Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Skollagen ställer krav på ändamålsenliga lokaler

Granskad:

Enligt skollagen ska verksamheten ha de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Ändamålsenliga lokaler och en miljö med trygghet och studiero

Skollagen (2010:800) reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har och vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. I lagen anges också syftet med utbildningen. Utbildningen syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Lagen anger också att alla ska ha lika tillgång till utbildning och att utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.

4 §
  Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

8 §
  Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag.

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:960) .

9 §
  Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.

I skollagens andra kapitel finns en generell bestämmelse om skolans fysiska miljö. Bestämmelsen innebär att det för utbildningen ska finnas ändamålsenliga lokaler och den utrustning som behövs utifrån elevers varierande behov avseende kommunikation, information och informationsteknik så att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas (Prop. 2009/2010:165 s. 283.). Vidare anger skollagen att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Huvudmannen för förskolan och fritidshemmet ska se till att barnen erbjuds en god miljö.

35 §
  För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas.

3 §
  Alla elever ska tillförsäkras en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och undervisningen av studiero. Med studiero avses att det finns goda förutsättningar för eleverna att koncentrera sig på undervisningen.

Huvudmannen ska säkerställa att det på skolenheten bedrivs ett förebyggande arbete som syftar till att skapa trygghet och studiero.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om det förebyggande arbetet. Lag (2022:940) .

8 §
  Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.

9 §
  Huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö.

Skolinspektionen ansvarar för att inspektera att skolans lokaler är ändamålsenligt utformade för den pedagogiska verksamheten, till exempel att det finns bra lokaler för att undervisa i slöjd och NO-ämnen.

Om fysisk miljö i läroplanerna och Skolverkets allmänna råd om förskolan och fritidshemmet
Läroplanerna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, och för förskolan, Lpfö 18, utgår från bestämmelserna i skollagen och anger värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för respektive skolform. Läroplanerna innehåller inga närmare riktlinjer om hur den fysiska miljön bör vara utformad. Den fysiska förskole- och skolmiljön måste dock alltid vara anpassad så att läroplanens mål ska kunna uppnås. Läroplanen för förskolan anger exempelvis att leken har en central plats i utbildningen och betonar vikten av en miljö som uppmuntrar till lek. Barnen ska kunna välja mellan olika miljöer, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer.

Skolverket har gett ut allmänna råd om förskolans måluppfyllelse (Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2017:6) om måluppfyllelse i förskolan). Råden anger att huvudmannen och förskolechefen vid fördelning av resurserna bör beakta bland annat miljöns utformning. I Skolverkets kommentarer till de allmänna råden understryks att den fysiska miljön är en nyckelfaktor för att planera och genomföra aktiviteter. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.

Foto på förskola inomhus.
Ateljén på Hedlunda förskola i Umeå skapar goda förutsättningar för kreativ, pedagogisk verksamhet. Foto: Felix Gerlach

Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2014:39) om fritidshem
innehåller en särskild bestämmelse om lokaler och utemiljöer. Det anges i de allmänna råden att huvudmannen och rektorn bör se till att eleverna har tillgång till säkra, hälsosamma och ändamålsenliga lokaler och utemiljöer som möjliggör en varierad pedagogisk verksamhet samt stödjer elevernas lärande och utveckling såväl enskilt som i grupp. I Skolverkets kommentar till de allmänna råden anges att huvudmannen och rektorn ansvarar för att se till att fritidshemmets lokaler ger utrymme för olika typer av verksamhet, såväl livliga aktiviteter som lugnare och mer rofyllda, i både större och mindre grupper. I kommentaren framhålls också vikten av att det finns naturliga avgränsade platser i fritidshemmet där eleverna kan vila, sitta och prata eller läsa och där ljudnivån kan hållas låg.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen