På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Skollagen ställer krav på ändamålsenliga lokaler

Enligt skollagen ska verksamheten ha de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Ändamålsenliga lokaler och en miljö med trygghet och studiero

Skollagen (2010:800) reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har och vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. I lagen anges också syftet med utbildningen. Utbildningen syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Lagen anger också att alla ska ha lika tillgång till utbildning och att utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.

I skollagens andra kapitel finns en generell bestämmelse om skolans fysiska miljö. Bestämmelsen innebär att det för utbildningen ska finnas ändamålsenliga lokaler och den utrustning som behövs utifrån elevers varierande behov avseende kommunikation, information och informationsteknik så att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas (Prop. 2009/2010:165 s. 283.). Vidare anger skollagen att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Huvudmannen för förskolan och fritidshemmet ska se till att barnen erbjuds en god miljö.

Skolinspektionen ansvarar för att inspektera att skolans lokaler är ändamålsenligt utformade för den pedagogiska verksamheten, till exempel att det finns bra lokaler för att undervisa i slöjd och NO-ämnen.

Om fysisk miljö i läroplanerna och Skolverkets allmänna råd om förskolan och fritidshemmet
Läroplanerna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, och för förskolan, Lpfö 18, utgår från bestämmelserna i skollagen och anger värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för respektive skolform. Läroplanerna innehåller inga närmare riktlinjer om hur den fysiska miljön bör vara utformad. Den fysiska förskole- och skolmiljön måste dock alltid vara anpassad så att läroplanens mål ska kunna uppnås. Läroplanen för förskolan anger exempelvis att leken har en central plats i utbildningen och betonar vikten av en miljö som uppmuntrar till lek. Barnen ska kunna välja mellan olika miljöer, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer.

Skolverket har gett ut allmänna råd om förskolans måluppfyllelse (Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2017:6) om måluppfyllelse i förskolan). Råden anger att huvudmannen och förskolechefen vid fördelning av resurserna bör beakta bland annat miljöns utformning. I Skolverkets kommentarer till de allmänna råden understryks att den fysiska miljön är en nyckelfaktor för att planera och genom¬föra aktiviteter. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.

Foto på förskola inomhus.
Ateljén på Hedlunda förskola i Umeå skapar goda förutsättningar för kreativ, pedagogisk verksamhet. Foto: Felix Gerlach

Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2014:39) om fritidshem
innehåller en särskild bestämmelse om lokaler och utemiljöer. Det anges i de allmänna råden att huvudmannen och rektorn bör se till att eleverna har tillgång till säkra, hälsosamma och ändamålsenliga lokaler och utemiljöer som möjliggör en varierad pedagogisk verksamhet samt stödjer elevernas lärande och utveckling såväl enskilt som i grupp. I Skolverkets kommentar till de allmänna råden anges att huvudmannen och rektorn ansvarar för att se till att fritidshemmets lokaler ger utrymme för olika typer av verksamhet, såväl livliga aktiviteter som lugnare och mer rofyllda, i både större och mindre grupper. I kommentaren framhålls också vikten av att det finns naturliga avgränsade platser i fritidshemmet där eleverna kan vila, sitta och prata eller läsa och där ljudnivån kan hållas låg.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej