Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

CE-märkning och återbruk

Granskad:

Nytillverkade byggprodukter ska i många fall vara CE-märkta. Det är sällan möjligt att CE-märka begagnade byggprodukter. För att byggherren ska kunna avgöra begagnade byggprodukters lämplighet för användning får deras egenskaper verifieras på annat sätt.

Byggherrens produktval

Byggherrens ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren själv utför eller anlitar någon annan för att utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden (10 kap. 5 § PBL).

Det finns tekniska egenskapskrav på nya byggnadsverk (8 kap. 4 PBL). Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.

För byggande inom detaljplanelagt område finns även utformningskrav. Det handlar om att byggnaden ska vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan, och uppfylla krav om tillgänglighet och användbarhet.

Byggherren ansvarar för att välja byggprodukter så att det färdiga byggnadsverket klarar de tekniska egenskapskraven och andra krav på den färdiga byggnaden. En byggprodukt får ingå i ett byggnadsverk endast om den är lämplig för den avsedda användningen och bidrar till att uppnå kraven på det färdiga byggnadsverket (8 kap. 19 § PBL).

Vad byggherren behöver tänka på vid val av byggprodukter kan du läsa mer om på sidan Att använda byggprodukter.

Att använda byggprodukter

Vad som gäller för de tekniska egenskapskraven kan du läsa mer om på sidan  Detta gäller för de tekniska egenskapskraven.

Detta gäller för de tekniska egenskapskraven

Utformningskraven inom detaljplan kan du läsa mer om på sidan Utformningskraven inom detaljplan.

Utformningskraven inom detaljplan

CE-märkning och annan produktinformation

Vissa byggprodukter ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta. Det går också att göra en frivillig CE-märkning. Andra byggprodukter kan ha nationellt typgodkännande eller vara certifierade.

Prestandadeklaration och CE-märkning

Den europeiska byggproduktförordningen anger att byggprodukters egenskaper ska bedömas och beskrivas på ett gemensamt sätt. Syftet är att underlätta en fri rörlighet för varor på den inre marknaden.

Harmoniserade standarder används för bedömning av många byggprodukter. Finns en sådan harmoniserad standard för en byggprodukt ska tillverkaren bedöma produkten. Information om produkten ska förmedlas till användaren i form av en prestandadeklaration och CE-märkning.

Metoderna som ligger till grund för CE-märkningen grundas till stor del på tillverkningskontroll. Eftersom den inte går att utföra på redan tillverkade produkter, är det sällan möjligt att CE-märka återvunna byggprodukter.

CE-märkningen för byggprodukter innebär att användaren kan lita på produktinformationen. Den innebär inte ett automatiskt godkännande av produkten. Byggherren måste fortfarande avgöra produktens lämplighet för användning.

CE-märkning av byggprodukter kan du läsa mer om på sidan Tillverkare.

Tillverkare

Frivillig CE-märkning efter ETA

Om det saknas en harmoniserad standard kan en tillverkare CE-märka sin produkt på frivillig väg, genom att vända sig till ett tekniskt bedömningsorgan. Produkten bedöms då utifrån ett från ett europeiskt tekniskt bedömningsdokument (EAD), och med utgångspunkt i den bedömningen (ETA) ska sedan tillverkaren ta fram en prestandadeklaration och CE-märka produkten.  Denna alternativa väg till prestandadeklaration och CE-märkning har relativt nyligen blivit en möjlighet för aktörer att bedöma vissa begagnade produkters egenskaper.

Certifiering eller typgodkännande

Det nationella typgodkännandet av byggprodukter förekommer fortfarande för produkter som inte omfattas av kravet på CE-märkning. Det är ett system för att bedöma hur byggprodukter överensstämmer med krav i svenska byggregler.

Ett annat alternativ att verifiera byggprodukter som inte omfattas av krav på CE-märkning kan vara certifiering, alternativt att tillverkningskontrollen är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Dokumentation av byggprodukter kan du läsa mer om på sidan Vilken dokumentation ska jag titta efter? 

Vilken dokumentation ska jag titta efter?

Man i varselkläder håller i ett gammalt fönster.
Från Malmös Återbyggdepå. Foto: Viktor Holm

Begagnade byggprodukter

Begagnade byggprodukters egenskaper kan sammanfattningsvis sällan redovisas i form av prestandadeklaration och CE-märkning. Det finns andra sätt för byggherren att bedöma produkternas lämplighet för användning.

Exempel på underlag för byggherrens bedömning:

  • tillgång till tidigare märkning eller dokumentation om byggprodukten
  • kännedom om byggproduktens tidigare användning och ålder
  • okulär och teknisk bedömning av byggproduktens skick, eventuella skador och återstående livslängd
  • bedömning av risk för förekomst av otillåtna material och kemikalier, som kan utgöra fara för miljö eller hälsa
  • provning, som kan vara av oförstörande eller förstörande karaktär eller gruppbedömning/stickprov
  • bedömning av om samverkande byggprodukter kan uppnå erforderliga konstruktionskrav på annat sätt än praxis, till exempel om det går att sätta återbrukade taksparrar tätare för att uppnå krav på stabilitet.

I Boverkets vägledning om återbruk av bärverksdelar förs ett resonemang om bedömning av skick respektive verifiering av kvalitet. Dessa bedömningsgrunder kan användas även för andra typer av begagnade byggprodukter. 

Bedömning av bärverksdelens skick

Verifiera bärverksdelens kvalitet

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen