Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Rapport - Hinder och möjligheter vid klimatanpassning för den byggda miljön

Granskad:

I november 2020 redovisade Sweco på uppdrag av Boverket en fördjupad analys av hinder och möjligheter för klimatanpassning för den byggda miljön. Rapporten togs fram med utgångspunkt från Boverkets klimatanpassningskonferens 2020 samt kompletterande litteraturstudie och intervjuer. Utredningen redovisar både identifierade hinder och rekommendationer som ett underlag för Boverkets och samverkansmyndigheternas fortsatta arbete med klimatanpassning.

I denna rapport från november 2020 redovisas en fördjupad analys av hinder och möjligheter för klimatanpassning för den byggda miljön. En utgångspunkt var att förvalta de diskussioner och slutsatser som kom fram vid den kommunworkshop som Boverket tillsammans med Göteborgs stad, Lunds kommun och Svenska Miljöinstitutet IVL ordnade i januari 2020 med fokus på kommuners klimatanpassningsarbete. Se länk i ”Relaterad information” för material från kommunkonferensen.

Ett viktigt syfte med rapporten var att identifiera vad som krävs och vilka som är de viktigaste förutsättningarna för klimatanpassning för den byggda miljön i Sverige utifrån följande teman:

  • Ansvarsfördelning och rådighet
  • Lagstiftning och regelverk
  • Finansiering
  • Analys och riktlinjer
  • Kunskap och utbildning
  • Samarbete och samordning
  • Information och kommunikation

Utredningen till rapporten genomfördes som en litteraturstudie och en serie intervjuer. Från intervjuerna identifierades hinder för klimatanpassningsarbetet. Boverkets konsult (Sweco) har baserat på indata till rapporten tagit fram rekommendationer för hur och samverkansmyndigheterna kan arbeta med de identifierade hindren.

De rekommendationer som presenteras i denna rapport är baserade på de enskilda intervjupersonernas tankar, åsikter och erfarenheter samt på Boverkets konsults analyser av dessa och ska ses som ett underlag för Boverkets och samverkansmyndigheternas fortsatta arbete med klimatanpassning.

Rapporten Hinder och möjligheter har spridits och använts i flera sammanhang och utgjorde även diskussionsunderlag för workshopen vid Boverkets digitala klimatanpassningskonferens ”Har vi råd att klimatanpassa?” den 2-3 juni 2021.

Du når rapporten via ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen