Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fuktsäkerhet

Granskad:

Syftet med reglerna om fuktsäkerhet är att styra byggnaders utformning och konstruktion så att fukt inte orsakar skador som kan påverka människors hygien eller hälsa.

Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön. Enligt plan- och byggförordningen ska byggnadsverk vara projekterade och utförda så att de inte medför en oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa, särskilt inte som följd av förekomst av fukt i delar av byggnadsverket eller på ytor inom byggnadsverket. I Boverkets byggregler, BBR, finns krav på att byggnader och deras installationer ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa.

4 §
  Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är vä-
sentliga i fråga om
   1. bärförmåga, stadga och beständighet,
   2. säkerhet i händelse av brand,
   3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
   4. säkerhet vid användning,
   5. skydd mot buller,
   6. energihushållning och värmeisolering,
   7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
   8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
   9. hushållning med vatten och avfall,
   10. bredbandsanslutning, och
   11. laddning av elfordon.

Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. Lag (2020:239) .

4 a §
  En kommun får inte i andra fall än som följer av 4 kap.
12 och 16 §§ eller i fall där kommunen handlar som byggherre eller fastighetsägare, ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i andra ärenden enligt denna lag eller i samband med genomförande av detaljplaner.
Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan verkan. Lag (2014:900) .

9 §
  För att uppfylla det krav på skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö som anges i 8 kap. 4 § första stycket 3 plan-
och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att det inte medför en oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa, särskilt inte som följd av
   1. utsläpp av giftig gas,
   2. förekomst av farliga partiklar eller gaser i luften,
   3. farlig strålning,
   4. förorening eller förgiftning av vatten eller mark,
   5. bristfällig hantering av avloppsvatten, rök eller fast eller flytande avfall, eller
   6. förekomst av fukt i delar av byggnadsverket eller på ytor inom byggnadsverket.

6:51 Allmänt

Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa. (BFS 2014:3).

Allmänt råd Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering. Även åtgärder i andra skeden i byggprocessen påverkar fuktsäkerheten. Vid planering, projektering, utförande och kontroll av fuktsäkerheten kan Branschstandard ByggaF – metod för fuktsäker byggprocess användas som vägledning. Byggnader, byggprodukter och byggmaterial bör under byggtiden skyddas mot fukt och mot smuts. Kontroll av att material inte har fuktskadats under byggtiden bör ske genom besiktningar, mätningar eller analyser som dokumenteras. Utförandet av byggnadsdelar och byggnadsdetaljer som har betydelse för den framtida fuktsäkerheten bör dokumenteras. (BFS 2014:3).

Ett systematiskt fuktsäkerhetsarbete ger förutsättningar för lämpliga

  1. tekniska lösningar och materialval,
  2. väderskydd för materialen och byggnaden i byggskedet samt
  3. kontroller av fuktsäkerheten.

Reglerna i BBR innehåller funktionskrav. De stöder fuktsäkerhetsprojekteringen och kontrollarbetet i projekteringen och byggandet.

Fuktsäkerhetsarbetet ingår i hela byggprocessen.

  1. Planering – Utredning av viktiga förutsättningar för byggnadens fuktsäkerhet.
  2. Fuktsäkerhetsprojektering – Kontroll av att byggnadens utformningsdetaljer och tekniska lösningar kan förväntas uppfylla minst de fuktsäkerhetskrav som finns i BBR. I fuktsäkerhetsprojekteringen ingår också att föreskriva fuktsäkerhetsåtgärder i byggskedet och driftsinstruktioner för underhållet så att fuktsäkerheten kan bibehållas i byggnaden. En metod för fuktsäkerhetsprojektering är Branschstandard ByggaF – metod för fuktsäker byggprocess. Metoden förvaltas av Fuktcentrum vid Lunds Tekniska Högskola.
  3. Fuktsäkerhet under byggskedet – Det kontrollarbete som krävs för att följa upp att fuktsäkerhetsåtgärderna genomförs, kontroll av uttorkning och kontroll av att bygghandlingar och monteringsanvisningar följs.
  4. Fuktsäkerhet i förvaltningsskedet – Den löpande kontroll och det underhållsarbete som behövs för att hålla byggnaden i stånd under bruksskedet.

Fuktsäkerhetsprojektering

Branschstandard ByggaF-metoden (på Lunds tekniska högskolas webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen