På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Prövning av tidsbegränsat bygglov för bostadsändamål

Granskad:

Byggnadsnämnden får bevilja en ansökan om tidsbegränsat bygglov för en nybyggnad för bostadsändamål, om sökanden begär det och om platsen kan återställas. Åtgärden måste också uppfylla någon eller några av de förutsättningar som gäller för permanent bygglov. Tidsbegränsat bygglov får ges för högst 15 år sammanlagt. Bygglovet kan också omfatta åtgärder som hör till bostadshuset, som exempelvis miljöhus, plank eller parkeringsplatser.

Det finns två olika typer av tidsbegränsade bygglov. Det ena omfattar alla typer av bygglovspliktiga åtgärder medan det andra endast gäller för nybyggnad för bostadsändamål.  Det finns vissa skillnader mellan dessa, till exempel att ett tidsbegränsat lov för bostadshus inte behöver tillgodose ett tillfälligt behov.

33 §
  För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900) .

33 a §
  /Upphör att gälla U:2023-05-01 genom lag (2017:267) ./
För nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det, platsen kan återställas och åtgärden uppfyller någon förutsättning enligt 30-32 a §§.

Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga femton år. Lag (2017:266) .

Denna text gäller det tidsbegränsade lov som kan ges för nybyggnad för bostadsändamål.

Här kan du läsa mer om prövning av tidsbegränsat bygglov för alla bygglovspliktiga åtgärder

Ett tidsbegränsat bygglov kan ges både inom och utanför detaljplan. Det får också ges inom områdesbestämmelser. Ett tidsbegränsat bygglov ska inte användas för att undvika en planändring när det handlar om åtgärder av permanent karaktär som strider mot detaljplanen. Tidsbegränsat bygglov ska inte heller ges om marken behöver tas i anspråk för det i detaljplanen avsedda ändamålet. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 53 och prop. 1985/86:1 sid. 722)

Handläggning av tidsbegränsat bygglov

Alla bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, om handläggningen av lovärenden gäller även för handläggning av tidsbegränsade bygglov. Det betyder exempelvis att bestämmelser om upplysnings- och underrättelseskyldighet, handläggningstid, beslutets innehåll samt expediering och kungörelse gäller vid handläggning av tidsbegränsade bygglov. Bestämmelserna gäller också vid handläggning av förlängning av ett tidsbegränsat bygglov.

20 §
  Ansökningar om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked prövas av byggnadsnämnden.

21 §
  En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen.

En ansökan om lov ska dessutom innehålla
   1. byggherrens förslag om vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga enligt det som följer av 10 kap. 9 och 10 §§, och
   2. de handlingar som krävs för beslut om startbesked enligt 10 kap., om ansökningen avser tillbyggnad eller annan ändring av ett en- eller tvåbostadshus.

22 §
  Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick.

23 §
  Om byggnadsnämnden finner att en åtgärd som avses med ansökningen också kräver tillstånd av eller anmälan till någon annan myndighet, ska nämnden upplysa sökanden om detta.

24 §
  Om ansökningen avser en åtgärd som måste anmälas till kommunen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, ska byggnadsnämnden underrätta miljönämnden om sitt ärende. Byggnadsnämnden och miljönämnden ska samordna handläggningen av ärendena så att
   1. berörda myndigheter, organisationer och enskilda parter ges tillfälle att i ett sammanhang yttra sig i båda ärendena, och
   2. beslut i båda ärendena meddelas i ett sammanhang.

Om det finns särskilda skäl, får nämnderna besluta att någon samordning enligt första stycket inte ska ske. Innan de fattar ett sådant beslut ska de ge varandra och de berörda parterna tillfälle att yttra sig.

25 §
  Byggnadsnämnden ska underrätta dem som avses i 5 kap. 11 § första stycket 2 och 3 och ge dem tillfälle att yttra sig över en ansökan som avser en åtgärd som
   1. innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
   2. ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan, inte är reglerad i områdesbestämmelser och inte heller är en sådan åtgärd som avses i 31 a § 1.

Om ett stort antal personer ska underrättas, får nämnden tillämpa 5 kap. 35 § första stycket 2.

Underrättelse enligt första stycket behöver inte ske om det är uppenbart att lov inte kan ges. Lag (2015:668) .

26 §
  Om det inte är uppenbart onödigt, får en fråga om lov eller förhandsbesked inte avgöras utan att sökanden och fastighetsägaren har underrättats om vad andra har tillfört ärendet och fått tillfälle att yttra sig över det.

27 §
  Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från
   1. den dag ansökan kom in till nämnden, eller
   2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från sökanden på hans eller hennes initiativ.

Om nämnden inom tre veckor från den dag som anges i första stycket 1 eller 2 har förelagt sökanden enligt 22 § första stycket att avhjälpa en brist i ansökan, räknas tidsfristen i första stycket från den dag då bristen avhjälptes.

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet, får den tidsfrist som anges i första stycket förlängas en gång med högst tio veckor. Lag (2018:1136) .

27 a §
  När en ansökan om lov eller förhandsbesked har kommit in till byggnadsnämnden, ska nämnden skriftligen informera sökanden om
   1. vilka tidsfrister som gäller för beslut om ansökan,
   2. att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids, och
   3. möjligheterna att överklaga nämndens beslut.

Om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in till nämnden, ska skriftlig information lämnas om ändringen.

Om tidsfristen förlängs enligt 27 § tredje stycket, ska skriftlig information om förlängningen och skälen för den lämnas innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Lag (2018:1136) .

27 b §
  Om ett ärende har återförvisats till byggnadsnämnden för förnyad handläggning, tillämpas bestämmelserna i 27 och 27 a §§. Lag (2018:1136) .

28 §
  Om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett markområde som omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av ett påbörjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden besluta att ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd har avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras utan dröjsmål.

29 §
  Om ett bygglov för en åtgärd tidigare har vägrats på grund av att ett tillstånd till expropriation har getts och det tillståndet har upphört att gälla, får en ny ansökan om bygglov till åtgärden inte avslås på grund av ett nytt expropriationstillstånd förrän tio år har förflutit från den dag då det första expropriationstillståndet gavs.

41 §
  Ett beslut om lov eller förhandsbesked ska, tillsammans med en uppgift om vad den som vill överklaga beslutet måste göra, delges
   1. sökanden och annan part, och
   2. dem som anges i 25 § och har lämnat synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodosedda.

Om delgivning är uppenbart obehövligt ska beslutet i stället skickas till dem som avses i första stycket.

Delgivning med sökanden får inte ske enligt någon av bestämmelserna i 34-38 eller 47-51 §§ delgivningslagen
(2010:1932). Lag (2015:668) .

41 a §
  Ett beslut om att ge lov eller positivt förhandsbesked ska kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar. I meddelandet ska beslutets huvudsakliga innehåll och var beslutet hålls tillgängligt anges. Lag (2015:668) .

41 b §
  Det meddelande som kungörs enligt 41 a § ska senast den dag då kungörandet sker skickas till
   1. ägaren eller innehavaren av en särskild rätt till en tomt eller fastighet, som gränsar till den tomt eller fastighet som lovet eller förhandsbeskedet avser, eller som skiljs åt från denna endast av en väg eller gata, och
   2. övriga kända sakägare, om antalet inte är så stort att det skulle innebära större kostnader och besvär än vad som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med meddelandet att skicka det till var och en av dem.

Första stycket gäller inte dem som enligt 41 § ska delges det beslut som meddelandet avser. Lag (2011:335) .

Nämndens beslut om att bevilja eller avslå en ansökan om förlängning ska motiveras precis som andra beslut i bygglovsärenden. I beslutet bör det framgå vilken eller vilka förutsättningar för bygglov som är uppfyllda och inte är uppfyllda.

32 §
  Ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt. En sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande.

En motivering får helt eller delvis utelämnas, om
   1. beslutet gäller anställning av någon,
   2. ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart,
   3. det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller något annat jämförbart förhållande, eller
   4. beslutet gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen.

Om motiveringen har utelämnats enligt andra stycket 1, 2 eller 3 ska myndigheten om möjligt ge en motivering i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.

Här kan du läsa mer om handläggning

När får ett tidsbegränsat bygglov för nybyggnad för bostadsändamål ges

Ett tidsbegränsat bygglov för nybyggnad för bostadsändamål får ges om en åtgärd uppfyller följande kriterier:

33 a §
  /Upphör att gälla U:2023-05-01 genom lag (2017:267) ./
För nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det, platsen kan återställas och åtgärden uppfyller någon förutsättning enligt 30-32 a §§.

Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga femton år. Lag (2017:266) .

Att byggnadsnämnden får ge ett tidsbegränsat bygglov innebär att nämnden har stor handlingsfrihet att bedöma om det är lämpligt att ge ett sådant bygglov eller inte. Det innebär att byggnadsnämnden inte är skyldig att ge ett tidsbegränsat bygglov även om samtliga förutsättningar är uppfyllda. Byggnadsnämnden måste göra en bedömning om det är lämpligt att ge ett tidsbegränsat bygglov i varje enskilt fall. (RÅ 1991 not. 162)

Ansökan ska avse nybyggnad av en byggnad för bostadsändamål

Ansökan om tidsbegränsat lov måste avse nybyggnad av en byggnad för bostadsändamål. Nybyggnad innebär uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Ett sådant tidsbegränsat lov får alltså bara ges för uppförande eller flyttning av en byggnad för bostadsändamål. Om ansökan avser någon annan åtgärd för bostadsändamål, till exempel tillbyggnad eller inredande för ett väsentligen annat ändamål, kan istället ett tidsbegränsat bygglov som får ges för alla bygglovspliktiga åtgärder ges under förutsättningar att kriterierna för ett sådant lov är uppfyllda.

4 §
  I denna lag avses med

allmän plats: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov,

bebygga: att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk,
bebyggelse: en samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader,

byggherre: den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten,

byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den,
byggnadsnämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt denna lag,

byggnadsverk: en byggnad eller annan anläggning,

byggprodukt: en produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i ett byggnadsverk,

exploateringsavtal: avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur,

genomförandetiden: den tid för genomförandet av en detaljplan som ska bestämmas enligt 4 kap. 21-25 §§,

kvartersmark: mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller vattenområde,

markanvisning: ett avtal mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande,
medfinansieringsersättning: ersättning som en byggherre eller en fastighetsägare i samband med genomförande av en detaljplan åtar sig att betala för en del av en kommuns kostnad för bidrag till byggande av en viss väg eller järnväg som staten eller en region ansvarar för,
miljönämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter på miljö- och hälsoskyddsområdet,
nybyggnad: uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats,
ombyggnad: ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas,
omgivningsbuller: buller från flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik och vägar,
planläggning: arbetet med att ta fram en regionplan, en översiktsplan, en detaljplan eller områdesbestämmelser,
sammanhållen bebyggelse: bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark,
tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym,

tomt: ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål,
underhåll: en eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde, och

ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Lag (2019:949) .

33 a §
  /Upphör att gälla U:2023-05-01 genom lag (2017:267) ./
För nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det, platsen kan återställas och åtgärden uppfyller någon förutsättning enligt 30-32 a §§.

Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga femton år. Lag (2017:266) .

33 §
  För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900) .

33 a §
  /Upphör att gälla U:2023-05-01 genom lag (2017:267) ./
För nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det, platsen kan återställas och åtgärden uppfyller någon förutsättning enligt 30-32 a §§.

Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga femton år. Lag (2017:266) .

En byggnad för bostadsändamål kan antingen vara friststående eller sammanbyggda en- och tvåbostadshus eller flerbostadshus. Byggnadens ägande- och upplåtelseform har ingen betydelse.

Det finns ingen definition av vad bostad eller boende är. I tveksamma fall, till exempel om ansökan gäller nybyggnad av ett HVB-hem, så behöver byggnadsnämnden först ta ställning till om användningen ska anses som boende eller vård. Om användningen ska ses som vård, kan tidsbegränsat lov för bostadsändamål inte ges. (MÖD 2012-07-05 mål nr P 15-12)

Vissa verksamheter, som hotell, vandrarhem, camping eller tillfälligt anläggningsboende, är enligt rättspraxis att betrakta som tillfällig vistelse och inte bostadsändamål. Dessa verksamheter är alltså inte bostad och tidsbegränsat lov kan därför inte beviljas med stöd av bestämmelsen om tidsbegränsat lov för bostadsändamål. (MÖD 2015-12-15 mål nr P 1565-15)

Tillhörande åtgärder

Det tidsbegränsade lovet för bostadshuset får också omfatta tillhörande åtgärder. Exempel på tillhörande åtgärder kan vara miljöhus, bullerplank, parkeringsplatser och olika typer av serviceanläggningar som pump- och transformatorstationer. Vilka åtgärder som tillhör bostadshuset får bedömas från fall till fall med hänsyn till vilka behov som finns på den aktuella platsen. (jfr prop. 2016/17:137 sid.15)

33 a §
  /Upphör att gälla U:2023-05-01 genom lag (2017:267) ./
För nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det, platsen kan återställas och åtgärden uppfyller någon förutsättning enligt 30-32 a §§.

Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga femton år. Lag (2017:266) .

Platsen ska kunna återställas

Platsen där bostadshuset ska placeras måste kunna återställas. Det ska vara praktisk och ekonomiskt rimligt att återställa platsen inom den tidsperiod som lovet söks för. Återställandet innefattar utöver själva byggnaden även tillhörande åtgärder och markarbeten. Detta betyder att byggnadsnämnden behöver göra en bedömning av hur omfattande åtgärder som kommer att behövas för åtgärden, i förhållande till den tid som åtgärden ska finnas. För att en kommande avveckling ska kunna bedömas vara trovärdig bör det redan i ansökan redovisas hur det är tänkt att åtgärden ska avvecklas. (jfr prop. 2016/17:137 sid. 13 och jfr prop. 2006/07:122 sid. 53 och 55)

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i en dom om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av studentbostäder konstaterat att det inte var praktiskt eller ekonomiskt rimligt att avveckla åtgärden inom den avsedda tiden. Studentbostäderna skulle uppföras som modulhus som var enkla att demontera men grundläggnings- och markarbetena krävde sprängning, schaktning, spontning och marksanering. Domstolen konstaterade att åtgärden krävde omfattande och förhållandevis kostsamma markåtgärder och grundläggningsarbeten och att det därför inte var praktiskt och ekonomiskt rimligt att avveckla åtgärden inom den avsedda tiden. Att de lokala förutsättningarna på platsen innebar att det ofta behövdes mer omfattande grundläggningsarbeten hade inte någon betydelse för bedömningen. (MÖD 2016-06-28 mål nr P 1128-16)

I en annan dom prövade MÖD om en plats kunde återställas efter ett tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bostadsmoduler för studentbostäder. Marken som skulle bebyggas var planlagd som parkmark. Det var inte fråga om omfattande markarbeten med pålning, sprängning, schaktning, spontning eller marksanering. Det var endast fråga om pålningsarbeten, anläggande av bottenplatta samt mindre justeringar av marknivån. Sökande hade redogjort för hur platsen skulle återställas. De uppförda bostadsmodulerna skulle monteras ned för att byggas upp på annan plats. Pålarna skulle kapas en meter under mark och bottenplattorna bilas bort. Platsen skulle sedan täckas med jord och besås med gräs för att få samma utseende och kvaliteter som innan de utförda åtgärderna. Domstolen konstaterade att sökande hade visat att platsen kunde återställas inom den avsedda tiden och att det saknas anledning att ifrågasätta sökandens bedömning att kostnaden för återställningsarbetet var ekonomiskt rimligt. Prövningen avsåg tidsbegränsat bygglov för bostadsändamål men enligt Boverkets uppfattning bör bedömningen om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att avveckla åtgärden och återställa platsen vara densamma även för andra tidsbegränsade åtgärder. (MÖD 2017-06-20 mål nr P 11330-16)

Sökanden ska ha ansökt om ett tidsbegränsat bygglov

En av förutsättningarna för tidsbegränsat bygglov är att den sökande själv begär det. Detta betyder att byggnadsnämnden inte kan besluta om ett tidsbegränsat bygglov om ansökan gäller ett permanent bygglov. Om byggnadsnämnden är osäker på om ansökan avser ett tidsbegränsat bygglov eller ett permanent bygglov, är det lämpligt att kontakta sökanden för att reda ut vad ansökan avser. Om ansökan avser nybyggnad för bostadsändamål krävs det inte att sökanden anger vilken typ av tidsbegränsat bygglov som söks.

33 a §
  /Upphör att gälla U:2023-05-01 genom lag (2017:267) ./
För nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det, platsen kan återställas och åtgärden uppfyller någon förutsättning enligt 30-32 a §§.

Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga femton år. Lag (2017:266) .

Ibland kan det vara uppenbart att sökande har begärt ett tidsbegränsat lov utan att det uttryckligen framgår av ansökan. I ett rättsfall från  MÖD hade en sökande lämnat in en ansökan om ändring av ett redan beviljat tidsbegränsat bygglov för en tillbyggnad. Det framgick dock inte uttryckligen av ansökan att den avsåg tidsbegränsat bygglov. Domstolen behandlade ansökan om ändring av lovet som en ny lovansökan för tidsbegränsat lov. I handlingarna som lämnats in fanns ritningar på tillbyggnaden som det första tidsbegränsade lovet beviljats för. Dessutom hade sökanden och nämnden fört en dialog om tidsbegränsat lov innan den sista ansökan lämnats in. Enligt MÖD var det tillräckligt för att kravet på att sökanden måste begära tidsbegränsat bygglov, var uppfyllt. (MÖD 2014-01-10 mål nr P 4066-13)

Någon eller några förutsättningar för bygglov ska vara uppfyllda

Ett tidsbegränsat bygglov för nybyggnad för bostadsändamål får ges för en åtgärd som uppfyller någon eller några förutsättningar för permanent bygglov. Tidsbegränsat bygglov får alltså ges även om bostadshuset inte uppfyller alla krav för att få permanent lov. Däremot måste det uppfylla minst ett av kraven. Tidsbegränsat bygglov får även ges om bostadshuset uppfyller alla krav för att få ett permanent lov till skillnad från tidsbegränsade bygglov för andra åtgärder där det inte är möjligt. Det kan finnas situationer där det är lämpligt att ge ett tidsbegränsat bygglov, för att åstadkomma en effektiv markanvändning, även om åtgärden uppfyller alla förutsättningar för permanent bygglov. För åtgärder som uppfyller alla förutsättningar för permanent bygglov bör dock i första hand ett permanent bygglov ges.

33 a §
  /Upphör att gälla U:2023-05-01 genom lag (2017:267) ./
För nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det, platsen kan återställas och åtgärden uppfyller någon förutsättning enligt 30-32 a §§.

Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga femton år. Lag (2017:266) .

Här kan du läsa mer om prövning av permanent bygglov inom detaljplan

Här kan du läsa mer om prövning av permanent bygglov utanför detaljplan

Här kan du läsa mer om prövning av permanent bygglov inom områdesbestämmelser

Byggnadsnämnden ska i det enskilda fallet göra en bedömning av vilka krav som ska vara uppfyllda och i vilken grad. Vid prövningen är det syftet med åtgärden, och inte dess varaktighet, som bör vara avgörande för vilka krav som är rimliga att ställa. Det betyder att den planerade användningen av en byggnad är avgörande för vilka krav som är rimliga att ställa. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 54)

Byggnadsnämndens lämplighetsbedömning bör innefatta en avvägning mellan intresset av att utföra åtgärden och de motstående intressen som skyddas av PBL. Eventuella olägenheter av åtgärden får vägas mot nyttan av den. Normalt bör det krävas goda skäl för att ge bygglov för en åtgärd som bedöms innebära större olägenheter än sådana som accepteras för permanenta bygglov. Samtidigt finns det ett visst handlingsutrymme för byggnadsnämnden att göra en avvägning. Ett grundläggande krav är dock att en byggnad ska placeras så att den eller dess användning inte inverkar negativt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Byggnader där människor ska vistas bör aldrig placeras eller utformas på ett sätt som är farligt för liv eller hälsa. Byggnadsnämnden bör vara särskilt restriktiv vid prövningen när det gäller olägenheter i form av buller. (jfr prop. 2006/07:122 sid 54, prop. 2016/17:137 sid. 10-11, RÅ 1991 not. 162 och prop. 2013/14:59 sid.27)

När det gäller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan finns ett antal krav enligt EU-rätten som säkerställs genom planförfarandet. Vid den lämplighetsprövning som ska göras kan därför inte detaljplanekravet sättas åt sidan på ett sätt som medför att EU-rätten inte följs. Även andra intressen som bland annat riksintressen för totalförsvaret bör väga tungt i lämplighetsprövningen. (jfr prop. 2016/17:137 sid. 14)

Tidsbegränsat lov som utförs i strid mot detaljplan

Eftersom tidsbegränsat lov får ges för åtgärder som inte uppfyller alla kraven som gäller för permanent lov, får åtgärden strida mot en detaljplan. Möjligheten att ge lov trots att åtgärden inte är planenlig ska inte användas vid tidsbegränsade bygglov. Detta eftersom ett permanent bygglov ska ges istället om det är en godtagbar avvikelse.  Avvikelsemöjligheten används alltså enbart för permanenta lov.

33 a §
  /Upphör att gälla U:2023-05-01 genom lag (2017:267) ./
För nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det, platsen kan återställas och åtgärden uppfyller någon förutsättning enligt 30-32 a §§.

Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga femton år. Lag (2017:266) .

31 b §
  Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
   1. avvikelsen är liten, eller
   2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900) .

31 c §
  Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden
   1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller
   2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900) .

Om en åtgärd strider mot detaljplanen kan den planenliga användningen trängas undan. Byggnadsnämnden måste då göra en avvägning om detta är rimligt i förhållande till nyttan med åtgärden. En sådan avvägning kan till exempel vara aktuell vid placering av ett byggnadsverk på allmän plats. (MÖD 2015-04-24 mål nr P 10151–14)

I en dom prövade MÖD ett tidsbegränsat bygglov för modulbostäder som skulle placeras på mark som var detaljplanelagd för bland annat industri- och hantverksändamål. I nära anslutning till den tilltänkta platsen fanns en industri som hade ett miljötillstånd med bullervillkor. Villkoret innebar att verksamheten inte fick bidra till att den ekvivalenta ljudnivån vid bostäder överskred 40 dB(A) nattetid. Modulbostäderna skulle bli mer utsatta för buller från verksamheten än redan befintliga bostäder. Av bullerutredningar framgick det att de uppmätta och beräknade ljudnivåerna nattetid överskred riktvärdet i området där modulbostäderna skulle placeras.  I bygglovet angavs inga beräknade bullervärden vilket innebar att om ljudnivån i bullervillkoret överskreds skulle verksamheten kunna drabbas av tillsynsåtgärder och straffansvar enligt miljöbalken.  Domstolen konstaterade att det fanns en risk att modulbostäderna skulle begränsa möjligheten för verksamheten att bedrivas i enlighet med miljötillståndet. Vid avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen vägde MÖD företagets intresse av att bedriva verksamheten mot intresset av att ordna boende för studenter och unga vuxna. I avvägningen tog domstolen hänsyn till att den befintliga verksamheten var planenlig medan modulbostäderna stred mot användningsbestämmelserna i detaljplanen. MÖD ansåg att risken att verksamheten skulle begränsas innebar att bygglov inte kunde ges. (MÖD 2019-03-28 mål nr P 436-18)

I en annan dom om tidsbegränsat lov var frågan om tidsbegränsat bygglov kunde ges för skolpaviljonger. Skolpaviljongerna skulle placeras i anslutning till en befintlig skola på parkmark där det fanns gräsytor och en fotbollsplan. En av frågorna i domen var om det fanns förutsättningar för att bevilja tidsbegränsat bygglov med hänsyn till att parkmarken behövdes som rekreationsyta. Det allmänna intresset av utbildningsplatser i området och lokaler vid ombyggnad av skolan vägdes mot det allmänna intresset av att allmänheten skulle ha fortsatt tillgång till parken. Marken som skolpaviljongerna skulle placeras på var ett sammanhållande parkområde som var cirka tio hektar stort. Domstolen bedömde att den mark som paviljongerna upptog, var begränsad i förhållande till den totala storleken av parkområdet och det framkom även att det fanns en ytterligare fotbollsplan i närområdet som allmänheten kunde använda. Det allmänna intresset av att behålla marken som rekreationsyta kunde enligt domstolens mening därför inte anses så starkt att det vägde tyngre än det allmänna intresset av att tillgodose behovet av utbildningsplatser i området och att skolan kunde byggas om. (MÖD 2015-04-24 mål nr P 10151–14)

Startbesked och slutbesked

Förfarandet efter ett beslut om tidsbegränsat bygglov är samma som för ett permanent bygglov. Det innebär att en åtgärd som har fått tidsbegränsat bygglov inte får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggnadsverket får inte heller tas i bruk innan nämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte har beslutat annat. Slutbesked ska ges som vanligt när åtgärden är färdigställd och ska tas i anspråk och inte när åtgärden ska avvecklas när det tidsbegränsade bygglovet gått ut.

3 §
  En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver
   1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller
   2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §.

4 §
  Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

Hur länge får en åtgärd ha ett tidsbegränsat bygglov?

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Ett sådant lov kan förlängas med högst 5 år i taget. Detta kan endast ske om en ansökan om förlängning görs innan giltighetstiden har gått ut. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov får inte överstiga 15 år.

33 a §
  /Upphör att gälla U:2023-05-01 genom lag (2017:267) ./
För nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det, platsen kan återställas och åtgärden uppfyller någon förutsättning enligt 30-32 a §§.

Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga femton år. Lag (2017:266) .

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas om sökanden ansöker om det. Det kan förlängas med högst 5 år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga 15 år om åtgärden inte avser ändamål av säsongskaraktär. Vid en ansökan om förlängning ska byggnadsnämnden pröva åtgärden på nytt och fatta ett beslut om förlängning. Något nytt start- och slutbesked behövs inte.

33 §
  För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900) .

33 a §
  /Upphör att gälla U:2023-05-01 genom lag (2017:267) ./
För nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det, platsen kan återställas och åtgärden uppfyller någon förutsättning enligt 30-32 a §§.

Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga femton år. Lag (2017:266) .

3 §
  En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver
   1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller
   2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §.

4 §
  Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

34 §
   /Upphör att gälla U:2022-01-01/
Byggnadsnämnden ska med ett slutbesked godkänna att en eller flera åtgärder som avses i 3 § ska anses slutförda och, i fråga om byggåtgärder, att byggnadsverket får tas i bruk, om
   1. byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda, och
   2. nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap.

34 §
   /Träder i kraft I:2022-01-01/
Byggnadsnämnden ska med ett slutbesked godkänna att en eller flera åtgärder som avses i 3 § ska anses slutförda och, i fråga om byggåtgärder, att byggnadsverket får tas i bruk, om
   1. byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda,
   2. byggherren har visat att denne har gett in en klimatdeklaration enligt lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader eller gjort sannolikt att det inte finns någon skyldighet att ge in en klimatdeklaration, och
   3. nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap. Lag (2021:788) .

Här kan du läsa mer om förlängning av tidsbegränsat bygglov

Att ta bort det som utförts med stöd av ett tidsbegränsat bygglov

En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid går ut. Det krävs varken bygglov, rivningslov eller anmälan för att ta bort eller återställa åtgärden. Om åtgärden inte tas bort eller upphör inom angiven tid blir den olovlig och byggnadsnämnden ska då ingripa med tillsyn. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 54)

33 §
  För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900) .

33 a §
  /Upphör att gälla U:2023-05-01 genom lag (2017:267) ./
För nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det, platsen kan återställas och åtgärden uppfyller någon förutsättning enligt 30-32 a §§.

Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga femton år. Lag (2017:266) .

5 §
  En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

Här kan du läsa mer om att återställa efter tidsbegränsat bygglov

När gäller reglerna

Bestämmelsen om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad för bostadsändamål började gälla den 1 maj 2017 och slutar gälla den 1 maj 2023. Efter det datumet går det inte längre att ansöka om tidsbegränsat bygglov enligt den bestämmelsen. Av övergångsbestämmelserna framgår dock att om ansökan kommit in före den 1 maj 2023 går det fortfarande att besluta om tidsbegränsat lov och förlängning av ett tidsbegränsat lov efter det att bestämmelsen slutat gälla. (jfr prop. 2016/17:137 sid. 22)

33 a §
  /Upphör att gälla U:2023-05-01 genom lag (2017:267) ./
För nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det, platsen kan återställas och åtgärden uppfyller någon förutsättning enligt 30-32 a §§.

Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga femton år. Lag (2017:266) .

  1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2023.
   2. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för mål och ärenden som har påbörjats före den 1 maj 2023 och för mål och ärenden som avser överklagande av beslut i sådana mål och ärenden till dess att målet eller ärendet är slutligt avgjort.
   3. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande i fråga om förlängning av ett lov som har getts med stöd av bestämmelsen.

Film

Inspirationsfilmen "Rätt, snyggt och snabbt", om bostäder som byggs med tidsbegränsat bygglov. Filmen är 8 minuter lång och visar exempel på hur sådana bostäder kan byggas. Ett kommunalt bostadsbolag och en modulbostadstillverkare beskriver sina projekt.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen