Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Överklagande av lov och förhandsbesked

Granskad:

Byggnadsnämndens beslut om att bevilja, avslå eller avvisa en ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov får överklagas. Detsamma gäller beslut om förhandsbesked.

Vad gäller för ett överklagande?

Byggnadsnämndens beslut om lov och förhandsbesked får överklagas till länsstyrelsen. Överklagandetiden är antingen 3 veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet, eller 4 veckor från det att beslutet kungjordes för dem som inte ska delges beslutet.

Vad gäller för ett överklagande?

Instansordning

Efter att byggnadsnämnden har fattat beslut om att bevilja, avslå eller avvisa en ansökan om lov eller förhandsbesked kan beslutet överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till domstol. I vissa fall ska domstolen överlämna målet till regeringen för prövning.

Instansordning

Vem som får överklaga

Ett beslut om bygglov eller förhandsbesked får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot.

Vem som får överklaga

Byggnadsnämndens hantering av överklagande

Byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked och lov överklagas hos länsstyrelsen. Överklagandet ska dock skickas till byggnadsnämnden som avgör om ändring ska ske och om överklagandet har kommit in i rätt tid. Därefter skickar nämnden överklagandet och handlingarna i ärendet vidare till länsstyrelsen.

Byggnadsnämndens hantering av överklagande

Länsstyrelsen och domstolens hantering av överklagande

När ett överklagande ska prövas avgör länsstyrelsen eller domstolen om beslutet ska upphävas eller fastställas. Om beslutet upphävs betyder det att det inte gäller längre.

Länsstyrelsen och domstolens hantering av överklagande

Laga kraft

Laga kraft innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller myndighet inte längre kan överklagas. I vissa fall kan ett sådant beslut komma att prövas genom särskilda rättsmedel trots att det fått laga kraft.

Laga kraft

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen