Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Arbetssätt för att integrera funktionshinderperspektivet i samhällsplaneringen

Granskad:

Det finns flera arbetssätt och metoder för att arbeta med tillgänglighet och funktionshinder i den fysiska miljön. Tillgänglighet och användbarhet behöver både implementeras inom den kommunala organisation och i dialog med berörda aktörer i samhället. Här beskrivs några olika former för samverkan och dialog.

Delaktighet

Planeringsprocessen måste vara tillgänglig för alla så att olika parter kan delta på lika villkor och vara fullt delaktiga. Det handlar om att lokaler och platser där samråd och dialog sker är tillgängliga och användbara och att den utrustning som behövs finns på plats. Annonsering av möten och annan information bör förmedlas i olika format för att den ska bli åtkomlig för alla.

Det finns en stor variation i vad som kan upplevas som utgöra ett funktionshinder i byggnader, byggd miljö och samhället i stort. Specifika funktionsnedsättningar skapar inte homogena användargrupper utan beror av individuella förhållningssätt och strategier för att övervinna hinder. Därför är det viktigt att samråd sker med funktionshinderrörelsen med representation från de olika funktionsrättsförbunden.

När det gäller funktionshinder och tillgänglighet är det vanligt att kommunen vidgar den lagstadgade skyldigheten att samråda med medborgarna i planfrågor, exempelvis genom ett särskilt tillgänglighetsråd.

Medborgardialog

Tillgänglighetsråd

Ett vanligt sätt att arbeta med tillgänglighetsfrågor är att ha ett formellt tillsatt tillgänglighetsråd som samverkansorgan, inte minst i planeringsfrågor. Sammansättningen i rådet kan exempelvis bestå av representanter från kommunala nämnder, förvaltningar och bolag och från funktionshindersrörelsen. Rådet är ett forum för ömsesidigt informationsutbyte och har vanligen en rådgivande funktion. Det är ofta knutet till kommunstyrelsen för att få genomslag i alla förvaltningar och kommunala bolag. Tillgänglighetsråden tillför de kommunala verksamheterna viktiga kunskaper och erfarenheter som är hämtade från den vardag som personer med funktionsnedsättningar dagligen möter.

Tillgänglighetssamordnare

För att driva kommunens arbete med tillgänglighetsfrågor finns det stora fördelar med att inrätta en tillgänglighetssamordnare som ansvarar för att mål, policys och strategier följs i kommunen. Tillgänglighetssamordnaren fungerar som ett stöd för kommunens förvaltningar och bolag i den tidiga planeringen av samhällsutvecklingen men även i efterföljande skeden som detaljplanering, bygglovsprövning med mera. Tillgänglighetssamordnaren kan även fungera som länk mellan kommunen, näringsliv och civilsamhällets organisationer.

Utbildning

För att höja kompetensen kring tillgänglighet, delaktighet och funktionshinder i den kommunala organisationen kan olika utbildningsinsatser genomföras. Det kan till exempel ske genom särskilda utbildningsdagar, föreläsningar, inlevelseövningar och kurser. Utbildningssatsningen bör rikta sig till en bred målgrupp med representanter från näringslivet, kommunala förvaltningar och bolag samt politiker. Detta för att bredda diskussionen och få med olika perspektiv.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen