Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur du kan beskriva och prata om arkitektur

Granskad:

Här kan du läsa om och få stöd i hur du kan beskriva och prata om arkitektur med utgångspunkt i kunskapen kring arkitekturens kärnvärden. Du får även stöd i hur du kan strukturerar din arkitekturstrategi utifrån att utgå från arkitekturens olika skalor. Detta avsnitt är tänkt som stöd i ditt arbete med att formulera dig kring de grundläggande delarna i en arkitekturstrategi.

Arkitekturstrategi

Beskriva och prata om arkitektur. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

En arkitekturstrategi arbetas fram i dialogen kring vad arkitekturen gör och ska göra utifrån de utmaningar som din kommun har. För att lyckas är det därför viktigt att på ett pedagogiskt sätt kunna beskriva och prata om arkitektur. Du som arbetar med arkitekturstrategin behöver beskriva och prata om varför det är viktigt med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer och vilka värden det bidrar till i samhället.

Arkitekturens värden

Du kan behöva beskriva hur ni kan arbeta med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer utifrån olika perspektiv. Genom att ta utgångspunkt i arkitekturens kärnvärden – funktion, upplevelse och robusthet – kan du få stöd i att formulera hur du som kommun kan åstadkomma en miljö som är omsorgsfullt gestaltad.

Skalor ger stöd

Utifrån arkitekturens olika skalor – sammanhang, rum, byggnad eller plats och detaljer – kan du starta samtalet kring arkitekturstrategins innehåll och få inspiration till vad du som kommun kan behöva resonera kring och beskriva i din arkitekturstrategi. Att arbeta med frågor i arkitekturstrategin kopplat till olika skalor hjälper till och fungerar som ett sätt att fördjupa idéinnehållet och kvalitetsdiskussionen i de projekt där arkitekturstrategin sedan tillämpas.

Använd ett tydligt språk

En arkitekturstrategi riktar sig till flera målgrupper med olika erfarenheter och utbildningsbakgrund. Språket bör därför vara tydligt och konkret, och vanliga arkitekturteoretiska begrepp behöver förklaras på ett sätt som ger mening i den lokala kontexten, även för personer utan tidigare erfarenhet inom arkitektur- och stadsbyggnadsområdet. I detta avsnitt får du stöd och inspiration till hur detta kan ske.

Arkitektur och aktuella samhällsutmaningar

Det är viktigt att utgå från de utmaningar som ni har i er kommun och hur arkitekturen kan bidra till hållbar utveckling.

På sidan ”Arkitektur och aktuella samhällsutmaningar” kan du läsa om varför arkitektur är viktigt och hur det kopplar till hållbarhet. Utifrån Agenda 2030:s mål exemplifierar vi hur arkitekturen kan bidra till hållbar utveckling samt hur kopplingen till propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110) och Strategin för levande städer (skr. 2017/18:230) ser ut. Länk finns under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen