Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kulturvärden

Granskad:

Boverket och Riksantikvarieämbetet har tillsammans tagit fram denna digitala vägledning om kulturvärden i plan- och bygglagssystemet. Samordningsmöjligheter och synergieffekter med närliggande lagstiftning som exempelvis miljöbalken och kulturmiljölagen tydliggörs också.

Boverket och Riksantikvarieämbetet har gemensamt utarbetat denna vägledning om kulturvärdenas hantering i plan- och bygglagssystemet. "Tema kulturvärden" omfattar alltifrån riksintressen och översiktsplanering till bygglov och kontrollplan. Materialet ersätter "Kulturmiljön i planeringen, Boverkets allmänna råd 1992:1", populärt kallad q-boken, och är ett komplement till PBL kunskapsbanken.

Syftet med vägledningen är att tydliggöra vilka styrmedel det finns för att tillvarata kulturvärden i den fysiska miljön samt att visa vilka krav plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ställer på hanteringen av kulturvärden. Även samordningsmöjligheter och synergieffekter med annan närliggande lagstiftning tydliggörs, så som till exempel miljöbalken (1998:808), MB och kulturmiljölagen (1988:950), KML. Målgrupp är i första hand handläggare på kommuner och länsstyrelser. Bedömningen är dock att materialet är relevant för en större krets, exempelvis handläggare på museer, olika typer av privata konsulter och i utbildningar.

Materialet har tagits fram i samverkan mellan de båda myndigheterna. Boverket ansvarar för artiklar som uttolkar PBL vad gäller kulturvärden och som ger direkt vägledning för PBLs tillämpning. Riksantikvarieämbetet ansvarar för artiklar knutna till KML och som preciserar innebörden av kulturvärden. Respektive myndighet ansvarar för kvalitetssäkring av sina texter. Det framgår i respektive artikel vilken myndighet som är ansvarig. En extern referensgrupp - omfattande arkitekter och antikvarier på regional och kommunal nivå - har bedömt materialets användbarhet, helhet, begriplighet och tilltal.

Tema kulturvärden kompletteras kontinuerligt.

Webbutbildning

Boverket har publicerat en webbutbildning om PBL och kulturvärden.

PBL och kulturvärden (webbutbildningen)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen