Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Projekt att se över Boverkets byggregler

Granskad:

Boverket genomför nu omfattande förändringar i myndighetens byggregler. Ambitionen är att reglerna ska renodlas, bli tydligare och enklare. Arbetet sker inom ramen för projektet Möjligheternas byggregler. Inom projektet görs en systematisk översyn av Boverkets bygg- och konstruktionsregler i syfte att skapa ett konsekvent regelverk med en, så långt det är möjligt, genomgående likartad struktur och detaljeringsgrad.

Ett tidsneutralt och konsekvent regelverk

Målet är att skapa ett tidsneutralt och konsekvent regelverk utan allmänna råd med förslag till tekniska lösningar och hänvisningar till standarder eller föreskrifter eller riktlinjer från andra myndigheter eller organisationer. På så sätt undviks en mängd frekventa ändringar vilket i sin tur kommer bidra till att det blir enklare för byggherrar, byggentreprenörer, byggnadsinspektörer, bygglovshandläggare och andra att hålla sig uppdaterade med gällande regler. Det handlar inte längre om att detaljstyra, utan om att vara flexibel och funktionsfokuserad.

Utökade möjligheter

Målet är också att samhällsbyggnadssektorn ska få utökade möjligheter att ta ett större ansvar för att utveckla byggandet. Bland annat upplevs de nuvarande allmänna råden som mer styrande än de är avsedda att vara. En följd av detta är att byggandet låses till befintliga lösningar, i stället för att främja utveckling och innovation.

Tre cirklar som visar målet med Boverkets översyn av byggreglerna.
Målet med Boverkets översyn är att skapa ett tydligt regelverk med fokus på funktionskrav. Illustration: Infab

Film: Projektet Möjligheternas byggregler

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Kraven står i lagen

De nya reglerna kommer även fortsättningsvis vara ett förtydligande av lagens kravnivåer som är reglerade i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Öppnar upp för innovativa lösningar

De nya reglerna hindra inte någon att använda de metoder som har vuxit fram utifrån det tidigare regelverk och som är att betrakta som vedertaget godtagbara. Det ska följaktligen bra att tillämpa befintliga standarder eller vedertagen branschpraxis för att uppfylla kraven i byggreglerna. Tanken är dock att aktörer inom byggsektorn ska få större frihet att driva utvecklingen, förbättra byggandet och möjliggöra innovation. Detta för att främja nya tekniska lösningar och öppna upp för användandet av nya material och metoder.

Tydligare ansvarsfördelning

Reglerna ska ge en tydligare ansvarsfördelning mellan Boverket och sektorn. Boverket ansvarar för att förtydliga kraven i lag och förordning, medan branschen förväntas ta ett större ansvar för att ta fram lösningar som uppfyller kraven samt metoder för att verifiera dem. Det kan innebära allt från att utveckla teknik som leder till bättre ventilation i bostäder till metoder som kan möta allt hårdare krav på långsiktig ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

De aktörer som ska arbeta med det nya regelverket kommer i många fall behöva utöka sin förmåga att värdera och förebygga risker. När preciseringsnivåerna minskar och de allmänna råden försvinner ökar också möjligheten att kunna ta fram lämpliga lösningar för det specifika fallet. Friheten innebär bland annat förmåga att värdera och bedöma risker. Ett av målen är ju att främja ändamålsenliga och flexibla lösningar.

Illustration som visar ansvarsfördelningen mellan Boverket och sektorn.
De nya reglerna ska ge en tydligare ansvarsfördelning mellan Boverket och sektorn. Illustration: Infab

Film: Förenkla och förtydliga

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen