Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Detaljplaneprocesserna

Granskad:

Planläggning med detaljplan syftar till att mark- och vattenområden används till det ändamål området är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en lagreglerad process med syfte att säkra insyn för berörda, att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

En detaljplan kan tas fram med olika förfaranden
När kommunen tar fram en detaljplan görs det genom standard-, utökat- eller samordnat förfarande. Under vissa förutsättningar är det möjligt att begränsa standardförfarandet så att det endast innehåller ett kommunikationssteg. Kommunen bör handlägga ett förslag till detaljplan med ett standardförfarande, om det är möjligt. (jfr prop. 2013/14:126, sid. 73–74)

En enklare planprocess, prop. 2013/14:126 (på Sveriges riksdags webbplats)

Valet av förfarande utgår från förutsättningarna i det enskilda ärendet, och regleras i plan- och bygglagens femte kapitel.

Andra regler för planer påbörjade innan 2015

För planer där kommunen har påbörjat ett arbete med att ta fram ett förslag till detaljplan före 1 januari 2015 gäller andra regler. Vägledning om detta hittar du under ”Relaterad information”.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen