På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Säkerhet vid användning

I plan- och bygglagstiftningen finns det krav på säkerhet vid användning. Kraven är till för att förhindra att det sker olyckor till följd av olämplig utformning eller konstruktion av byggnader och byggnadsverk. Byggnader, anläggningar och tomter ska utformas så att risken för olyckor och personskador blir så liten som möjligt. Säkerhet för barn är särskilt viktig i till exempel bostäder och publika lokaler som köpcentrum. Risk för olycksfall ska också begränsas på tomter.

Byggnadsverk, det vill säga byggnader och andra anläggningar, ska vara säkra vid användning. Tomter ska ordnas så att risken för olycksfall begränsas. Samma krav som gäller för tomter gäller i skälig utsträckning även för allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader.

Ett byggnadsverk ska vara projekterat och utfört så att det vid drift och användning inte innebär oacceptabla risker för halkning, fall, sammanstötning, klämning, skärskador, brännskador, elektriska stötar, explosion eller andra olyckor.

Boverkets byggregler, BBR

Boverkets byggregler, BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av kraven i PBL och PBF. Reglerna i BBR om personsäkerhet gäller:

  • krav på barnsäkerhet
  • skydd mot fall inklusive taksäkerhet
  • skydd mot sammanstötning och klämning, inklusive skärskador
  • skydd mot brännskador och explosioner
  • skydd mot instängning
  • skydd mot förgiftning
  • skydd mot elstötar och elchocker
  • skydd mot olyckor på tomter.

Krav på personsäkerhet finns även när du bygger om eller på annat sätt ändrar en befintlig byggnad.

Säkerhet i befintliga byggnader

Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att byggnadens egenskaper för personsäkerhet i huvudsak bevaras. Det innebär att det till exempel inte går att ta bort ett trappräcke eller ersätta ett säkerhetsglas, där sådant krävs, med vanligt planglas. Ett annat exempel är att en trasig barnsäkerhetsspärr i ett fönster måste bytas ut snarast.

För befintliga byggnader finns det även särskilda säkerhetskrav som gäller taksäkerhet, portar, avfallsutrymmen och hissar.

Äldre taklanterniner

Äldre taklanterniner av plastmaterial, så kallade polymerer, i befintliga byggnader bör kontrolleras regelbundet med avseende på hållbarhet. Det beror på att plastmaterialet i kupan bryts ner genom UV-strålning och åldrande. Detta gäller särskilt lanterniner på underbyggda gårdar och andra takytor med tillträde för boende, anställda eller allmänhet.

Annan lagstiftning

Krav på säkerhet vid användning finns även i andra lagar till exempel i arbetsmiljölagen, produktsäkerhetslagen och elsäkerhetslagen

Arbetsmiljölagen

För arbetslokaler gäller arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket har skrivit föreskrift till dessa som heter Arbetsplatsens utformning. Skillnaden mellan plan- och bygglagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen är att plan- och bygglagstiftningen i huvudsak gäller för arbetslokaler vid nybyggnad och ändring av byggnader och byggnadsverk. Arbetsmiljölagstiftningen gäller alla lokaler oavsett om de byggs nya eller om verksamheten inryms i befintliga lokaler. Vid nybyggnad och ändring av arbetslokaler måste därför båda lagstiftningarna tillämpas.

Läs mer om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Arbetsplatsens utformning under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet över arbetsmiljölagen. På arbetsplatser ska också utses skyddsombud som företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och som ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö och delta vid planering eller ändring av arbetslokaler.

Produktsäkerhetslagen

Produktsäkerhetslagen, PSL, kräver att varor och tjänster som tillhandahålls ska vara säkra. PSL gäller alla varor och tjänster som en näringsidkare tillhandahåller konsumenter. Som näringsidkare räknas i sådana fall även bostadsrättföreningar och samfälligheter. Med att tillhandahålla menas försäljning, uthyrning, upplåtelse med mera. PSL gäller även för varor som tillhandahålls i offentlig verksamhet som till exempel lekredskap på lekplatser och omfattar allt som finns på lekplatsen inklusive staket och bodar med mera. Det innebär att det som sägs i lagen om näringsidkare även gäller den som i offentlig verksamhet tillhandahåller varor till konsumenter till exempel kommunala lekplatser.

Läs mer om produktsäkerhetslagen under rubriken "På andra webbplatser" i  "Relaterad information".

Konsumentverket är tillsynsmyndighet över PSL och utför kontroller av att produkter som tillhandahålls konsumenter också uppfyller gällande säkerhetskrav.

Elsäkerhetslagen

För elinstallationer i byggnader och byggnadsverk gäller elsäkerhetslagen. För elinstallationer gäller krav på behörighet, dimensionering, utförande och säkerhet enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter, som hänvisar till SEK Svensk Elstandard. I BBR anges att byggnader ska utföras så att risk för personskador till följd av elstötar och elchocker begränsas.

Läs mer om elsäkerhetslagen, Elsäkerhetsverket och SEK Svensk Elstandard under rubriken "På andra webbplaster" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej