Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ansök om erkännande av dina yrkeskvalifikationer

Om du vill arbeta i ett EU/EES-land eller Schweiz där ditt yrke är reglerat måste du få dina kvalifikationer (utbildning och arbetslivserfarenhet) officiellt erkända innan du kan börja arbeta. I yrkeskvalifikationsdirektivet (Europaparlamentets- och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer 2005/36/EG) finns regler som underlättar för dig som vill arbeta med reglerade yrken i EU/EES-länder eller Schweiz.

Erkännande av yrkeskvalifikationer

Om du vill utöva ett yrke som är reglerat i Sverige kan du ansöka om att få ett erkännande av dina yrkeskvalifikationer. Detta innebär att Boverket bedömer din tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet utifrån tillämplig lagstiftning.

För att kunna få ett erkännande av dina kvalifikationer måste du ha en lämplig utbildning och arbetslivserfarenhet från ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Om yrket är reglerat i det andra EU/EES-landet eller Schweiz, kan du genom uppvisande av kompetensbevis ansöka om erkännande. I annat fall ska du ha arbetat på heltid inom det aktuella yrket i ett år eller på halvtid i två år under den senaste tioårsperioden. Övriga krav finns i lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt förordning (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Svenska kvalifikationer (utbildning och arbetslivserfarenhet)

Har du utbildning och arbetslivserfarenhet från Sverige ska du vända dig direkt till ett av certifieringsorganen för prövning av om dina kvalifikationer är tillräckliga för att få certifiering. Du hittar samtliga certifieringsorgan i listan till vänster.

Kvalifikationer från land utanför EU/EES

Länder inom EU/EES-området och Schweiz är ansluta till regelverket, och personer med yrkeskvalifikationer därifrån kan därför vända sig till Boverket för att få ett erkännande. Boverket kan inte erkänna yrkeskvalifikationer från länder utanför detta område. 

Har du utbildning från ett land som inte är anslutet till regelverket ska du vända dig till myndigheten Universitets- och högskolerådet (UHR) för att validera din utbildning och få ett beslut om vad den motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Länk till Universitets- och högskolerådet finns i "Relaterad information". Därefter ska du vända dig till ett certifieringsorgan som bedömer om du uppfyller kraven för att bli certifierad.

Observera att sedan den 1 januari 2021 är Storbritannien utanför EU/EES-området, vilket innebär att det inte längre omfattas av de EU-gemensamma reglerna för yrkeskvalifikationer.

För erkännande av yrkeskvalifikationer mellan EU och Storbritannien, gäller i korthet följande från och med den 1 januari 2021:

 • Ett redan fattat beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer är gällande även efter Storbritanniens utträdesdag ur EU.
 • Ansökningar om erkännande för stadigvarande yrkesutövning till/från Storbritannien som lämnades in senast den 31 december 2020 kommer att behandlas klart enligt EU-regelverk.
 • Ansökningar om erkännande av yrkeskvalifikationer för tillträde till reglerat yrke till/från Storbritannien som lämnas in från och med den 1 januari 2021 omfattas inte längre av EU-bestämmelserna.

Enligt det handels- och samarbetsavtal som nu slutits mellan EU och Storbritannien kommer det vara möjligt för de olika yrkeskategorierna att gå samman och ansöka om att förhandlingar inleds om att upprätta avtal med Storbritannien om erkännande av yrkeskvalifikationer per yrkeskategori. För mer information, se länk i "Relaterad information".

Vad är ett reglerat yrke?

Med reglerat yrke menas yrkesverksamhet där det direkt eller indirekt ställs krav på att den som ska arbeta har vissa bestämda kvalifikationer. Med sådana kvalifikationer menas exempelvis en särskild utbildning eller yrkeserfarenhet.

Boverket är behörig myndighet i fråga om följande reglerade yrken:

 • energiexperter,
 • sakkunniga inom brandskydd,
 • sakkunniga funktionskontrollanter,
 • sakkunniga rörande kulturvärden,
 • sakkunniga rörande tillgänglighet,
 • kontrollansvariga, och
 • yrkesverksamhet avseende kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

Utbildning och yrkeserfarenhet från ett EU/EES-land bedöms av Boverket. Utbildningen valideras av Universitets- och högskolerådet, efter ansökan om yttrande från Boverket. Därefter handlägger Boverket ärendet och utfärdar, om kraven är uppfyllda, ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer. Efter att ha fått Boverkets beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer kan den sökande vända sig till lämpligt certifieringsorgan, som prövar övriga förutsättningar för certifiering.

Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer

Om du vill ha dina yrkeskvalifikationer erkända så skickar du ansökan till:

registraturen@boverket.se

I ansökan ska du uppge följande:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Nationalitet
 • Vilket yrke som avses

I e-postmeddelandet ska du bifoga de handlingar som du åberopar till stöd för din ansökan. Exempel på sådana handlingar:

 • Tjänstgöringsintyg inklusive eventuella referenser samt utbildningsbevis, om yrket inte är reglerat i det land inom EU/EES eller Schweiz där kvalifikationerna har förvärvats
 • Kompetensbevis från certifieringsorgan, om yrket är reglerat i det land inom EU/EES eller Schweiz där kvalifikationerna har förvärvats

Via menyn hittar du mer information som detaljerat beskriver kraven för olika reglerade yrken.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen