Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Inglasning av balkong under takutsprång var inte varsamt

Granskad:

Målet rör bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus från 1986. Nämnden gav bygglov för inglasning där skärmtak var en integrerad del av balkongen men inte högts upp under takutsprång. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i målet tagit ställning till om en inglasning under ett takutsprång uppfyller de krav på utformning och varsamhet som följer av plan- och bygglagen, PBL.

Balkongernas placering och utformning bidrar till områdets och byggnadernas karaktärsdrag

MÖD noterade att Byggnadsnämnden på 90-talet beslutade att generellt tillåta inglasning av balkonger omfattande inglasning mellan balkongräcke och balkongplatta på ovanförvarande våningsplan i området. När ett skärmtak finns ovanför en balkong blir taket, enligt nämnden, en integrerad del av balkongen och inglasningen blir naturlig. Däremot anförde byggnadsnämnden att en inglasning av balkong under ett lutande takutsprång var en ovarsam åtgärd. Nämnden menade vidare att befintlig placering och utformning av balkongerna på byggnaderna bidrar till områdets och byggnadernas karaktärsdrag.

MÖD delade nämndens bedömning att inglasningen inte uppfyllde kraven på utformning och varsamhet

MÖD noterade också att nämnden menar att en inglasning av aktuell balkong under ett takutsprång, som är ett betydelsebärande karaktärsdrag i sig för byggnaden liksom för hela området, är en ovarsam åtgärd. MÖD delade nämndens bedömning att inglasning av balkongen strider mot kraven på utformning och varsamhet enligt 2 kap. 6 § och 8 kap. 17 § PBL.

Även om bygglov kan ha lämnats för inglasning i motsvarande läge ansåg MÖD att bygglov inte kunde lämnas

MÖD prövade därefter vilken betydelse det hade att det i området redan fanns inglasade balkonger – med eller utan bygglov – i motsvarande läge som sökt, det vill säga högst upp under takutsprång. Även med hänsyn till byggherrens uppgifter om att bygglov meddelats för inglasning i motsvarande läge bedömde MÖD att det fanns skäl att neka bygglov. Kommunens beslut att neka bygglov skulle därför stå fast.

Länken till mark- och miljööverdomstolens mål hittar du i "Relaterad information", 2016-04-01 mål P 7494-15.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen