Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Begravningsplats

Granskad:

Användningen Begravningsplats används för områden för begravningsändamål. Även komplement till verksamheten begravningsplats ingår i användningen.

Användningen Begravningsplats

Användningen Begravningsplats används för de områden som behövs för alla former av begravning. I användningen ingår minneslund och begravningsplats. Även mindre byggnader som används i sammanhanget som till exempel begravningskapell, ceremonilokaler, bårhus, krematorier och servicebyggnader för skötsel ingår i användningen. Även försäljningslokaler för gravprydnader och blommor med mera som fungerar som ett komplement till en begravningsplats ingår i användningen.

Begravningsplats

12 §    Användningen begravningsplats ska tillämpas för områden för begravningsändamål. Även komplement till verksamheten begravningsplats ingår i användningen.

Tabell 5.21 Begravningsplats

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell 5.22 Precisering av bestämmelsen begravningsplats

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Byggnader för religiösa ändamål

Byggnader för religiösa ändamål så som kyrka, synagoga eller moské ingår inte i användningen. Dessa regleras i stället som Besöksanläggning eller Centrum, beroende på lokalisering. Där det är lämpligt kan användningen kombineras med Begravningsplats. Mindre ceremonilokaler kan dock ingå i användningen Begravning.

Begravning av djur

Områden för begravning av husdjur ingår i användningen. Eftersom djur inte får begravas på samma begravningsplats som människor är det dock lämpligt att användningen preciseras till Begravningsplats för djur.

Bestämmelsen måste följa föreskriften

I Boverkets föreskrifter om detaljplan anges vad som ingår i användningen Begravningsplats, hur bestämmelsen ska formuleras och vilken bestämmelsekod bestämmelsen ska ha.

Formulering av bestämmelse Bestämmelsekod
Begravningsplats DP_KM_M2
Begravningsplats

12 §    Användningen begravningsplats ska tillämpas för områden för begravningsändamål. Även komplement till verksamheten begravningsplats ingår i användningen.

Tabell 5.21 Begravningsplats

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell 5.22 Precisering av bestämmelsen begravningsplats

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Precisering av bestämmelsen

Om ett område ska ha en särskild funktion som kommer att dominera användningen, få stor betydelse för områdets utformning eller innebära en betydande omgivningspåverkan så kan användningen preciseras. Användningen kan även preciseras om kommunen vill avgränsa användningen till en specifik funktion, exempelvis för att undvika störningar.

En precisering innebär att enbart det som anges i preciseringen är tillåtet. En preciserad användningsbestämmelse ger alltså mindre utrymme för tolkning än då användningen inte preciseras. En precisering innebär att planen blir mindre flexibel samtidigt som det blir tydligt vilket ändamål som avses för området. Flera olika preciseringar av samma användning kan finnas inom samma detaljplan.

3 §    En precisering av en planbestämmelse innebär att endast det som anges i preciseringen är tillåtet.

I Boverkets föreskrifter om detaljplan anges de preciseringar av Begravningsplats som får användas. Om kommunen behöver göra en precisering som ryms inom Begravningsplats men som inte finns med i föreskriften får kommunen formulera egna preciseringar. Detta görs genom att använda Annan precisering. På så sätt begränsar inte föreskriften kommunens möjlighet att göra regleringar i detaljplan. Preciseringar som inte finns med i föreskriften blir dock inte digitalt sökbara i samma utsträckning som övriga preciseringar och får endast användas när tillämpbar formulering saknas.

1 §    Endast de användningar som är reglerade i 2–22 §§ får användas vid reglering med användningsbestämmelser på kvartersmark i detaljplan.

Formuleringar av bestämmelser, formuleringar av preciseringar och bestämmelsekoder ska följa det som anges i tabellerna nedan. Annan precisering får endast användas när tillämpbar formulering saknas. Hakparentesen [Annan precisering] ska då ersättas med en egen formulering av preciseringen.

Formulering av precisering Bestämmelsekod
Minneslund DP_KM_M2_Minneslund
Begravningsplats för djur DP_KM_M2_Djur
[Annan precisering] DP_KM_M2_Annan
Begravningsplats

12 §    Användningen begravningsplats ska tillämpas för områden för begravningsändamål. Även komplement till verksamheten begravningsplats ingår i användningen.

Tabell 5.21 Begravningsplats

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell 5.22 Precisering av bestämmelsen begravningsplats

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

En närmare utformning av ett område regleras med egenskapsbestämmelser.

Redovisning av regleringar i detaljplan

Det finns inga bindande regler för hur en detaljplans reglering ska redovisas på plankartan. Det enda krav som måste uppfyllas är det så kallade tydlighetskravet som finns i plan- och bygglagen, PBL, och som ställer krav på att alla regleringar som görs i en detaljplan ska vara tydliga. Tydlighetskravet är i sig teknikneutralt och kan uppfyllas på flera olika sätt vilket innebär att redovisningen av regleringar i detaljplan kan göras på olika sätt så länge det tydligt framgår vad som regleras. Med den digitala teknikens hjälp är det därför möjligt att ta fram nya sätt att redovisa planbestämmelser.

32 §
  En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid.

Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen.

Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte. Lag (2011:335) .

Redovisning enligt det allmänna rådet om redovisning av reglering i detaljplan

Ett sätt att redovisa regleringar i detaljplan är att följa Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. Vid redovisning enligt det allmänna rådet kan användningen Begravningsplats anges med versalt M på plankartan och vid färgläggning av detaljplanen ges användningen lila färg.

5.12 Begravningsplats Allmänt råd Användningen begravningsplats kan betecknas M och kan vid färgläggning ges lila färg.

Enligt det allmänna rådet kan precisering anges genom att beteckningen förses med index i form av en nedsänkt siffra, exempelvis M1 - Minneslund.

2.3 Indexering av beteckningar Allmänt råd Vid precisering av planbestämmelser eller vid olika formuleringar av planbestämmelser med samma beteckning kan detta redovisas genom att beteckningen indexeras med en nedsänkt siffra.

Det allmänna rådet anger bara ett sätt som redovisningen kan göras för att tillgodose kravet på tydlighet i PBL och föreskriftens regler. Redovisningen kan alltså även göras på andra sätt. För att underlätta framtida tolkning av detaljplanen är det lämpligt att det framgår av detaljplanen om det allmänna rådet använts.

2.2 Redovisning av ärendeinformation Allmänt råd Information enligt 2 kap. 4–6 §§ Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan kan redovisas på detaljplanen. Om dessa allmänna råd har använts för redovisning kan det anges tillsammans med informationen enligt första stycket.

32 §
  En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid.

Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen.

Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte. Lag (2011:335) .

Tillbaka till toppen