Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tio stadsbyggnadsprinciper och tre strategier

Granskad:

I arkitekturprogram för Linköpings innerstad är begreppen stadsbyggnad och arkitektur centrala. Tio stadsbyggnadsprinciper och tre strategier ska tillämpas i stadens alla projekt för att öka kvaliteten på slutresultatet. Arkitekturens tre grundegenskaper: berörande, robust och användbar – ska alltid vara närvarande.

Stadsbyggnad och och arkitektur

I arkitekturprogrammet för Linköpings innerstad är begreppen stadsbyggnad och arkitektur centrala, och kommunen för resonemang kring dessa begrepp i två huvudkapitel. Stadsbyggande handlar dels om att formge de övergripande strukturerna och systemen av offentliga rum såsom gator, torg och parker, dels om att formge systemen av bebyggelse där hus organiseras i kvarter eller på annat sätt. Arkitekturen handlar om formgivningen av de enskilda byggnaderna, parkerna och infrastrukturens anläggningar.

.../ ganska tidigt insåg jag att jag ville dela upp det här i två kapitel: ett om stadsbyggande och ett om arkitektur. I min värld är det två olika discipliner, även om de är lika. Man har väldigt stor nytta av att inte tänka på dem på samma sätt utan att stadsbyggandet får vara systemen.

Linköpings dåvarande stadsarkitekt Johanna Wiklander 2018.

Arkitekturprogrammet fungerar som ett ramverk där beskrivna och formulerade byggstenar, principer och strategier är viktiga delar.

Stadsbyggandets byggstenar

Utifrån stadens tre byggstenar – det kontinuerliga gatunätet, stadens byggnader och stadens offentliga rum – som behandlas strategiskt i översiktsplanen och Utvecklingsplan för Linköpings innerstad, fördjupas och utvecklas respektive byggsten i relation till helhelheten i arkitekturprogrammet. Dessa byggstenar utgör grundelementen i stadsbyggandet. Syftet med dessa är att både öka förståelsen för stadsbyggandet och skapa en inriktning för arbetet.

Vy över Tornby vid stambanan. Arkitekturprogrammet utgör ett stöd för utveckling och förvaltning av alla stadens områden. Foto: Alexandru Babos

Det kontinuerliga gatunätet handlar om stadens sammanhållande rumsliga system där förflyttningar av både människor och varor sker. Kontinuiteten är viktig för att säkerställa tillgänglighet, orienterbarhet och trygghet. Stadens system lägger grunden för den ekonomiska spelplanen, hur tillgången till resurser fördelas och hur stadens olika delar används.

Stadens offentliga rum handlar både om gröna parkmiljöer och hårdgjorda ytor och är betydelsefulla för möten, rekreation och inkludering.

Stadens byggnader handlar om inramningen av gator, torg och parker och den mångfald av funktioner och verksamheter som dessa rymmer. Ofta tillkommer byggnader på privata initiativ och det är här som privata aktörer och andra kommer in och bidrar till stadens helhet.

Tio stadsbyggnadsprinciper

Som en fördjupning av byggstenarna finns tio stadsbyggnadsprinciper från dokumentet Utvecklingsplan för Linköping. De ska fungera som utgångspunkt för alla projekt i innerstaden. I arkitekturprogrammet beskrivs respektive stadsbyggnadsprincip och vad begreppet inkluderar.

Stadsbyggnadsprinciperna
 • Byggnader placeras i gatuliv.
 • Entréer vänds mot gatan.
 • Gårdar utformas för socialt liv.
 • Lokaler för verksamhet i bottenvåningarna.
 • Husens höjd i relation till gatans bredd.
 • Särskilt viktiga byggnader kan placeras fristående.
 • Torg, parker, vegetation och vatten får variation och hållbarhet.
 • Flera fastigheter/arkitektinsatser inom varje kvarter.
 • Gatans linjedragning med hänsyn till upplevelsen.
 • Platsens historia är en resurs.

Utdrag ur arkitekturprogrammet för Linköpings innerstad som visar de 10 stadsbyggnadsprinciper som ska fungera som utgångspunkt för alla projekt i innerstaden.

Tre strategier

Utifrån ett djupare resonemang om begreppet arkitektur baserat på Vitruvius beskrivning av arkitekturens tre grundegenskaper – berörande, robust och användbar – finns tre strategier formulerade. Strategierna syftar till att fördjupa och skärpa idéinnehållet i varje enskilt projekt och ska tillämpas i stadens alla byggprojekt för att öka kvaliteten på slutresultatet. De tre strategierna är:

 • Varje projekt ska bidra till den omgivande staden.
 • Varje projekt ska visa hur det samspelar med sin omgivning.
 • Varje projekt ska ha en stadsbyggnadsidé eller arkitektonisk idé.

Av de förslag som presenteras ska arkitekturens viktiga grundegenskaper enligt Vitruvius tre begrepp vara närvarande. Det ska också tydligt framgå hur man har tänkt bemöta strategierna.

Linköping i dag

En del i arkitekturprogrammet lyfter Linköpings särdrag och identitet av i dag som ett viktigt utgångsläge. Här beskrivs bland annat topografin och bebyggelsen som helhet men också Linköpings kulturmiljöprofil som maktcentrum, lärdomsstad och handelsstad.

Hur ramverket ska användas

En del i arkitekturprogrammet handlar om hur de arkitektoniska kvaliteterna kommer in i de kommunala processerna och hur ramverket kan tillämpas i allt från den översiktliga planeringen till detaljplan, bygglov och markanvisningar.

Programmet lyfter också olika sektorers möjligheter att arbeta med frågan och vikten av att kommunen arbetar förebildligt. Grundläggande är att arkitektonisk kvalitet ska ingå som en självklar del i alla projekt och vid upphandling av konsulter enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

En handlingsplan för det fortsatta arbetet redovisas också som en del av arkitekturprogrammet och beskriver bland annat aktiviteter som att hålla implementeringsworkshoppar för politiker och tjänstepersoner och workshoppar med branschen kring vad som menas med en arkitektonisk idé.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen