Ansök om validering av dina yrkeskvalifikationer

Om du vill arbeta i ett EU/EES-land eller Schweiz där ditt yrke är reglerat måste du få dina kvalifikationer (utbildning och arbetslivserfarenhet) officiellt erkända innan du kan börja arbeta. I yrkeskvalifikationsdirektivet (Europaparlamentets- och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer 2005/36/EG) finns regler som underlättar för dig som vill arbeta med reglerade yrken i EU/EES-länder eller Schweiz.

Om du vill utöva ett yrke som är reglerat i Sverige kan du ansöka om att få erkännande av dina yrkeskvalifikationer av Boverket. Förutsättningarna för detta är att du uppfyller de formella kvalifikationerna genom lämplig utbildning från ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Om yrket är reglerat i det andra EU/EES-landet eller Schweiz, kan du genom uppvisande av kompetensbevis ansöka om erkännande. I annat fall ska du ha arbetat på heltid inom det aktuella yrket i ett år eller på halvtid i två år under den senaste tioårsperioden. Övriga kriterier återfinns i lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt förordning (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Har du utbildning och arbetslivserfarenhet från Sverige ska du vända dig direkt till ett av certifieringsorganen för prövning av om dina kvalifikationer är tillräckliga för att få certifiering.

Har du utbildning från ett land utanför EU/EES-området eller Schweiz ska du vända dig till myndigheten Universitets- och högskolerådet (UHR) för att validera din utbildning och få ett beslut om vad den motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Länk till Universitets- och högskolerådet finns i fältet relaterad information.

Med reglerat yrke menas yrkesverksamhet där det direkt eller indirekt ställs krav på att den som ska arbeta har vissa bestämda kvalifikationer. Med sådana kvalifikationer menas exempelvis en särskild utbildning eller yrkeserfarenhet.

Boverket är behörig myndighet i fråga om:

 • energiexperter,
 • sakkunniga inom brandskydd,
 • sakkunniga funktionskontrollanter,
 • sakkunniga rörande kulturvärden,
 • sakkunniga rörande tillgänglighet,
 • kontrollansvariga, och
 • yrkesverksamhet avseende kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

Utländsk utbildning och yrkeserfarenhet bedöms och valideras av Boverket. Därefter utfärdar Boverket ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer. Boverket har också möjlighet att genomföra språkkontroll. Efter att ha fått Boverkets beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer kan den sökande vända sig till lämpligt certifierings- eller ackrediteringsorgan, som prövar övriga förutsättningar för certifiering eller ackreditering.

Vill du ha dina yrkeskvalifikationer validerade skickas ansökan till:

registraturen@boverket.se

I ansökan ska följande uppges:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Nationalitet
 • Vilket yrke som avses

I e-postmeddelandet ska du bifoga de handlingar som du åberopar till stöd för din ansökan. Exempel på sådana handlingar:

 • Tjänstgöringsintyg inklusive eventuella referenser samt utbildningsbevis, om yrket inte är reglerat i det land inom EU/EES eller Schweiz där kvalifikationerna har förvärvats
 • Kompetensbevis från certifieringsorgan, om yrket är reglerat i det land inom EU/EES eller Schweiz där kvalifikationerna har förvärvats

Via menyn hittar du mer information som detaljerat beskriver valideringen vid olika yrkesgrupper.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej