På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Krav på lekplatser

I plan- och bygglagstiftningen ställs det krav på lekplatser när de anläggs, när de ändras och under deras brukstid. Krav på säkerhet finns även i produktsäkerhetslagen när det gäller lekredskap på lekplatser.

I plan- och bygglagstiftningen ställs det krav på lekplatser och lekredskap i flera olika avseenden. Det finns krav på de delar av lekplatsen som är byggnadsverk, det vill säga byggnader eller andra anläggningar än byggnader. Exempel på byggnader på lekplatser kan vara små och enklare hus för lek. Exempel på andra anläggningar är fasta lekanordningar som gungor, rutschkanor och klätterställningar. Kraven gäller vid uppförande och ändring. Det är de krav som gällde när lekplatsen anlades som ska uppfyllas och de ska med normalt underhåll kunna antas komma att fortsätta att vara uppfyllda under en ekonomiskt rimlig livslängd.

Det finns även krav på att byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. En anordning med syfte att uppfylla kraven på bland annat säkerhet vid användning och tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål.

Det ställs också krav på mark som bebyggs med lekplatser. Dessa krav gäller på tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader. Det innebär att lekplatser bland annat ska anordnas så att de är tillgängliga och att risken för olycksfall begränsas.

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kraven ska den i skälig utsträckning hållas i sådant skick att den fyller sitt ändamål. Det finns även sådana krav på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.

Läs mer om krav på lekplatser i "Relaterad information".

Utöver kraven i plan- och bygglagstiftningen finns det även krav på lekredskap i produktsäkerhetslagen, PSL.

Du kan läsa mer om produktsäkerhetslagen här

Nedan finns en redogörelse för följande krav på lekplatser enligt plan- och bygglagstiftningen:

 • säkerhet vid användning och att risken för olycksfall begränsas,
 • tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga,
 • kraven på vård, skötsel och underhåll, samt
 • enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Säkerhet vid anläggning och ändring av lekplatser

Bestämmelser om säkerhet vid anläggning och ändring av lekplatser finns i:

 • Plan- och bygglagen, PBL,
 • Plan- och byggförordningen, PBF, och
 • Boverkets byggregler, BBR

Det finns även europastandarder för lekredskap och stötdämpande underlag som PSL hänvisar till direkt och som Boverket hänvisar till i allmänna råd till BBR. Standarderna ger vägledning om hur man kan uppfylla de krav som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen och PSL.

Lekplatser ska, till den del de är byggnadsverk, ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om säkerhet vid användning. Det innebär att de ska projekteras och utföras på ett sådant sätt att de vid användning inte innebär en oacceptabel risk för halkning, fall, sammanstötning, brännskador, elektriska stötar, skador av explosioner eller andra olyckor. I BBR ställs det bland annat krav på räcken och deras utformning samt på öppningar i byggnader.

I plan- och bygglagstiftningen ställs det även krav på säkerhet när det vidtas åtgärder på tomter. Med tomt avses ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål. Lekplatser kan finnas på tomter med exempelvis bostadshus, förskolor, skolor, sjukhus, bibliotek eller restauranger. Om en lekplats uppförs på en tomt ska den utformas så att risken för olycksfall begränsas. Fasta lekredskap ska anordnas så att risken för personskador begränsas. Underlaget till gungor, klätterställningar och liknande redskap ska vara stötdämpande och i övrigt så utformat att risken för personskador vid en olycka begränsas.

Exempel på hur fasta lekredskap kan utformas och exempel på stötdämpande underlag och provningsmetoder finns i europastandarder. De började gälla den 1 januari 1999 och reviderades och utökades 2008. Standarderna innehåller minimikrav på säkerhet och är framtagna bland annat utifrån underlag från verkliga olyckor och tillbud. En standard ska följas om det finns en hänvisning till standarden i en lag eller föreskrift eller om den ingår som underlag vid upphandling. I BBR hänvisas i ett allmänt råd, som inte är bindande, till standarderna för lekredskap. Det innebär att om man följer standarderna vet man att man uppfyller kraven i BBR men det kan även finnas andra sätt att uppfylla kraven på. (Europastandard SS-EN 1176-7 och SS-EN 1177)

I europastandarderna regleras:

 • Stötdämpande underlag under klätterställningar, gungor och andra klättringsbara redskap
 • Fallhöjder, störtskydd och skyddsräcken
 • Mått på öppningar
 • Utstickande och utskjutande delar
 • Säkerhetsavstånd för hela redskap och delar av redskap
 • Krav på underhåll.

Europastandarderna ställer krav på montering av lekredskap och på anvisningar om fortlöpande besiktningar och kontroller. Standarderna omfattar både lekredskap och stötdämpande underlag. Alla lekredskap måste innehålla information om:

 • Minimiutrymme för säker användning
 • Krav på underlag och angivande av fri fallyta
 • Avsedd åldersgrupp för lekredskapet
 • Information om lekredskapet är avsett för inne- eller utomhusbruk
 • Behovet av särskild uppsikt vid användande
 • Intyg om överensstämmelse med gällande svensk standard.

I standarderna anges också att säljare av lekredskap ska tillhandahålla anvisningar om hur ett korrekt underhåll av redskapet ska utföras samt information om vem som tillverkat redskapet, tillverkningsåret, namn på lekredskapet och artikelnummer.

Läs mer om europastandarderna i "Relaterad information".

De krav på säkerhet som gäller för tomter ska i skälig utsträckning också tillämpas på allmänna platser och i områden för andra anläggningar än byggnader. Exempel på lekplatser på allmänna platser är lekplatser i parker eller på badplatser. Lekplatser i områden för andra anläggningar kan till exempelvis vara lekplatser på campingplatser.

Tillgänglighet och användbarhet vid anläggning och ändring av lekplatser

Bestämmelser om tillgänglighet vid anläggning och ändring av lekplatser finns i:

 • Plan- och bygglagen, PBL,
 • Plan- och byggförordningen, PBF,
 • Boverkets byggregler, BBR,
 • Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader, ALM, och

I plan- och bygglagstiftningen ställs det krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga när det gäller lekplatser och lekanordningar på lekplatser. Kraven gäller för byggnadsverk, tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader.

En obebyggd tomt som ska bebyggas med en lekplats ska ordnas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan komma fram till lekplatsen och på annat sätt använda tomten. Detta gäller om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt.

Minst en tillgänglig och användbar gångväg ska finnas mellan lekplatser och tillgängliga entréer till byggnader. Tillgängliga och användbara gångvägar ska där det är möjligt utformas utan nivåskillnader. Där nivåskillnader inte kan undvikas ska de utjämnas med ramper. I allmänna råd konkretiseras hur man kan följa kraven.

De krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga som gäller för tomter ska i skälig utsträckning också tillämpas på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader. Enligt ALM, som bland annat gäller vid anläggning av nya lekplatser, ska lekplatser kunna användas av barn och föräldrar med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Samtliga lekredskap behöver dock inte vara tillgängliga. I föreskrifterna finns det även krav på gångytor, utjämningar mellan gångytor, ramper och trappor, kontraster och markeringar med mera.

I plan- och bygglagstiftningen ställs det även krav på att byggnadsverk ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. När det gäller byggnadsverk, i form av andra anläggningar än byggnader, gäller det kravet dock endast för andra anläggningar som kräver bygglov. Lekplatser som inte har några byggnader är inte bygglovspliktiga anläggningar och omfattas därför inte av kravet på tillgänglighet och användbarhet för byggnadsverk. Om det finns byggnader på lekplatsen ska dessa vara tillgängliga och användbara.

Det finns idag ingen europastandard för tillgänglighet på lekplatser. Men 2007 beslutade det europeiska standardiseringsorganet CEN att ta fram ett dokument om tillgänglighet på lekplatser och 2012 antog CEN en teknisk rapport "Lekredskap tillgängliga för alla barn". Rapporten hör samman med Europastandarderna för lekredskap och stötdämpande underlag och togs fram bland annat för att uppmärksamma eventuella konflikter mellan kraven på tillgänglighet och säkerhet. Rapporten är en vägledning om hur man kan tillhandahålla lekområden som är mer tillgängliga för barn med funktionsnedsättning och hur barn kan uppmuntras att leka tillsammans oavsett funktionsförmåga. Vägledningens syfte är att identifiera hinder på lekplatser för barn med funktionsnedsättning. Huvudbudskapet i vägledningen är att lekplatsen ska vara en välkomnande miljö som främjar kvalitetslek för alla barn oavsett förmåga och att det finns olika slags utrustning som passar olika förmågor. Vägledningen tar också upp olika aspekter på tillgänglighet, närhet till parkeringsplatser, hur gångstråk kan utformas, tillgång till sittplatser, men också om val av lekredskap. Ta del av rapporten under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Vård, skötsel och underhåll av befintliga lekplatser

Förutom krav vid anläggning och ändring av lekplatser ställs det också krav på vård, skötsel och underhåll av befintliga lekplatser och lekanordningar på lekplatser. Kraven uttrycks olika beroende på om det är fråga om krav på byggnadsverk, tomt, allmän plats eller område för andra anläggningar än byggnader.

När det gäller byggnadsverk på lekplatser så ska de hållas i vårdat skick och underhållas så att deras utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Byggnadsverk är byggnader och andra anläggningar än byggnader. Exempel på byggnader på lekplatser kan vara små och enklare hus för lek. Exempel på andra anläggningar är fasta lekanordningar som gungor, rutschkanor och klätterställningar. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

I PBL definieras underhåll som en eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Vissa anordningar i byggnadsverk ska hållas i sådant skick att de alltid fyller sitt ändamål. Det gäller bland annat anordningar för säkerhet vid användning. Exempel på sådana anordningar på lekplatser är räcken.

Det som ska bevaras är de egenskaper lekplatsens byggnadsverk hade när det uppfördes eller ändrades. Bedömningen av om byggnadsverkets egenskaper har bevarats ska ske mot de krav som gällde vid den tidpunkten. En följd av detta är att byggnadsnämnden inte alltid kan ställa lika höga krav på byggnadsverk på äldre lekplatser som på nya lekplatser. Detta eftersom kraven ofta är högre nu än tidigare. Dessutom har det skett en utveckling av säkerhetstänkandet och kunskaperna har ökat. Det är alltid möjligt för byggnadsnämnden att ingripa mot uppenbara brister och säkerhetsrisker. Det kan som exempel vara fallet när byggnadsverk är trasiga, rötangripna eller sönderrostade. Sådana brister är aldrig acceptabla oberoende av när lekplatsen anlagts.

Det är byggnadsverkets egenskaper som i huvudsak ska bevaras. Det innebär till exempel att en ändringsåtgärd i form av byte från ett gammalt lekredskap till ett nytt modernt lekredskap även kan vara en underhållsåtgärd, trots att det nya lekredskapet ofta har utökade funktioner.

Enligt förarbetena till äldre plan- och bygglagen, ÄPBL, kan olika omständigheter påverka bedömningen av vilka åtgärder som är nödvändiga vid underhåll av byggnader. För lekplatser kan omständigheter som lekplatsens läge, användning och återstående brukstid ha betydelse för bedömningen. Kravet på underhåll är högre för lekplatser dit allmänheten har tillträde eller som används av många personer. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 513)

Underhållsskyldigheten påverkas också av i vilken omgivning lekplatsen ligger. Kraven på underhåll är högre om lekplatsen ligger i en känslig miljö, exempelvis om det är beläget centralt i en stadskärna. Andra omständigheter som kan ha betydelse är lekplatsens ålder och återstående brukstid. Om lekplatsen snart ska tas bort så behöver inte alltid de underhållsåtgärder utföras som skulle krävts om lekplatsen hade varit kvar. Om det på något sätt är klarlagt att lekplatsen ska tas bort eller byggas om inom en snar framtid finns det oftast inte anledning att kräva annat än att klart oacceptabla brister åtgärdas. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 513 ff)

En strängare bedömning görs när det gäller underhållet av anordningar för skydd mot olycksfall. När det gäller sådana anordningar är det ofta inte befogat att göra någon skälighetsbedömning utan de ska hållas i sådant skick att den avsedda funktionen eller det avsedda skyddet fyller sitt ändamål så länge byggnadsverket är i bruk. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 513)

Det finns även särskilda underhållskrav för lekplatser på tomter. På tomter ska lekplatser och fasta lekanordningar underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Kravet gäller i skälig utsträckning även för lekplatser på allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader.

Enkelt avhjälpta hinder på lekplatser på allmänna platser

Utöver kraven på vård, skötsel och underhåll ska hinder mot tillgänglighet eller användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga alltid avhjälpas på befintliga lekplatser som finns på allmän platsmark. Kravet gäller om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. I Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder finns krav på att tillgängligheten på befintliga allmänna lekplatser ska förbättras så att de även kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Hinder i form av brister i lekplatsers utformning eller utrustning ska avhjälpas. Brister som gör det svårt för barn med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att alls använda lekplatsen bör åtgärdas. Även brister som gör det svårt att vistas på lekplatsen för föräldrar med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga eller för andra som tar hand om barnen bör åtgärdas.

Ansvar för att följa krav på lekplatser

Lekplatser och lekredskap på lekplatser finns oftast på mark som ägs av en kommun eller en privat fastighetsägare exempelvis fastighetsbolag, bostadsrättsförening med flera. Det är ägaren av lekplatsen och lekredskapen som ansvarar för att följa kraven i plan- och bygglagstiftningen. Normalt innebär det att fastighetsägaren är ansvarig. I de fall lekredskapen på lekplatsen helt eller delvis ägs av någon annan än fastighetsägaren är denne ansvarig. Fastighetsägare kan även genom en upplåtelse ha överfört ansvaret för lekplatsens säkerhet på någon annan fysisk eller juridisk person. Det bör i så fall framgå av exempelvis ett arrende- eller hyreskontrakt.

Annat ansvar

Utöver det offentligrättsliga ansvaret enligt plan- och bygglagstiftningen och PSL kan ägare med flera ha ett civilrättsligt och straffrättsligt ansvar för brister på lekplatser. Om en person skadas på en lekplats och det beror på brister som någon av dem ansvarar för kan det bli fråga om skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen och produktansvarslagen samt straffansvar enligt brottsbalken.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej