Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Skogsbruk

Granskad:

De boreala, det vill säga nordliga, skogarna har en stor, global betydelse för inlagring av kol, det vill säga som kolsänka. En växande skog lagrar kol i både mark och träd, men också produkter tillverkade av trä fortsätter att binda kol till dess virket börjar brytas ner.

Ett hållbart skogsbruk

Marken släpper ut koldioxid när skogen avverkas, därför är det viktigt att skogsbruket bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt så att den fortsätter fungera som kolsänka.

Skogen är en effektiv kolsänka, men kräver balans i brukandet

De boreala skogarna är viktiga som kolsänkor. Dessa nordliga områden lagrar cirka 60 procent av det kol som finns lagrat i världens skogar. Men det finns skillnader också i de boreala skogarna. Fuktig mark lagrar betydande mängder kol i form av torv, till skillnad mot torrare marker. Två tredjedelar av kolet är lagrat i skogsmarken och en tredjedel i träden.

Ett hållbart skogsbruk är förutsättningen för att skogen ska fortsätta fungera som kolsänka. Skogen är mest effektiv som kolsänka genom fotosyntesen när den står under tillväxt, när tillväxten avtar så avtar också kolupptaget. Om skogen brukas genom hyggesbruk så skapas marker som släpper mycket koldioxid därför behöver alternativa brukningsmetoder användas.

En höjning av marktemperaturen är ett hot mot skogen som kolsänka. Studier visar att ökar temperaturen med 3 grader så börjar marken avge koldioxid. En förhöjning av temperaturen innebär en betydande försämring av kolinlagringen i växtlighet, mark och vatten, vilket leder till en accelererande klimatförändring.

Trämaterial fortsätter lagra kol

Byggmaterial av trä fortsätter att fungera som kollager till dess virket börjar brytas ner. Tillverkningen och användningen av materialet avger dessutom en liten mängd koldioxid i jämförelse med andra byggmaterial.

På senare år har byggandet av höghus av trä utvecklats genom användandet av limträ och olika former av nya träprodukter. Växthusgasutsläppen till atmosfären kan minskas betydligt och växthusgasupptaget ökas genom en ökad användning av trämaterial.

Läs mer om byggprodukter under rubriken Stora utsläpp vid byggprocessen.

Användningen av skogsbränsle har ökat, men kräver hållbart skogsbruk

Skogsråvaran kan förädlas i bioraffinaderier till produkter som traditionellt har tillverkats av fossil råvara, exempelvis olika sorters bränsle, plaster och textilier. I värmeverken används exempelvis pellets och flis och fordon drivs fram med hydrerade vegetabiliska oljor (HVO), som tillverkas av tallolja. Användningen av förädlat bränsle från skogen har ökat de senaste decennierna. Men användandet av biobränslen innebär också det en förbränning som avger koldioxid. För att få balans mellan växthusgasutsläpp och kolsänkor så krävs ett långsiktigt hållbart skogsbruk.

Hållbart skogsbruk ger störst klimatnytta

För att skogsbruket inte ska leda till en negativ klimatpåverkan så gäller det att ta hänsyn till markens möjlighet att användas som kolsänka. Detta görs genom att ständigt ha skog på tillväxt. En skog under tillväxt är en effektiv kolsänka.

Ytterligare en åtgärd i ett klimatvänligt skogsbruk är att återställa utdikade områden till våtmarker. Torvmarker är stora kollager och med hjälp av skydd och restaurering av dessa områden så bevaras stora kolsänkor.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen