Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vad är reparationsbidrag?

Granskad:

Reparationsbidraget är ett bidrag som kan lämnas för att reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag. Även besiktning och annat underhåll än reparation kan vara bidragsberättigande.

Ansök om reparationsbidrag hos din kommun

På samma sätt som när du ansöker om bostadsanpassningsbidrag ska du vända dig till din kommun för att ansöka om bidrag till reparationer, besiktning och underhåll. 

Exempel där reparationsbidrag kan bli aktuellt

Bidrag kan lämnas för att reparera anordningar och inredningar som är av tekniskt slag eller som har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen.

I propositionen anförs att lagförslaget följer gällande praxis, att bidraget främst ska täcka kostnader som inte följer av normala driftskostnader för anordningen (proposition 2017/18:80 sid. 43).

Tekniskt slag

Till anordning eller inredning av tekniskt slag hör till exempel hissar, dörrautomatik, spisvakter, anordning för att göra inredning höj- och sänkbar, toalettstolar med spol- och torkfunktion eller anordning som kompletterar befintliga toalettstolar med dessa funktioner (proposition 2017/18:80 sid. 76-77). Det är fråga om tekniska anordningar eller inredningar som anses vara så komplicerade att underhåll och reparationer behöver skötas i särskild ordning (samma proposition sid. 43).

Onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen

Reparationsbidrag kan också lämnas för anordning och inredning som har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättning. Och det gäller oavsett om anordningen eller inredningen är av tekniskt slag.

Bidrag till besiktning och annat underhåll än reparation

För sådan anordning eller inredning som är av tekniskt slag kan bidrag även beviljas för besiktning och annat underhåll än reparation. Enligt propositionen till lagen avses i första hand sådana anordningar och inredningar av tekniskt slag som kräver fortlöpande tillsyn och underhåll för att funktion och säkerhet ska tillgodoses (proposition 2017/18:80 sid. 77). Exempel på detta kan vara besiktning av hiss och lyftanordning (samma proposition sid. 43).

Övriga villkor för bidrag

Det finns många villkor som gäller för att du ska kunna få bidrag. Till exempel kan du bara få reparationsbidrag och bidrag till besiktning och annat underhåll än reparation för sådan anordning och inredning som tidigare har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Likaså gäller att bidrag bara lämnas om åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för dig. Av lagen framgår ännu fler villkor än dessa. Vänd dig till din kommun för mer information om reparationsbidraget och vilka villkor som gäller. Du kan också läsa mer om bidraget i denna handbok under "Reparationsbidrag" i huvudmenyn. 

Bidragsformer

Reparationsbidrag lämnas som huvudregel med ett belopp (kontantbidrag) som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. Av lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår också att förutom bidrag i traditionell form som ett rent kontantbidrag är det möjligt för kommunen att lämna reparationsbidrag i form av ett åtagande från kommunens sida att låta utföra arbetena. Ett kommunalt åtagande förutsätter dock att både du som sökande och kommunen är överens om att använda er av denna bidragsform. För att veta om just din kommun erbjuder reparationsbidrag som ett kommunalt åtagande ska du vända dig till kommunen.

Vad händer om det inte går att reparera din anpassning?

Om det inte är möjligt eller kostnadseffektivt att reparera anordningen eller inredningen kan bidrag lämnas för att byta ut den mot en ny. I så fall kommer kommunen att pröva din ansökan mot flera villkor i lagen jämfört med om din anpassning bara skulle repareras. 

Inget reparationsbidrag om flerbostadshusägaren har övertagit bidraget

En bostadsrättsförening eller hyresvärd som har övertagit en sökandes rätt till bostadsanpassningsbidrag enligt lagens 4 § och utfört anpassningsåtgärder i anslutning till en lägenhet har inte rätt till bidrag för reparation, besiktning eller annat underhåll.

Mer information

Du kan läsa mer om villkoren för reparationsbidrag i denna handbok under rubriken "Reparationsbidrag" i huvudmenyn. Eller kontakta din kommun för mer information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen