Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Validering av certifierad sakkunnig av tillgänglighet

En kortfattad beskrivning av yrket/behörigheten.

Den sakkunnige ska kontrollera och verifiera om bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är uppfyllda, om det är beslutat i kontrollplanen att så ska ske.

För att agera som konsult eller att utföra projektering av byggnader i allmänhet krävs i Sverige ingen certifiering.

Certifiering får lämnas för behörighet att kontrollera byggnader vad avser tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Behörighetskrav

För att få behörighet ska sökanden ha

  1. examen arkitekt på kandidatnivå eller högre
  2. examen ingenjör med byggnadsteknisk inriktning på kandidatnivå eller högre, eller
  3. annan likvärdig utbildning.

Utbildningskravet kan även tillgodoses genom motsvarande utbildningar i annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Teoretisk kunskap enligt ovan krävs inte för sökanden med kompetensbevis från utbildning till tillgänglighetskonsult med inriktning på den fysiska miljön.

Sådan utbildning ska i så fall ha

  1. omfattat minst 44 veckors heltidsutbildning, och
  2. genomförts under åren 1996 till 2003.

För att få behörighet ska sökanden ha kvalificerad erfarenhet av praktiskt arbete med husbyggnadsprojektering. Arbetet ska i väsentlig grad ha innefattat tillämpning eller bedömning av bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnad och vid ändring av en byggnad.

Den praktiska erfarenheten ska ha en sammanlagd längd av minst fem år, varav minst ett under den senaste treårsperioden. För sökande med masterexamen arkitekt räcker det att den praktiska erfarenheten har en sammanlagd längd av minst tre år, varav minst ett under den senaste treårsperioden.

För sökanden med kompetensbevis från utbildning till tillgänglighetskonsult med inriktning på den fysiska miljön ska den kvalificerade erfarenheten av praktiskt arbete ha innefattat tillämpning, bedömning eller kontroll av bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnad och vid ändring av en byggnad.

Den praktiska erfarenheten ska ha en sammanlagd längd av minst tio år, varav minst ett under den senaste treårsperioden.

Den sakkunnige ska vara lämplig för uppgiften.

Den sakkunnige ska ha kunskap om och förståelse för de olika krav som ställs i bygglagstiftningen. Särskild vikt ska läggas vid de delar av regelverket som reglerar byggnader som nybyggs eller ändras och de delar som reglerar tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

För att få behörighet ska den sakkunnige ha kunskap om plan- och bygglagen (2010:900), PBL, plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, Boverkets byggregler (2011:6), BBR, Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad (1996:4), BÄR, eller motsvarande gällande regler.

Den sakkunnige ska också ha kännedom om Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader (2011:5), ALM, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (2011:13), HIN, de delar av arbetsmiljölagstiftningen som har koppling till byggnader och tillgänglighet, eller motsvarande gällande regler.

Dessutom ska den sakkunnige känna till diskrimineringslagen (2008:567), lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag, m.m., förordningen (2001:526) om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken, eller motsvarande gällande regler.

För att få behörighet ska den sakkunnige ha kunskap om

  1. de funktionsnedsättningar som innefattas i begreppet nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och deras dimensionerande funktionella förmågor
  2. vad i den byggda miljön som utgör hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
  3. hur den byggda miljöns utformning påverkar tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
  4. hur kravet på tillgänglighet och användbarhet ska tillämpas vid nybyggnad, och
  5. hur kravet på tillgänglighet och användbarhet ska tillämpas vid ändring av byggnader, vilka avvägningar som kan göras och hur dessa påverkar tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

För att få behörighet ska den sakkunnige dessutom ha kännedom om funktionsnedsättningar generellt och hur den fysiska miljön ska vara utformad för att vara tillgänglig och användbar.

Den sakkunnige ska också ha kunskap om och förståelse för innebörden av rollen sakkunnig och dess funktion i byggprocessen.

Erkännande av yrkeskvalifikationer

Om du vill utöva ett yrke som är reglerat i Sverige kan du ansöka om att få ett erkännande av dina yrkeskvalifikationer. Detta innebär att Boverket bedömer din tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet utifrån tillämplig lagstiftning.

För att kunna få ett erkännande av dina kvalifikationer måste du ha en lämplig utbildning och arbetslivserfarenhet från ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Om yrket är reglerat i det andra EU/EES-landet eller Schweiz, kan du genom uppvisande av kompetensbevis ansöka om erkännande. I annat fall ska du ha arbetat på heltid inom det aktuella yrket i ett år eller på halvtid i två år under den senaste tioårsperioden. Övriga krav finns i lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt förordning (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Ansökan skickas till: registraturen@boverket.se

Svenska kvalifikationer (utbildning och arbetslivserfarenhet)

Har du utbildning och arbetslivserfarenhet från Sverige ska du vända dig direkt till ett av certifieringsorganen för prövning av om dina kvalifikationer är tillräckliga för att få certifiering.

Kvalifikationer från land utanför EU/EES

Länder inom EU/EES-området och Schweiz är ansluta till regelverket, och personer med yrkeskvalifikationer därifrån kan därför vända sig till Boverket för att få ett erkännande. Boverket kan inte erkänna yrkeskvalifikationer från länder utanför detta område. 

Har du utbildning från ett land som inte är anslutet till regelverket ska du vända dig till myndigheten Universitets- och högskolerådet (UHR) för att validera din utbildning och få ett beslut om vad den motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Länk till Universitets- och högskolerådet finns i "Relaterad information". Därefter ska du vända dig till ett certifieringsorgan som bedömer om du uppfyller kraven för att bli certifierad.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen