På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Elsanering

Granskad:

Elsanering har inte ansetts vara en stödberättigad åtgärd.

Rättsfall om elsanering

Kommunen
En kommun avslog en ansökan om bostadsanpassningsbidrag för elsanering. 

Länsrätten
Sökanden överklagade till länsrätten. Länsrätten avslog överklagandet med motiveringen att enligt vedertagen praxis medges inte bostadsanpassningsbidrag för elsanering.

Kammarrätten
Sökanden överklagade till kammarrätten och anförde bland annat att det fanns olikheter i kommunernas handläggning och att hon därför borde ha en rimlig chans att få sin ansökan beviljad.

Kammarrätten avslog överklagandet och anförde inledningsvis följande.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda hur bostadsanpassningsbidraget vid elöverkänslighet har beviljats i olika kommuner och om de åtgärder som har vidtagits haft några positiva effekter. När det gäller den senare frågan skulle Boverket höra Socialstyrelsen vars bedömning redovisas i en separat rapport (diarienummer 32-9581/95).

Socialstyrelsen anför att om kravet för att bostadsanpassningsbidrag ska ges ska vara att det ska föreligga belagda samband mellan exponering för elektriskamagnetiska fält och symtom är kunskapsläget fortfarande sådant att belagda samband saknas. Vidare anför Socialstyrelsen att den genomförda undersökningen visar att elöverkänsliga personer upplever en tydlig förbättring i fråga om funktionsförmåga och symtom i bostaden efter åtgärd. Socialstyrelsen framhåller att om bidrag till elsanering bedöms kunna utgå mot bakgrund av att elöverkänsliga personer upplever en klar "förbättring" av hälsotillståndet efter åtgärd bör en sådan sanering ske i samband med åtgärder utifrån en helhetssyn, där den elöverkänslige personens totala miljö beaktas.

Boverket har i ett yttrande till regeringen med anledning av Socialstyrelsens rapport framhållit att förändrad praxis av bidragsgivningen förutsätter att en författningsändring görs.

Regeringen har i propositionen 1996/97:1 med anledning av Boverkets yttrande uttalat bland annat följande (utgiftsområde 9, sidan 74). Enligt regeringens uppfattning visar de redovisade undersökningarna att det finns ett behov av att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra kunskapsläget när det gäller elöverkänslighet. Regeringen bedömer emellertid att det inte är möjligt att, på grundval av de nu redovisade undersökningarna om elöverkänslighet och bostadsanpassning, lämna förslag om förändringar i reglerna om bostadsanpassningsbidrag.

Därefter gjorde kammarrätten följande bedömning.

För att bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas ska det finnas en klar koppling mellan det åberopade funktionshindret och anpassningsåtgärderna. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. Då det inte är klarlagt att det finns ett samband mellan sådana symtom som sökanden besväras av och exponering av elektromagnetiska fält kan det inte anses styrkt att den åtgärd som hon har sökt bidrag för är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för henne. Rätt till bostadsanpassningsbidrag föreligger således inte. Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd.

Kammarrätten i Sundsvall, dom 1998-01-26, målnummer 1237-1997. Regeringsrättens underrättelse, målnummer 1099-1998.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen