Detaljplaneprocessen

Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan standard-, utökat- eller samordnat förfarande. Under vissa förutsättningar är det möjligt att tillämpa ett begränsat förfarande som endast innehåller ett kommunikationssteg. Kommunen bör handlägga ett förslag till detaljplan med standardförfarandet, om det är möjligt. (prop. 2013/14:126, sida 74)

Valet av förfarande utgår från förutsättningarna i det enskilda ärendet, och regleras av plan- och bygglagens femte kapitel.

Vilken vägledning ska kommunen följa

Boverkets vägledning om detaljplaneprocessen på PBL kunskapsbanken gäller för förslag till detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari 2015. Om kommunen har fattat beslutet om att ta fram ett förslag till detaljplan före den 1 januari 2015 gäller äldre vägledning, den hittar du under "Relaterad information."

Bildspel för mer information

I "Relaterad information" finns ett bildspel som beskriver detaljplaneprocessen. Bildspelet förklarar förfarandena schematiskt, och de främsta förändringarna i planprocessen från den 1 januari 2015. Intentionen med förändringarna är att planprocessen ska bli effektivare genom att den enkla planprocessen blir till standard.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej