Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Integrerad klimatanpassning i Kyrkparken, Barkarbystaden

Granskad:

Järfälla kommun har arbetat med att integrera klimatanpassning och hälsofrämjande planering i utvecklingen av Barkarbystaden. Genom att satsa på att bevara ekosystemtjänster i befintlig grönstruktur och utveckla ekosystemtjänster genom grönblå struktur i stadsmiljön, stärks stadsdelens förmåga att hantera problem med förorenat dagvatten, översvämningsrisk och hälsorisker vid värmeböljor. Den grönblå strukturen integrerar gröna områden och grönskans funktioner för rening och reglering av vatten med stadsbebyggelsen.

Översikt över hela kyrkparken. Illustration: Järfälla Kommun

Kyrkparken invigdes 2014 och är en stadspark som kombinerar lösningar för dagvattenhantering med sociala ytor avsedda för lek och rörelse, rekreation, avkoppling samt bevarande av naturvärden. Genom att i ett tidigt skede i planeringen förbereda för att kunna ta hand om dagvattnet på ett sätt som berikar stadsmiljön, skapades förutsättningar för såväl stora träd som vattenspeglar utför de stora friområdena långt utanför parkområdet.

I parken har en stor skålformad gräsyta anlagts med en meandrande bäck med vindlande strömfåra i botten, samt en damm. Skålformen kan ta emot 2,5 gånger så mycket dagvatten som dammen. Den meandrande bäcken tar upp vattenlösligt kväve och fosfor liksom strändernas växtlighet. Dammen renar genom att sedimentera partiklar med tungmetaller.

Den nya bebyggelsen tillsammans med parken har tagit tidigare obebyggda ängsmarkerna som kunde fördröja ytvatten i anspråk. Dagvattnet till parken kommer både via dagvattenbrunnar men stora mängder går via trädväxtbäddar, regnväxtbäddar och luftigt förstärkningslager som ger träd och växtlighet inne i den täta staden viktigt ytvatten för att dessa ska kunna ge svalkande skugga heta dagar. Växtbäddarna fördröjer dagvattnet och i den täta staden finns även skålformade hårdgjorda ytor och gräsytor som kan ta emot stora mängder regn och under vanliga dagar fungera för lek och spel.

Översvämningsbart område. Foto: Järfälla kommun

Kyrkparkens vatten mynnar ut i Bällstaån som i sin tur mynnar ut i Mälaren, vilket är en vattentäkt för två miljoner människor. Därför är miljökvalitetsnormen hög för vattendraget. I takt med stadsutbyggnaden har kommunen behövt arbeta med nya lösningar för att inte öka översvämningar nedströms..

Den nuvarande lösningen med en meandrande bäck och en sedimentationsdamm har kapacitet att fördröja ett tioårsregn, samtidigt som dammen utgör ett rekreationsvärde för människor och utgör ett attraktivt inslag i parken för såväl fåglar som fjärilar. Även småfisk har etablerat sig i dammen. Parken har höga naturvärden då gestaltningen bevarat gammalt kulturlandskap men också tillskapat nya värden. Sittplatser för besökare längs strandkanten skapar möjligheter till avkoppling. Vid bäcken finns en vattenträdgård och en spång med bänk där man kan följa vattnets väg ner till dammen.

Vattenträdgården med spång och sittplatser. Foto: Järfälla kommun
Film om klimatanpassningen i Barkarbystaden

Se en kort film om klimatanpassningen i Barkarbystaden på Boverkets hemsida.

Klimatanpassning och stadens gestaltning– dagvatten som resurs i Barkarbystaden

Parken innehåller även andra ytor för olika aktiviteter såsom en pulkabacke, ytor för bollspel, hundrastgård och blomsterpark. De varierande ytorna inspirerar till möten mellan människor och kan bidra till ökad gemenskap och känsla av tillhörighet. Det finns även lekmiljö i parken som syftar till att vara tillgänglig för alla barn. Lekmiljön är gestaltad med särskilt fokus på att skapa trygga lekrum i naturmiljön för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Miljön är strukturerad så att barn som lätt upplever kaos ges trygghet.

I parkprojektet har bland andra biologer, landskapsarkitekter, konstruktörer och VA-ingenjörer samt ideella föreningar arbetat tillsammans för att skapa en attraktiv och innehållsrik park för både människor, djur och miljö. Vid utvecklingen av parken har man arbetat med att öka den biologiska mångfalden, samt att stärka förutsättningarna för ekosystemtjänster såsom pollinering och temperaturreglering. Träd och annan vegetation kan bidra med kylning och skugga under värmeböljor, vilket motverkar värme-ö-effekten och de hälsorisker som följer av sådana.

Typsektion på dagvattenhantering som visat sig fungera mycket bra i verkligheten. Regnväxtbäddar inne i bebyggelsen som renar och fördröjer vatten och vars överskott av dagvatten går till Kyrkparken. Illustration: Järfälla Kommun

Parken gav prov på sin förmåga att fördröja och behålla dagvatten i samband med ett 25-årsregn som inträffade i september 2015. Genom att arbeta tillsammans med och inte mot naturen - och genom att se vattnet som en resurs - har det i Kyrkparken skapats en aktiv, trygg och hållbar stadspark för Järfälla kommuns invånare. Samtidigt står kommunen bättre rustad att hantera befintliga och framtida utmaningar till följd av klimatförändringarna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen