Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Verifiering av energihushållningskrav

Granskad:

Vid verifieringen ska byggnadens energianvändning fastställas enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår (BEN). Verifiering kan göras genom beräkning eller genom mätning. Mätning rekommenderas i Boverkets byggregler (BBR). Verifieringen kan göras med hjälp av en energideklaration.

Verifiering genom energideklaration

Lagen om energideklaration kräver bland annat att en ny byggnad ska energideklareras inom två år efter att den är tagen i bruk. Eftersom Boverkets byggregler (BBR) kräver att byggnadens primärenergital ska verifieras i den färdiga byggnaden inom två år, så kan det vara lämpligt att samordna de två kraven från de två olika regelverken. En energideklaration kan därför användas som verifiering på uppfyllande av energikraven i Boverkets byggregler (BBR).

Om en byggnad ska säljas innan det gått två år så måste byggnaden ha en energideklaration innan det finns uppmätta värden. Likaså brukar det vara önskvärt att ha verifieringen klar så att ett slutligt slutbesked har upprättats för byggnaden när den säljs. Detta innebär att energideklarationen behöver upprättas på beräknade värden, och likaså att verifieringen av energikraven sker på beräknade värden. Det som är viktigt när man ska utgå från beräknade värden är att man ser över de indata man har, och kontrollerar att dessa överensstämmer med verkligheten. Det kan till exempel vara att beräkningen baseras på relationshandlingarna och inte systemhandlingarna, så att eventuella ändringar under byggskedet fångas upp.

Mer information om reglerna kring energideklaration finns under "Relaterad information".

Om energikraven inte uppfylls

Om det visar sig att byggnaden inte uppfyller energikraven, oavsett om verifiering har gjorts genom beräkning eller mätning, så får byggnadsnämnden göra en bedömning om det är fråga om en försumbar brist och att slutbesked kan meddelas trots detta. I annat fall kan byggnadsnämnden förelägga byggherren om att vidta åtgärder så att kraven uppfylls.

Mer information om processen för verifiering av energikrav finner du på PBL kunskapsbanken, via länken under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen