Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Prövning av lov och förhandsbesked

Granskad:

När en ansökan om lov eller förhandsbesked har kommit in till byggnadsnämnden ska nämnden pröva om ansökan ska beviljas eller avslås.

Beroende på vad det är för åtgärd är det olika förutsättningar som ska prövas. Det har också betydelse om åtgärden ska utföras inom detaljplan, inom områdesbestämmelser eller utanför detaljplan och områdesbestämmelser.

Prövning av bygglov inom detaljplan

Vid prövning av bygglov inom detaljplan ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden överensstämmer med den detaljplan som gäller på platsen. Det ska inte göras någon lokaliseringsprövning eftersom det gjordes när detaljplanen togs fram. Utöver kravet på planenlighet ska åtgärden även prövas mot vissa andra krav.

Prövning av bygglov inom detaljplan

Prövning av bygglov inom områdesbestämmelser

Vid bygglov inom områdesbestämmelser ska åtgärden prövas dels mot områdesbestämmelserna och dels mot samma förutsättningar som gäller för bygglov utanför detaljplan. De förutsättningarna ska dock enbart prövas om de inte har blivit prövade i områdesbestämmelserna.

Prövning av bygglov inom områdesbestämmelser

Prövning av bygglov utanför detaljplan och områdesbestämmelser

Vid en ansökan om bygglov utanför detaljplan eller områdesbestämmelser ska byggnadsnämnden pröva om ett antal förutsättningar är uppfyllda. Prövning innebär, till skillnad från bygglov inom plan, en fullständig prövning av kraven på lokalisering, placering och utformning.

Prövning av bygglov utanför detaljplan och områdesbestämmelser

Prövning av tidsbegränsade bygglov

Det finns två olika typer av tidsbegränsade bygglov. Det ena omfattar alla typer av bygglovspliktiga åtgärder medan det andra endast gäller för nybyggnad för bostadsändamål. Det finns vissa skillnader mellan dessa, till exempel att ett tidsbegränsat lov för bostadshus inte behöver tillgodose ett tillfälligt behov. Ett tidsbegränsat bygglov kan ges både inom och utanför detaljplan. Det får också ges inom områdesbestämmelser.

Prövning av tidsbegränsade bygglov

Prövning av förhandsbesked

För alla bygglovspliktiga åtgärder finns det möjlighet att ansöka om förhandsbesked innan bygglov söks. Ett förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden prövar om den aktuella åtgärden kan tillåtas på platsen. Ett positivt förhandsbesked är bindande vid kommande bygglovsprövning, under förutsättning att ansökan om bygglov görs inom 2 år. Ett förhandsbesked kan ges både inom och utanför detaljplan. Det kan även ges inom områdesbestämmelser.

Prövning av förhandsbesked

Prövning av buller i lov och förhandsbesked

Prövning av buller ska ske i ärenden om förhandsbesked och bygglov utanför detaljplan. Inom områdesbestämmelser ska buller prövas om det inte redan är prövat i områdesbestämmelserna.

Prövning av buller i lov och förhandsbesked

Prövning av MKB-projekt

Det finns särskilda bestämmelser om prövningen för en ansökan om bygglov eller förhandsbesked för åtgärder som avser MKB-projekt utanför detaljplanerat område. Vid prövningen mot detaljplanekravet för en sådan åtgärd ska byggnadsnämnden göra en bedömning av om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det finns dock vissa undantag från kravet på att göra denna bedömning.

Prövning av MKB-projekt

Prövning av rivningslov

Vid prövning av rivningslov kontrolleras om byggnaden eller byggnadsdelen omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser. Det görs även en bedömning om byggnaden eller byggnadsdelen bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Prövning av rivningslov

Prövning av marklov

Vid prövning av marklov kontrolleras att åtgärden inte strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Det bedöms även bland annat om åtgärden hindrar eller gör det svårt att använda området för bebyggelse eller om åtgärden medför störningar eller betydande olägenhet för omgivningen.

Prövning av marklov

Anstånd med att avgöra lov och förhandsbesked

Byggnadsnämnden kan avvakta med att avgöra en ansökan om lov eller förhandsbesked genom att besluta om anstånd. Det kan göras om det har påbörjats ett arbete med en ny detaljplan eller områdesbestämmelser. Det kan även göras om arbete med att ändra eller upphäva en befintlig detaljplan eller områdesbestämmelser har påbörjats. Beslut om anstånd kan även tas om det finns en ansökan om tillstånd att expropriera den byggnad eller mark som en ansökan om lov eller förhandsbesked avser.

Anstånd med att avgöra lov och förhandsbesked

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen