Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmänt om tillsyn

Granskad:

I plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF, finns bestämmelser om tillsyn och tillsynsvägledning.

Tillsyn och tillsynsvägledning

Bestämmelserna om tillsyn och tillsynsvägledning handlar i huvuddrag om:

  • vilka myndigheter som utövar tillsyn
  • vilka myndigheter som har tillsynsvägledning
  • vem som omfattas av tillsyn
  • vilka regler som omfattas av tillsyn
  • vilka möjligheter som finns att ingripa mot överträdelser
  • vilket ansvar som tillsynsmyndigheterna har
  • vilket ansvar som tillsynsvägledningsmyndigheterna har

Syftet med tillsyn

Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett verktyg för att uppnå detta. Genom att tidigt klargöra och senare utöva sitt tillsynsansvar skickar byggnadsnämnden en signal till byggherren att det finns en stor risk för att avsteg från lov eller regler ska bli upptäckta och resultera i krav på rättelse eller annan påföljd.

Du kan läsa mer om varför det är viktigt med tillsyn på sidan Syftet med tillsyn.

Syftet med tillsyn

Tillsynsmyndigheter

Tillsynsmyndigheter i plan- och bygglagstiftningen är framför allt byggnadsnämnden, länsstyrelsen och Boverket men även regeringen och Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndigheter och har viss tillsyn.

Byggnadsnämnden har tillsyn över att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd följer plan- och bygglagstiftningen.

Länsstyrelsen har viss tillsyn över kommunerna och kan överpröva beslut om detaljplaner, områdesbestämmelser, förhandsbesked och lov.

Regeringen har viss tillsyn över kommunerna och kan överpröva regionplaner samt besluta om planföreläggande. Regeringen får även, liksom länsstyrelsen, för ett visst geografiskt område besluta att beslut om att lämna lov eller förhandsbesked ska överprövas av länsstyrelsen.

Boverket har genom marknadskontroll tillsyn över byggprodukter.

I byggnadsverk som omfattas av tillsyn enligt arbetsmiljölagen har arbetsmiljöverket tillsyn över att ägare eller annars ansvariga följer bestämmelserna om kontroll av motordrivna anordningar.

Du kan läsa mer om de olika tillsynsmyndigheternas ansvar på sidan Tillsynsmyndigheter.

Tillsynsmyndigheter

Byggnadsnämndens tillsynsansvar

Byggnadsnämnden ska genom tillsyn se till att lagstiftningen följs och att felaktigheter och brister åtgärdas. Det är därför viktigt att byggnadsnämnden arbetar med tillsyn och ingriper när det finns skäl för det. Ett aktivt tillsynsarbete ger en tydlig signal att det finns en betydande risk att avsteg från beslut och bestämmelser kan upptäckas och leda till ingripanden och påföljder.

Ett tillsynsärende inleds antingen genom att en anmälan görs eller på tillsynsmyndighetens eget initiativ. Enligt PBL är tillsynsmyndigheter skyldiga att ta upp en fråga till prövning om det finns anledning att anta att bestämmelser, domar eller beslut inte har följts. När det gäller byggnadsnämnden så är det viktigt att de försöker förebygga behovet av tillsyn genom projekt- och riskanpassade åtgärder i byggprocessen. Detta kan framförallt ske vid det tekniska samrådet.

Byggnadsnämnden ska besluta om byggsanktionsavgift för vissa uppräknade överträdelser. De har också möjlighet att använda sig av olika förelägganden och förbud för att åstadkomma rättelse, utförande av en åtgärd eller för att stoppa fortsatt arbete, åtgärd eller användning. Förelägganden och förbud kan i de flesta fall förenas med så kallade verkställighetsmedel, till exempel vite och handräckning.

Du kan läsa mer om vilket ansvar byggnadsnämndens har på sidan Byggnadsnämndens tillsynsansvar.

Byggnadsnämndens tillsynsansvar

Tillsynsbegreppet och gränsdragningar

Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska rättas. Det är viktigt att skilja på förebyggande arbete och tillsyn.

Du kan läsa mer om tillsynsbegreppet på sidan Tillsynsbegreppet och gränsdragningar.

Tillsynsbegreppet och gränsdragningar

Ingripandebesked

Ett ingripandebesked är ett beslut som innebär att byggnadsnämnden utreder och ger ett skriftligt besked om det har vidtagits någon åtgärd som motiverar ett ingripande avseende ett byggnadsverk. Ett ingripandebesked är i första hand till nytta för den som överväger att köpa ett byggnadsverk.

Du kan läsa mer om ingripandebesked är på sidan Ingripandebesked.

Ingripandebesked

Tillträde och upplysningar

Byggnadsnämnden och länsstyrelsen samt dess tjänstepersoner har rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk samt utföra de åtgärder som behövs för arbetet på platsen. Tillsynsmyndigheter har också rätt att av byggherren, fastighetsägaren eller ägaren av ett byggnadsverk få de upplysningar och handlingar som behövs för sitt tillsynsarbete.

Du kan läsa mer om rätten till tillträde och upplysningar på sidan Tillträde och upplysningar.

Tillträde och upplysningar

Tillsynsvägledning

För att underlätta tillsynen har både Boverket och länsstyrelsen tillsynsvägledningsansvar. Boverket ska ge tillsynsvägledning till länsstyrelsen i plan- och byggfrågor. Båda två ska ge tillsynsvägledning till byggnadsnämnden genom råd och stöd i deras tillsynsarbete.

Du kan läsa mer om Boverkets och länsstyrelsernas tillsynsvägledning på sidan Tillsynsvägledning.

Tillsynsvägledning

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen