Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Rapport - Bilaga 2 Studie av klimatrelaterade risker i översiktsplaner

Granskad:

Under 2018 infördes en bestämmelse om klimatrelaterade risker för den byggda miljön i översiktsplanering. Här presenteras en uppföljning av hur klimatrisker hanteras i de första åtta översiktsplaner som tagits fram och antagits efter att bestämmelsen infördes. Resultaten visar att samtliga studerade översiktsplaner behandlar klimatrelaterade risker på en strategisk nivå. I rapporten redovisas exempel på hur de identifierade riskerna hanteras.

Översiktsplaner antagna fram till mars 2022

Rapporten redovisar delresultat från ett konsultuppdrag som genomförts på uppdrag av Boverket. Syftet med deluppdraget var att analysera hur klimatrelaterade risker hanteras i översiktsplaner som tagits fram efter att bestämmelsen om klimatrelaterade risker infördes i Plan och Bygglagen (PBL, 3 kap 5§ 4) år 2018. Analysen omfattar de åtta första översiktsplaner som tagits fram och antagits efter att bestämmelsen om klimatrisker i översiktsplanering infördes. Resultaten som publiceras i denna rapport redovisades som bilaga 2 i konsultuppdraget.

5 §
  Av översiktsplanen ska även följande framgå
   1. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
   2. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
   3. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
   4. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra,
   5. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen, och
   6. sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse.

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen. Lag (2020:76) .

Boverkets vägledning om klimatrisker i översiktsplanering fanns inte tillgänglig när de studerade översiktsplanerna togs fram utan publicerades senare under våren 2022.

Klimatrisker i översiktsplanering

Kort sammanfattning av rapporten Bilaga 2 Studie av klimatrelaterade risker i översiktsplaner

Alla åtta studerade översiktsplaner behandlar klimatrelaterade risker för den byggda miljön på en strategisk nivå. Översiktsplanerna redogör för övergripande strategier, ställningstaganden, riktlinjer eller rekommendationer för hur klimatrelaterade risker ska hanteras inom kommunen. Det skiljer sig mellan översiktsplanerna hur mycket information, i form av kartmaterial och analys, som redogörs för samt på vilken detaljeringsgrad rekommendationer och riktlinjer presenteras.

I rapporten redovisas exempel på hur identifierade riskområden hanteras i de studerade översiktsplanerna.  Det finns exempel på bland annat redovisning av riskområden, riktlinjer för ny bebyggelse, ställningstaganden kring prioritering av åtgärder, och användbara analysunderlag som tagit fram av kommuner.

Ta del av rapporten Bilaga 2 Studie av klimatrelaterade risker i översiktsplaner i Relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen