På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Naturolyckor och klimatanpassning i PBL

Vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat risken för naturolyckor som översvämning, ras, skred och erosion. Vid bedömning av ett områdes lämplighet med avseende på dessa risker måste förväntade effekter av ett förändrat klimat beaktas.

Planläggning och prövning av lov och förhandsbesked enligt plan- och bygglagen, PBL, ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges för sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Intressen som är viktiga från allmän synpunkt är bland annat behovet av långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur och en god hushållning med mark- och vattenområden.

Områdets beskaffenhet kan handla om olika hydrologiska, topografiska, oceanografiska eller geologiska förhållanden som på olika sätt påverkar risken för naturolyckor. Områdets läge i förhållande till hav, sjöar, vattendrag och grundvatten är också av betydelse för riskbilden. Behovet av en viss markanvändning är oftast det som initierar planläggningen. Behovet prövas sedan mot platsens lämplighet för det avsedda ändamålet.

Att beakta och förebygga risk för naturolyckor är ett allmänt intresse

I andra kapitlet i PBL anges de allmänna intressen som ska beaktas vid planläggning och andra beslut enligt PBL. Där framgår det att bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat jord-, berg-, vattenförhållanden och risken för olyckor, översvämning och erosion. Vid kommunens prövning av markens lämplighet är det därmed ett allmänt intresse att beakta och förebygga risken för naturolyckor.

Allmänna intressen sätter ramar för kommunerna

De allmänna intressena anger de krav som staten ställer på kommunen vid beslut om användning av mark och vatten och anger ramarna för kommunens handlingsutrymme. Bestämmelserna i andra kapitlet ska tillämpas både vid beslut om planläggning och vid prövning av bygglov och förhandsbesked i områden utanför detaljplan. De generellt formulerade intressena ska tolkas och avvägas mot varandra i planläggningen. (jfr prop. 2009/10:170 sid 158 och prop. 1985/86:1 sid 110).

Vissa allmänna intressen är grund för länsstyrelsens tillsyn

Vissa av de allmänna intressena anses vara av nationell eller mellankommunal betydelse. För dessa intressen har staten inte helt överlåtit ansvaret åt kommunerna utan behållit möjligheten att ingripa i kommunens beslut om markanvändning. Att beakta och förebygga risker för översvämning, ras, skred och erosion är exempel på intressen av nationell betydelse i PBL, och statens möjlighet till ingripande sker genom länsstyrelsens tillsyn. (jfr. prop. 1985/86:1 sid 77)

Olyckor, översvämning och erosion

Begreppet olycka har motsvarande betydelse i PBL som i Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och avser en plötsligt inträffad händelse som har medfört eller kan befaras medföra skada. Ras och skred i jord och berg är händelser som kan betraktas som olyckor. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 35)

Översvämningar och erosion, som inte är ett resultat av en plötslig händelse, betraktas inte som olyckor enligt lagen om skydd mot olyckor. Behovet av skydd mot översvämningar och erosion är därför speciellt angivna i andra kapitlet. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 35)

Med naturolyckor avses i denna vägledning översvämning samt ras, skred och erosion.

Underlag för bedömningen av risk

För att konkretisera kraven på hälsa, säkerhet och hänsyn till risken för olyckor, översvämning och erosion behövs vägledande underlag i planeringen. När det gäller risken för översvämningar kan det till exempel handla om bedömningar av hur ändrade klimatförhållanden kan påverka i vilken utsträckning olika lågt belägna områden är lämpliga för bebyggelse. Exempelvis kan de översvämningskarteringar som tas fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, utgöra ett underlag för planeringen. (jfr prop. 2006/2007:122 sid. 35)

Hänsyn till klimataspekter är också ett allmänt intresse

Planläggning enligt PBL ska ske med hänsyn till miljö- och klimataspekter. Syftet med bestämmelsen är att främja goda miljöförhållanden dels genom anpassning till klimatförändringar, dels genom en minskad klimatpåverkan. Att anpassa bebyggelse utifrån förväntade klimatförändringar är således ett allmänt intresse enligt PBL. (prop. 2009/10:170 sid 161-162)

De förväntade klimatförändringarna innebär bland annat globalt stigande havsnivåer, förändrade nederbördsmönster och ändrade grundvattenförhållanden. I stora delar av landet förväntas ökade nederbördsmängder och förändrade tidpunkter för snösmältning vilket får till följd att flöden och vattennivåer i vattendrag och sjöar troligtvis kommer att följa andra mönster än vad vi hittills varit vana vid. Utöver att den totala volymen nederbörd förväntas öka i huvuddelen av landet förväntas också frekvensen av kraftiga skyfall att öka framöver. Även framtida förväntade längre perioder av torka med lägre markfuktighet och lägre grundvattennivåer kan bidra till minskad markstabilitet och ökade risker för naturolyckor. De förväntade förändringarna i grundvattenfluktuation, vattennivåer, flöden, nederbörd och regnintensitet måste beaktas för att bedöma markens lämplighet utifrån risker för översvämningar, ras, skred och erosion.

Långsiktigt perspektiv

PBL syftar till att främja en god, långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. I lagens andra kapitel ställs krav på att kommunens planläggning ska främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror. Det är således tydligt att det fordras ett långsiktigt angreppssätt när det kommer till att bedöma markens lämplighet för ett visst ändamål, och en del i det är att ta hänsyn till förväntade framtida klimatförändringar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej