På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunens möjlighet att återkalla beslut om återställningsbidrag

Kommunen kan enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag i vissa fall återkalla ett beslut att bevilja återställningsbidrag. Av förvaltningslagen framgår dessutom att kommunen i vissa fall är skyldig att ändra ett beslut om återställningsbidrag, om det kan ske utan att ändringen är till nackdel för sökanden.  

Återkallelse av beslut att bevilja bidrag

Före utbetalning får kommunen enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag återkalla ett beslut om att bevilja återställningsbidrag, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre finns.

Kritik från Lagrådet

Lagrådet har haft synpunkter på bestämmelsen om återkallelse i lagens 19 §. Synpunkterna sammanhänger med den tungt rotade principen att ett gynnande beslut inte får ändras till nackdel för någon enskild, en princip som i och med förvaltningslagen (2017:900) kommer till uttryck direkt i lagtext, närmare bestämt i förvaltningslagens 37 §.

Förutom tvingande säkerhetsskäl eller att parten, till exempel en sökande i ett ärende om återställningsbidrag, har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter får en myndighet enligt bestämmelsen i 37 § förvaltningslagen bara ändra ett gynnande beslut till den enskildes nackdel om det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas.

Det framgår av propositionen till förvaltningslagen att bestämmelsen i 37 § avser att ge uttryck för de allmängiltiga undantagsfallen. Det framförs också i propositionen till förvaltningslagen att frågor om behovet av undantag på grund av hänsynstaganden som kan vara motiverade enbart i snävt avgränsade fall  lämpligen bör övervägas i speciallagstiftning och således inte resultera i en särskild reglering i den nya förvaltningslagen. (Proposition 2016/17:180 sid. 232.)

Lagrådet ansåg att bestämmelsen om återkallelse i 19 § lagen om bostadsanpassningsbidrag går utöver bestämmelserna i 37 § förvaltningslagen om när återkallelse av ett gynnande beslut kan ske och att den inte är snävt avgränsad utan mycket allmänt hållen och inte ägnad att värna den enskildes berättigade intresse av förutsägbarhet. Lagrådet menade att regeringen i den fortsatta beredningen av lagstiftningsärendet borde överväga att ge bestämmelsen ett snävare tillämpningsområde. (Proposition 2017/18:80, sid. 56 och bilaga 8, sid. 116.) 

Regeringens bemötande av kritiken

Regeringen har inte gjort någon ändring utifrån Lagrådets synpunkter. I propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag bemöter regeringen kritiken genom att ta upp hur systemet med bostadsanpassningsbidrag fungerar (proposition 2017/18:80 sid. 56).

Återkallelseförbehåll  i besluten

Det framgår av propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag att regeringen anser att bestämmelsen i lagens 19 § utgör ett återkallelseförbehåll och att det med detta förbehåll direkt i lagen kommer stå klart för sökanden redan från början att kommunen kan komma att ändra det gynnande beslutet om det framkommer skäl för det (proposition 2017/18:80 sid. 56).

För att ytterligare förtydliga detta förhållande är det, enligt regeringen, ofta lämpligt att en upplysning om förbehållet också tas in i det beslut som meddelas i det enskilda fallet (proposition 2017/18:80 sid. 56).

Kommunen ska visa att det finns förutsättningar för återkallelse

Det framgår av propositionen till lagen att det är kommunen som ska visa att de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre finns (proposition 2017/18:80 sid. 57).

Skyldighet att ändra ett beslut

Av 38 § förvaltningslagen framgår att kommunen i vissa fall är skyldig att ändra ett beslut om återställningsbidrag.

Det gäller närmare bestämt om kommunen finner att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning och beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för sökanden.

Det framgår av propositionen till förvaltningslagen att den bakomliggande orsaken till att beslutet har blivit uppenbart felaktigt saknar betydelse för tillämpningen av bestämmelsen (proposition 2016/17:180 sid. 330).

Uppenbart felaktigt

Med uttrycket "uppenbart felaktigt" markeras att det ska vara fråga om ett fel som är enkelt för myndigheten att konstatera. Det innebär till exempel att kravet sällan torde vara uppfyllt om det krävs omfattande kompletterande utredningsåtgärder för att klarlägga om sakförhållandena som beslutet grundar sig på är felaktiga. (Proposition 2016/17:180 sid. 330.)

Väsentligt hänseende

Kravet att felaktigheten ska avse ett "väsentligt hänseende" innebär bland annat att ändring av felaktigheter som rör förhållanden som i praktiken saknar betydelse för utgången i ärendet eller som av andra skäl kan bedömas som mindre väsentliga i många fall kan underlåtas, även om de är enkla att konstatera (proposition 2016/17:180 sid. 330).

Inte till nackdel

Observera att skyldigheten att ändra ett beslut enligt 38 § förvaltningslagen förutsätter att ändringen inte är till nackdel för sökanden.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej