Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Säkerhet vid användning

Granskad:

I plan- och bygglagstiftningen finns det krav på säkerhet vid användning. Kraven är till för att förhindra att det sker olyckor till följd av olämplig utformning eller konstruktion av byggnader och byggnadsverk. Byggnader, anläggningar och tomter ska utformas så att risken för olyckor och personskador blir så liten som möjligt. Säkerhet för barn är särskilt viktig i till exempel bostäder och publika lokaler som köpcentrum. Risk för olycksfall ska också begränsas på tomter.

Säkerhet vid byggnader och andra anläggningar

Byggnadsverk, det vill säga byggnader och andra anläggningar, ska vara säkra vid användning. Tomter ska ordnas så att risken för olycksfall begränsas. Samma krav som gäller för tomter gäller i skälig utsträckning även för allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader.

4 §
  Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är vä-
sentliga i fråga om
   1. bärförmåga, stadga och beständighet,
   2. säkerhet i händelse av brand,
   3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
   4. säkerhet vid användning,
   5. skydd mot buller,
   6. energihushållning och värmeisolering,
   7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
   8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
   9. hushållning med vatten och avfall,
   10. bredbandsanslutning, och
   11. laddning av elfordon.

Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. Lag (2020:239) .

4 a §
  En kommun får inte i andra fall än som följer av 4 kap.
12 och 16 §§ eller i fall där kommunen handlar som byggherre eller fastighetsägare, ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i andra ärenden enligt denna lag eller i samband med genomförande av detaljplaner.
Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan verkan. Lag (2014:900) .

9 §
  En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att
   1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,
   2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
   3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon,
   4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon,
   5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och
   6. risken för olycksfall begränsas.

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.

12 §
  Det som gäller i fråga om tomter enligt 9-11 §§ ska i skälig utsträckning tillämpas också på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader, dock att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda platsen eller området i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Lag (2011:335) .

Ett byggnadsverk ska vara projekterat och utfört så att det vid drift och användning inte innebär oacceptabla risker för halkning, fall, sammanstötning, klämning, skärskador, brännskador, elektriska stötar, explosion eller andra olyckor.

10 §
  För att uppfylla det krav på säkerhet vid användning som anges i 8 kap. 4 § första stycket 4 plan- och bygglagen
(2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att det vid användning eller drift inte innebär en oacceptabel risk för halkning, fall, sammanstötning, brännskador, elektriska stötar, skador av explosioner eller andra olyckor.

Boverkets byggregler, BBR

Boverkets byggregler, BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av kraven i PBL och PBF. Reglerna i BBR om personsäkerhet gäller:

  • krav på barnsäkerhet
  • skydd mot fall inklusive taksäkerhet
  • skydd mot sammanstötning och klämning, inklusive skärskador
  • skydd mot brännskador och explosioner
  • skydd mot instängning
  • skydd mot förgiftning
  • skydd mot elstötar och elchocker
  • skydd mot olyckor på tomter.

Krav på personsäkerhet finns även när du bygger om eller på annat sätt ändrar en befintlig byggnad.

Säkerhet i befintliga byggnader

Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att byggnadens egenskaper för personsäkerhet i huvudsak bevaras. Det innebär att det till exempel inte går att ta bort ett trappräcke eller ersätta ett säkerhetsglas, där sådant krävs, med vanligt planglas. Ett annat exempel är att en trasig barnsäkerhetsspärr i ett fönster måste bytas ut snarast.

14 §
  Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2-4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335) .

För befintliga byggnader finns det även särskilda säkerhetskrav som gäller taksäkerhet, portar, avfallsutrymmen och hissar.

11 §
  För att uppfylla rimliga säkerhetskrav vid användning ska
   1. en byggnad som har uppförts eller omfattas av ett bygglov före den 1 juli 1960 vara försedd eller utrustad med de anordningar som behövs för uppstigning på byggnadens tak och till skydd mot olycksfall genom nedstörtning från taket,
   2. portar och liknande anordningar i en byggnad som har uppförts eller omfattas av en bygglovsansökan före den 1 juli
1974 vara utförda så att risk för olycksfall inte uppkommer,
   3. en byggnad som har uppförts eller omfattas av ett bygglov före den 1 juli 1977 vara försedd eller utrustad med de anordningar som skäligen kan krävas för att skapa godtagbara arbetsförhållanden för dem som hämtar avfall från byggnaden,
   4. en hiss som är installerad i en byggnad och avsedd för persontransport alltid vara försedd med
      a) en korgdörr eller ett annat lämpligt skydd i korgöppningen, om byggnaden huvudsakligen innehåller arbetslokaler, eller
      b) en skylt som varnar för risken att klämmas av föremål som fastnar i schaktväggen, om byggnaden inte huvudsakligen innehåller arbetslokaler och hissen inte är försedd med en korgdörr eller annat sådant lämpligt skydd som avses i a,
   5. en hiss som är installerad i en byggnad och avsedd för persontransport senast den 1 oktober 2031 vara försedd med lämpligt skydd i utrymmet mellan schaktdörren och korgdörren eller korggrinden, om det finns risk för innestängning i det utrymmet, och
   6. i skälig utsträckning de åtgärder vidtas som är nödvändiga för att höja säkerheten vid användningen av en hiss som är installerad i en byggnad. Förordning (2023:533).

Äldre taklanterniner

Äldre taklanterniner av plastmaterial, så kallade polymerer, i befintliga byggnader bör kontrolleras regelbundet med avseende på hållbarhet. Det beror på att plastmaterialet i kupan bryts ner genom UV-strålning och åldrande. Detta gäller särskilt lanterniner på underbyggda gårdar och andra takytor med tillträde för boende, anställda eller allmänhet.

14 §
  Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2-4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335) .

8:352 Skydd mot fall genom glas

Glasytor ska utformas så att risken för att falla ut genom glasytan begränsas.

Allmänt råd Risk för fall kan anses föreligga då
  • -   fallhöjden är mer än 2,0 meter till underliggande mark eller golv och
  • -   avståndet mellan glasytans underkant och golvet är mindre än 0,6 meter.
Laminerat säkerhetsglas enligt avsnitt 8:353, räcke eller motsvarande kan fungera som skydd.

Annan lagstiftning

Krav på säkerhet vid användning finns även i andra lagar till exempel i arbetsmiljölagen, produktsäkerhetslagen och elsäkerhetslagen

Arbetsmiljölagen

För arbetslokaler gäller arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket har skrivit föreskrift till dessa som heter Arbetsplatsens utformning. Skillnaden mellan plan- och bygglagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen är att plan- och bygglagstiftningen i huvudsak gäller för arbetslokaler vid nybyggnad och ändring av byggnader och byggnadsverk. Arbetsmiljölagstiftningen gäller alla lokaler oavsett om de byggs nya eller om verksamheten inryms i befintliga lokaler. Vid nybyggnad och ändring av arbetslokaler måste därför båda lagstiftningarna tillämpas.

Läs mer om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Arbetsplatsens utformning under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet över arbetsmiljölagen. På arbetsplatser ska också utses skyddsombud som företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och som ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö och delta vid planering eller ändring av arbetslokaler.

Produktsäkerhetslagen

Produktsäkerhetslagen, PSL, kräver att varor och tjänster som tillhandahålls ska vara säkra. PSL gäller alla varor och tjänster som en näringsidkare tillhandahåller konsumenter. Som näringsidkare räknas i sådana fall även bostadsrättföreningar och samfälligheter. Med att tillhandahålla menas försäljning, uthyrning, upplåtelse med mera. PSL gäller även för varor som tillhandahålls i offentlig verksamhet som till exempel lekredskap på lekplatser och omfattar allt som finns på lekplatsen inklusive staket och bodar med mera. Det innebär att det som sägs i lagen om näringsidkare även gäller den som i offentlig verksamhet tillhandahåller varor till konsumenter till exempel kommunala lekplatser.

Läs mer om produktsäkerhetslagen under rubriken "På andra webbplatser" i  "Relaterad information".

Konsumentverket är tillsynsmyndighet över PSL och utför kontroller av att produkter som tillhandahålls konsumenter också uppfyller gällande säkerhetskrav.

Elsäkerhetslagen

För elinstallationer i byggnader och byggnadsverk gäller elsäkerhetslagen. För elinstallationer gäller krav på behörighet, dimensionering, utförande och säkerhet enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter, som hänvisar till SEK Svensk Elstandard. I BBR anges att byggnader ska utföras så att risk för personskador till följd av elstötar och elchocker begränsas.

8:8 Skydd mot elstötar och elchocker

Byggnader ska utformas så att risken för personskador till följd av elstötar och elchocker begränsas.

Allmänt råd Elsäkerhetsföreskrifter ges ut av Elsäkerhetsverket.

Läs mer om elsäkerhetslagen, Elsäkerhetsverket och SEK Svensk Elstandard under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen