Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fuktrisker med fasadens material och ytskikt

Granskad:

Det finns många fuktrisker när det gäller fasadens material och ytskikt, och fukten kan orsaka skador, som i sin tur kan påverka innemiljön och hälsan negativt. Fasadens viktigaste funktion är att skydda byggnaden från att nederbörd tränger in i byggnaden. Här får du exempel på fuktrisker vid olika typer av fasader. Du får också exempel på olika fuktrisker kopplade till fasader.

Fasadmaterial och ytskikt

Fasadmaterial och ytskikt på en fasad kan utformas, konstrueras och se ut på många olika sätt. Ytskiktet och materialet samverkar ofta och bildar tillsammans ett viktigt skydd mot nederbörd. Bilden visar ett exempel på en plåtfasad där fasadmaterialet skyddar väggen mot nederbörd. Illustration: Boverket/Altefur Development

En fasad kan bestå av olika material, exempelvis liggande eller stående träpanel, plåt, puts eller tegel. I alla fasader finns anslutnings- och infästningsdetaljer som till exempel infästningar av stuprör, anslutningar mellan förtillverkade byggelement och anslutningar mot fönster och dörrar. När dessa detaljer utsätts för slagregn så kräver det tätning i mer än en nivå, så kallad tvåstegstätning, för att undvika att vatten tränger in djupare i byggdelen.

Fuktrelaterade risker

Det är viktigt att du bedömer och hanterar risken för fuktkällor och fuktrisker beroende på vilken fasadbeklädnad som kommer att användas. Felaktigt val och felaktig montering av fasadmaterial kan orsaka läckage, vilket ökar sannolikheten för fuktskador i ytterväggen. Fuktskador kan även uppstå om fasadens ytskikt fuktas upp och inte hinner torka ut tillräckligt fort.

Fuktskador kan ge upphov till mikrobiologisk påväxt som i sin tur kan påverka fasadens utseende och inomhusmiljön negativt.

Läs mer om hur fasadens material och ytskikt har förändrats genom åren och hur det har påverkat risken för fuktskador i avsnittet ”Fördjupning”.

Här finns exempel på några risker med fasadens material och ytskikt med bland annat information om vad du behöver ta hänsyn till när du gör din riskbedömning. 

Risker med fönster och dörrar

Illustration på fönster som är monterat i ytterväggen.

Fönster och dörrar behöver monteras, utformas och underhållas rätt för att inte drabbas av fuktskador. Här kan du läsa mer om risker för fuktskador på fönster och dörrar.

Risker med enstegstätning

Förklarande exempelbild på enstegstätad putsad yttervägg.

I enstegstätade lösningar är risken större för att vatten tränger in i byggnaden och orsakar fuktskador. Här får du veta mer om principerna för enstegstätning och tvåstegstätning oavsett om det gäller fasad, tak, genomföringar eller anslutningar mellan olika byggdelar. Du får också exempel på risker vid enstegstätade lösningar.

Risker med inträngande vatten i träregelvägg

Illustration på en vanlig träregelvägg där det framgår att vatten som tar sig in bakom beklädnaden rinner ned.

Inträngande vatten kan orsaka fuktskador i träregelväggar, både under byggtiden och efter färdigställande. Sannolikheten är framför allt hög vid slagregn och om det finns hål i fasadens ytskikt där vatten kan sugas eller tryckas in. Här kan du läsa mer om riskerna med inträngande vatten i träregelvägg.

Risker med anslutningar mot andra byggdelar

Illustration av en byggnad med markerade punkter där svårigheter med anslutningar kan förekomma.

Det kan bli otätt mellan förtillverkande betongväggar och andra byggdelar, till exempel bjälklag, andra väggar och balkongbjälklag. Här kan du läsa mer om riskerna med anslutningar mot andra byggdelar vid förtillverkade betongytterväggar.

Risker med fogar mellan förtillverkade betongytterväggar

Illustration av en skadad fog mellan betongplattor där problem med vidhäftning framkommer.

Fogar mellan byggdelar kan ge problem med att regn läcker in, vilket i sin tur kan bero på exempelvis fel utförande eller bristande underhåll när fogarna åldras. Här kan du läsa mer om riskerna med fogar mellan förtillverkade betongytterväggar.

Risker med luftläckage i skarvar

Illustration som visar kondens vid utåtgående luftström genom en elementskarv.

Luftotätheter i skarvarna mellan förtillverkade betongytterväggar kan orsaka problem i inomhusmiljön om uteluft eller inneluft rör sig i skarven. Här kan du läsa mer om riskerna med luftläckage i skarvar mellan förtillverkade betongytterväggar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen