Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regionala noder – arenor för dialog

Granskad:

I propositionen ”Politik för gestaltad livsmiljö” lyfter regeringen betydelsen av att såväl kunskap om som arbetet med politikområdet sprids i hela landet.

Regionala nätverksnoder

ArkDes har genom sitt uppdrag att agera mötesplats inom arkitektur, form och design ansvar att stödja utvecklingen av regionala och lokala mötesplatser. ArkDes leder därför sedan 2022 - i samarbete Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd - ett nätverk för regionala tjänstepersoner.

I stället för att endast fokusera arbetet mot fysiska platser tar arbetet med nätverksnoderna avstamp i redan existerande regionala nätverk. De nätverk som finns i Sverige har olika struktur och fokus, vilket är en förutsättning och tillgång för arbetet. Utgångspunkt för samordningen är att ta till vara resurser och kompetenser som redan finns i hela landet och skapa synergieffekter.

Arbetet syftar såväl till att skapa ett forum för samordning och utveckling av området gestaltad livsmiljö som att stärka utbytet mellan regionala nätverk och skapa samverkan mellan enskilda projekt. Arbetet är inriktat på proaktiv utveckling genom att söka lösningar på de frågor, utmaningar och möjligheter som behöver uppmärksammas och hanteras i respektive region.

ArkDes fortsätter kontinuerligt arbetet med att kartlägga och samla aktörer till nya regionala nätverk på platser där sådana saknas. Regelbundna avstämningar genomförs med exempelvis Svensk Form och Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID). Även andra aktörer kan medverka på nätverkets möten om de tillför kompetens som inte finns i de regionala nätverken.

Samordningen ger även kunskap till ArkDes uppdrag att rapportera till regeringen om behov av förändringar i politiken för gestaltad livsmiljö. Nätverket används även i arbetet inom New European Bauhaus och med utmärkelsen Årets strålkastare, som presentas i samband med den årliga konferensen för gestaltad livsmiljö. 

Form Design Center

Föreningen Svensk Form utgör med sina 13 föreningar ett regionalt nätverk. Regeringen bedömer i propositionen att Form/Design Center i Malmö - en del av Svensk Form - har förutsättningar att vara en viktig regional mötesplats med betydelse också utanför den regionala kontexten. Från och med 2021 ges Form/Design Center därför permanent ekonomiskt stöd till sitt nodarbete. Genom utställningar, programverksamhet, utvecklingsprojekt och tvärsektoriella samarbeten vill Form/Design Center stärka arkitektur-, design- och konsthantverksfrågorna regionalt, nationellt och internationellt.

Form Design Center Norr

I december 2022 etablerades Form Design Center Norr, en mötesplats för form, design, konsthantverk och arkitektur i Övre Norrland. Projektet är ett samarbete mellan Västerbotten och Norrbotten och handlar om hur arkitektur, form och design kan bidra till ett mer hållbart och jämlikt samhälle där människor trivs att leva. Avsikten är även att bygga upp ett samarbete med Form Design Center i Malmö.

Dynamo Väst

Dynamo Väst är ett nätverk för aktörer inom arkitektur, design, konst och kulturarv. Syftet är att stimulera till nya former av samverkan, kompetensutveckling och publik verksamhet relaterat till vårt framtida sätt att leva och verka. Nätverket samordnas av Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen och består också av Chalmers Tekniska högskola, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Länsstyrelsen och Urban Futures.

Dalarnas arkitekturråd

Dalarnas arkitekturråd fungerar sedan 1998 som ett regionalt nätverk. Arkitekturrådet ska höja värdet i länet gällande arkitektur, gestaltning, form och design. Rådet fungerar som ett forum där idéer diskuteras och tas fram, för att sedan kunna genomföra aktiviteter.

Du kan läsa mer om de olika noderna under ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen