Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vägledning om återbruk av bärverksdelar

Granskad:

Återbruk har potential att spara resurser och minska klimatpåverkan jämfört med att tillverka nytt. Boverkets vägledning om återbruk klargör vilka krav som återbrukade bärverksdelar ska uppfylla. Vägledningen ger även exempel på vad för hänsyn som kan behövas för att verifiera bärförmåga och prestanda hos bärverksdelar som återbrukas.

Vägledningens syfte och avgränsning

Vägledningen syftar till att klargöra vilka regler som gäller för att bärverksdelar ska få återbrukas i byggnader och vems ansvar det är att dessa uppfylls.

Vägledningen beskriver hela återbruksprocessen schematiskt, men gör inget anspråk på att vara heltäckande. Fokus ligger på att klargöra krav och hur dessa kan verifieras genom framför allt provning.

Praktiska hänsyn såsom demontering, transport, lagring, bearbetning med mera spelar stor roll i återbruksprocessen. Då dessa är projektspecifika berör vägledningen inte dessa i detalj.

Vad är återbruk?

I huvuddrag finns fem typer av återbruk av bärverk:

  1. ändring och renovering av befintliga byggnader
  2. återbruk av hela stommen på ny plats med oförändrad användning
  3. återbruk av hela stommen på ny plats med ny användning
  4. återbruk av enskilda bärverksdelar på ny plats med oförändrad användning
  5. återbruk av enskilda bärverksdelar på ny plats med ny användning.

Återbruk av bärverksdelar kräver en omvänd process, där byggnaden demonteras till sina ingående delar. Först därefter kan bärverksdelarna återbrukas i en ny konstruktion.

Den första typen av återbruk (1) förekommer då befintliga bärverk i byggnader renoveras eller byggs om, på eller till så att lastförutsättningar, verkningssätt och användning förändras. Detta är den vanligaste typen av återbruk. De ändringsregler som finns i Boverkets konstruktionsregler, EKS, fastställer vilka krav som gäller vid ändring och renovering. Läs mer om krav vid ändring av byggnader under relaterad information.

De fyra sista typerna av återbruk (2–5) förekommer då hela eller delar av ett befintligt bärverk flyttas från sin ursprungliga plats till en ny plats och ges samma eller ny användning. I dagsläget är dessa typer av återbruk sällsynta.

Boverkets vägledning om återbruk av bärverksdelar syftar till att hjälpa branschen att hantera de fyra sista typerna av återbruk (2–5), även om vägledningen i vissa avseenden även stödjer den första typen av återbruk (1).

Vilka bärverk kan återbrukas?

För att återbruka ett bärverk eller en bärverksdel krävs en bedömning av dess egenskaper. Bärverksdelens möjlighet att bidra till att en byggnad uppfyller de tekniska egenskapskraven enligt PBL ska sedan bedömas.

I korthet går bedömningen ut på att besvara två frågor:

  • Är bärverket och bärverksdelen säker nu och kommer den fortsätta vara så även i framtiden?
  • Kan bärverket och bärverksdelen användas för sitt avsedda ändamål i dag och i framtiden?

Egenskaper som kan behöva bedömas är exempelvis hållfasthet, formförändringar (krympning och andra långtidseffekter), styvhet, dynamisk respons, motstånd mot brand och andra olyckslaster, exponering för väder och vind samt kemikalier och miljöaspekter. I de fall bärverksdelar flyttas tillkommer behov av att bedöma ytterligare aspekter och att planera för hur demontering, transport, lagring och provning skall genomföras. Vägledningen diskuterar dessa tekniska aspekter mer ingående.

Vägledningens delar

Nedan listas vägledningens olika kapitel. Kapitlen består av flera undersidor. Du kan också hitta vägledningens olika delar i menyn.

Återbruksprocessen

Återbruksprocessen kan delas in i följande skeden: inventering, demontering, transport och lagring, bearbetning samt provning och klassificering. En förståelse för alla processteg är viktig för ett lyckat återbruk. Denna sida presenterar en möjlig arbetsgång vid återbruk och viktiga moment som bör utredas eller utföras.

Regler och ansvar

Oavsett om en byggnad uppförs med nya eller återbrukade bärverksdelar ska samma krav uppfyllas. Kraven omfattar förutom tekniska egenskapskrav även krav på arbetsmiljö. Sidan klargör vilka krav som finns för återbrukade bärverksdelar och vem som har ansvar.

Bedömning av skick

Innan en bärverksdel återbrukas ska dess egenskaper bedömas utifrån tilltänkt användning. Skador och miljöfarliga ämnen ska inventeras och bärverksdelen ska ha lämpliga egenskaper för det framtida ändamålet. Här går vi igenom viktiga delar i bedömningen.

Verifiera kvalitet

Innan en bärverksdel återbrukas ska dess skick verifieras och nödvändiga egenskaper bedömas. Det kan göras med förstörande eller oförstörande provning som du kan läsa mer om här. Sidorna tar också upp gruppbedömning som ibland kan tillämpas och på så vis minska mängden provning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen