Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vilka mervärden ger en LCA?

Granskad:
Handslag
Illustration: Boverket/Infab

Det finns många goda skäl att göra en livscykelanalys (LCA) för en byggnad. Den ger kunskap om den miljöpåverkan byggnaden har under sin förväntade livstid. Den ger även ett kvantitativt underlag för att du ska kunna ta väl underbyggda beslut om hur byggnadens miljöpåverkan kan minska.

Din kunskap ökar och besluten blir bättre

En LCA är den bästa metoden för att beräkna byggnadens (produkters) miljöpåverkan. En LCA ger dig fördjupad kunskap om olika resursflöden i byggnaden och dess miljöpåverkan, oavsett om du är byggherre, fastighetsägare, förvaltare, entreprenör, projektör, arkitekt eller har någon annan roll i byggkedjan. Den är ett bra underlag för väl underbyggda beslut om förbättringar ur ett miljöperspektiv.

Miljöaspekter som inte hanteras med en LCA kan hanteras med andra metoder som därmed kompletterar en LCA. Dessa aspekter kan exempelvis vara platsspecifika, som biologisk mångfald eller vattenhantering.

I tidiga skeden är valmöjligheterna som störst. Det är därför viktigt att du redan tidigt i projekteringen börjar räkna på miljöpåverkan för olika alternativa byggnadslösningar och byggmetoder, för att få störst nytta. Därmed kan minskad miljöpåverkan styra valet av olika åtgärder vid projektering och genomförande.

Den kunskap en LCA ger kan även användas som beslutsunderlag för att byggherrar, fastighetsägare och politiker ska kunna ta bättre beslut vid styrning mot lägre miljöpåverkan från byggnader. Den kan också påverka till exempel produktutveckling hos byggprodukttillverkare samt rutiner och policyer hos byggnadsentreprenörer.

Du kan enklare möta miljökrav från olika intressenter

Intressenter som investerare, hyresgäster, kommuner, fastighetsägare och andra användare av byggnaden efterfrågar i allt högre utsträckning låg miljöpåverkan och att miljöprestandan är dokumenterad med en LCA.

I dag är det vanligt att en byggnads miljöpåverkan finns med som underlag vid en miljöcertifiering. I Sverige används olika kommersiella system för att miljöcertifiera byggnader. Certifieringssystemen Miljöbyggnad, Breeam och Leed innehåller samtliga krav på någon form av LCA-­beräkning, vid sidan av andra indikatorer.

Du kan även få strategiska fördelar av att ligga steget före med ditt hållbarhetsarbete. För att konsumenter ska kunna göra medvetna val behöver de miljöinformation, och en LCA är ett verktyg som förenklar, förtydligar och möjliggör en sådan process.

Du kan hålla nere kostnaderna

Ökad kunskap om resursflöden och miljöpåverkan i en byggnad ökar dina möjligheter att minska mängderna material och avfall. Därmed kan du också minska kostnaderna på både kort och lång sikt. En LCA i ett tidigt skede ökar möjligheterna att modifiera och göra val till en relativt låg kostnad; det är ofta dyrare att lägga till eller ändra något senare i byggprocessen. Dessutom kan ökad kunskap ge marknadsfördelar.

Du är förberedd på framtida miljökrav

Om du tar fram en LCA redan i dag är du bättre förberedd på eventuell nya miljökrav på området. Boverket har föreslagit att livscykelperspektivet ska vara en utgångspunkt för all ny­ och ombyggnad, liksom vid förvaltning av befintlig bebyggelse, senast år 2020. Även Miljömålsberedningen konstaterade behovet av ett livscykelperspektiv i sitt betänkande En klimat­ och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47).

Dagens lagstiftning ställer inga krav på redovisning av utsläpp av växthusgaser från en byggnad, vare sig under byggskedet eller under användningsskedet. Boverket har på regeringens uppdrag lämnat ett lagförslag om redovisning av utsläpp av växthusgaser vid uppförande av byggnader. Regeringen bereder detta nu och har aviserat i januariavtalet att det ska träda i kraft 1 januari 2022. I juni 2019 fick Boverket ett nytt regeringsuppdrag, om att inleda ett förberedande arbete för införandet av krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader. Läs mer om uppdraget under "Relaterad information". Där finns även Boverket rapport ”Klimatdeklaration av byggnader” samt tidigare utredningar av relevans.

Kostnad och tidsåtgång för LCA

Det finns många fördelar med att göra en LCA men det medför också kostnader. För att göra en LCA krävs ett beräkningsverktyg och data. Tillgången till mjukvara och databas kan antingen vara gratis eller förknippad med en viss kostnad, men huvudsakligen är det din arbetstid som kostar. Tidsåtgången är dock svår att uppskatta, eftersom många olika aspekter påverkar. Klart är att den största tiden går åt till datainsamlingen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen