider på året.

Riksintresse för totalförsvaret

Försvarsmakten har som sektorsmyndighet ansvar att peka ut anspråk som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets militära anläggningar. MSB ansvarar för att identifiera mark- och vattenområden som kan vara av riksintresse för totalförsvarets civila del. Dessa områden skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Behövs ett område för totalförsvarets anläggningar, så ska försvarsintresset ges företräde framför andra riksintressen.

Riksintresset kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte på grund av sekretesskäl. Dessa riksintresseområden har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem.

Läs mer om riksintresset för totalförsvarets anläggningar på Försvarsmaktens webbplats. För länk se faktarutan "Planeringsunderlag".

Här kan du läsa mer om riksintressesystemet

Följande riksintressekategorier kan förekomma vid kusten och i havet:

Stoppområde för höga objekt
Område med utökat behov av hinderfrihet
Influensområde luftrum –MSA-område
Väderradar med influensområde
Sjöövningsområde
Riksintresse med influensområde
Övrigt influensområde

Veta mer?

Här hittar du exempel på mål, planer och program samt planeringsunderlag som berör totalförsvarets intressen. Länkarna nedan går till andra webbplatser.

Exempel på mål, planer och program

Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar

Planeringsunderlag

Exempel på nationella och regionala planeringsunderlag

Information om försvarets riksintressen, värdebeskrivningar och GIS-underlag på Försvarsmaktens webbplats.

Försvar och säkerhet – rapport från havsplaneringens tematiska arbete, Havs- och vattenmyndigheten.

Roller och ansvar
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej