På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Överklagande av lov och förhandsbesked

Byggnadsnämndens beslut om lov och förhandsbesked får överklagas till länsstyrelsen.

Ett överklagande av ett beslut om lov eller förhandsbesked ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Överklagandet ska skickas till byggnadsnämnden, som sedan skickar det till länsstyrelsen, om överklagandet har kommit in i rätt tid.

Vilka beslut får överklagas?

Efter att byggnadsnämnden fattat ett beslut om att bevilja, avslå eller avvisa en ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov får beslutet överklagas. Detsamma gäller byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked.

Vissa beslut som fattas under ärendets handläggning får inte överklagas. Det rör sig om beslut om villkorsbesked, förlängd handläggningstid, behovet av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd. Det går inte heller att överklaga frågor som redan är avgjorda genom detaljplan, områdesbestämmelser eller ett förhandsbesked.

Vem får överklaga?

Ett beslut om lov eller förhandsbesked får överklagas av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot.

Här kan du läsa mer om vem som får överklaga

Vart ska överklagandet skickas?

Ett överklagande ska skickas till den myndighet som har fattat beslutet. Klaganden ska därför skicka sitt överklagande till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden ska då först avgöra om beslutet ska omprövas. Om beslutet inte ska omprövas ska byggnadsnämnden göra en rättidsprövning. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickas det tillsammans med tillhörande handlingar till länsstyrelsen.

Har överklagandet skickats direkt till länsstyrelsen istället för byggnadsnämnden, ska länsstyrelsen vidarebefordra överklagandet till nämnden med information om vilket datum länsstyrelsen tog emot överklagandet. Det är sedan nämnden som ska göra den formella prövningen av om överklagandet kom in i rätt tid.

Överklagandetid

Tiden för överklagande av ett beslut om lov eller förhandsbesked är 3 veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Hur de 3 veckorna ska räknas beror på om den klagande har delgivits eller om den har tagit del av beslutet genom kungörelse. Vid rättidsprövning behöver byggnadsnämnden veta när klaganden tog del av beslutet. För de som delgetts beslutet ska överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag de tog del av beslutet. För övriga ska överklagandet ha kommit in inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.

Ett beslut om lov eller förhandsbesked får laga kraft när tiden för överklagande löpt ut. Detta innebär att beslutet inte längre kan överklagas till högre instans och att beslutet kan verkställas.

Här kan du läsa mer om laga kraft

Byggnadsnämndens hantering av överklagande

När ett överklagande har kommit in till kommunen måste byggnadsnämnden handlägga det på ett visst sätt innan det kan skickas vidare till länsstyrelsen. Som ett första steg ska nämnden ta ställning till om beslutet ska omprövas. Om beslutet inte ska omprövas ska byggnadsnämnden göra en rättidsprövning och om överklagandet kommit in i rätt tid ska det tillsammans med tillhörande handlingar skickas vidare till länsstyrelsen. Har överklagandet inte kommit in i rätt tid ska nämnden besluta att avvisa det.

Här kan du läsa mer om byggnadsnämndens hantering av överklagande

Vad ska överklagandet innehålla?

Ett överklagande ska vara skriftligt. Av ett överklagande behöver det framgå vilket beslut som överklagas och vilken ändring den som överklagar vill åstadkomma. Det behöver alltså inte anges till exempel vilka paragrafer i lagen den klagande anser att beslutet strider mot. Det behöver även framgå vem den klagande är samt kontaktuppgifter. Skriftlighetskravet är teknikneutralt. Det innebär att överklagandet kan skickas in via exempelvis e-post. Ett överklagande behöver inte vara underskrivet av den klagande. Överinstansen kan i enskilda fall begära att klaganden bekräftar överklagandet genom en underskrift.  (jfr prop. 2016/17:180 sid 264)

När det gäller enskilda så bör både byggnadsnämnden och den överprövande myndigheten vara relativt generösa med vad som kan betraktas som ett överklagande. Det krävs inte att diarienummer anges eller att ordet överklagande används. Så länge det framgår vilket beslut som avses och vilken ändring den klagande vill åstadkomma så ska kommunen behandla skrivelsen som ett överklagande. (RÅ 2002 Ref 29)

Överprövande instanser

Kommunens beslut att bevilja eller avslå en ansökan om lov eller att meddela ett positivt eller negativt förhandsbesked får överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får i sin tur överklagas till mark- och miljödomstolen, MMD och därefter till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD. MÖD:s avgörande får i vissa fall överklagas till Högsta domstolen, HD.  MÖD får tillåta att en dom i ett mål enligt PBL får överklagas till Högsta domstolen, HD, så kallad ventil till HD. För att MÖD och HD ska pröva målet krävs prövningstillstånd. I vissa fall ska domstolen dock överlämna målet till regeringen för prövning.

Här kan du läsa mer om instansordningen

Länsstyrelsens och domstolens prövning

I överprövningen av ett beslut om lov eller förhandsbesked är länsstyrelsen och domstolen begränsad av en prövningsram. Vid överklagande av beslut om lov och förhandsbesked är prövningsramen det som kommunen har prövat i det överklagade beslutet. Länsstyrelsen eller domstolarna kan därför inte göra ändringar i ett beslut eller ge ett lov eller förhandsbesked för något annat än det som ansökan avser.

Här kan du läsa mer om länsstyrelsens och domstolens prövning av överklagande

Kostnader för överklagande

Det kostar ingenting att överklaga ett ärende som beslutats enligt plan- och bygglagen. Det finns heller ingen möjlighet att den som överklagar kan komma att behöva stå för motpartens eventuella kostnader i domstol.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej