Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stöd till kommuner för ökat småhusbyggande och omvandlingsåtgärder

Granskad:

Kommuner kan söka stöd för detaljplaner som gör det möjligt att bygga småhus och omvandla lokaler till bostäder. Stödet kan sökas från den 2 april 2024 till den 1 oktober 2026.

Sök bidraget i Boverkets e-tjänst

Ansökan kan göras via Boverkets e-tjänst från den 2 april 2024 klockan 9.00. För att logga in i e-tjänsten krävs e-legitimation. Ansökan signeras av behörig företrädare för kommunen.

Titta i e-tjänsten utan att logga in

Vill du se hur e-tjänsten ser ut utan att logga in? Då kan du använda vår läsversion av e-tjänsten. Observera att länken nedan endast är för att testa e-tjänsten, det går inte att spara någon information i läsversionen av e-tjänsten.

Läsversion av ansökan (i Boverkets e-tjänst för bidrag och stöd)

Förutsättningar för stöd

Stöd får ges till en kommun som efter den 31 december 2023 antar en detaljplan som gör det möjligt att

  • bygga småhus, och som för det ändamålet omfattar minst 5 000 kvadratmeters kvartersmark eller,
  • omvandla lokalarea till boarea eller,
  • både bygga småhus (och som för det ändamålet omfattar minst 5 000 kvadratmeter kvartersmark) och omvandla lokalarea till boarea.

Stödet riktar sig enbart till kommuner. Det innebär att kommunala bolag eller privata aktörer inte kan beviljas stöd.

Hur stort är stödet?

Stöd får ges med högst 15 000 kronor för varje nytt småhus som det är rimligt att detaljplanen möjliggör, eller 150 kronor per kvadratmeter lokalarea som kan omvandlas till boarea enligt detaljplanen. 

Utbetalning av stöd

Om stöd beviljas kommer utbetalning av stödet att ske i samband med beslut.

Vilka handlingar ska bifogas till ansökan?

Flera handlingar ska bifogas till ansökan. Nedan kan du se vilka handlingar som alltid ska bifogas, och vilka handlingar som ska bifogas i vissa fall. 

Observera att Boverket under handläggningen av ansökan kan komma att begära in ytterligare handlingar eller uppgifter.

Handlingar som alltid ska bifogas ansökan

  • Beslut om antagande av detaljplan.
  • Den detaljplan/detaljplaner ansökan omfattar.
  • Behörighetshandlingar, exempelvis delegationsbeslut.

Handlingar som ska bifogas i vissa fall

  • Fullmakt. I e-tjänsten kan ansökan endast signeras av en person. Därför kan en fullmakt behövas om den som signerar ansökan inte har rätt att ensam företräda kommunen.

Kommunen ska lämna uppgifter för uppföljning av stödet

När stödet har upphört ska Boverket lämna en slutrapport till regeringen. Kommuner som beviljats stöd kan då bli skyldiga att lämna de uppgifter som Boverket begär för uppföljningen av stödet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen