Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Roller och ansvar

Granskad:

För att plan- och bygglagstiftningen ska fungera krävs att de som är inblandade har god kunskap om sin roll och sitt ansvar men även om andras ansvarsområden och om kopplingen mellan dem.

Aktörerna i plan- och byggsystemet är bland annat staten, kommuner, exploatörer, byggherrar och ägare. En aktör kan ha flera roller i de olika plan- och byggprocesserna.

Länsstyrelsen

Staten anger ramarna för planering och byggande genom plan- och bygglagstiftningen som beslutas av riksdag och regering. Det är i huvudsak länsstyrelsen som företräder och bevakar statens intressen i plan- och bygglagens olika processer. Länsstyrelsen har olika roller i processerna, dels en rådgivande roll och dels en tillsynsroll genom sin möjlighet att överpröva vissa beslut. Länsstyrelsen är även första instans för överklaganden av bland annat förhandsbesked, lov, startbesked och slutbesked. Sist men inte minst har länsstyrelsen till uppgift att följa upp kommunernas tillämpning av plan- och bygglagstiftningen och att ge kommunerna råd och stöd, bland annat i form av tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen

Kommunen 

Kommunen har flera olika roller i plan- och bygglagstiftningen. Den är både myndighet och fastighetsägare. Kommunen är även ansvarig för viss service som vatten- och avlopp och avfall. Det är kommunen som tar fram och antar översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Kommunens politiker tar olika beslut.

Kommunen

Byggnadsnämnden

I varje kommun ska det finnas en byggnadsnämnd. Byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd bestående av förtroendevalda. Till sin hjälp har nämnden en förvaltning med tjänstemän. Byggnadsnämnden beslutar om lov och förhandsbesked samt hanterar de olika skedena i byggprocessen. Byggnadsnämnden är också ansvarig för tillsynen över att plan- och bygglagstiftningen följs.

Såväl politiker som tjänstemän i kommunen måste följa regler om mutor, jäv och tjänstefel. Kommunen kan under vissa förutsättningar bli skadeståndsskyldig.

Byggnadsnämnden

Andra aktörer

Ett flertal aktörer i samhället berörs av plan- och bygglagstiftningens bestämmelser. Vissa är nämnda i lagstiftningen, till exempel byggherre, och omfattas då direkt av bestämmelserna medan andra berörs mer indirekt. De som är drivande i plan- och byggprocesser är oftast inte staten eller kommunen utan andra aktörer, till exempel exploatörer, byggherrar och fastighetsägare.

Andra aktörer

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen