Stadsutveckling

Stadsutveckling är ett mångfacetterat område. Inom området pågår mycket forskning och utveckling.

Planering för ökad och säker cykling

två cyklister på en cykelväg. Foto: Hans Hans Ekestang

Boverket har fått i uppdrag att ta fram en samling lärande exempel på hur kommuner, regioner och andra aktörer har lyckats föra in cykling i samhällsplaneringen på ett framgångsrikt sätt.

Barns och ungas utemiljö

Lekplats i ett uteområde

Boverket har tillsammans med Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram en vägledning för barns och ungas utemiljö.

Gestaltning och arkitektur

Hur väl en livsmiljö fungerar och hur uppskattad den är avgörs till stor del av hur den är gestaltad. En väl utformad plats kan bland annat medföra att människor trivs och använder platsen, att de bor kvar i området eller att skadegörelse minskar.

Jämställda offentliga miljöer – lärdomar från 24 projekt

Alby Folkhälsopark i Botkyrka kommun. Foto: Botkyrka kommun.

Boverket har under åren 2014-2016 fördelat stöd till 24 utvecklingsprojekt. Projekten har använt stödet till fysiska åtgärder, strategiska och metodutvecklande åtgärder eller en kombination av dessa.

Sociokulturell hållbarhet

Flerbostadshus. Foto: Peter kroon

Sedan 2009 samverkar fyra myndigheter för att långsiktigt gynna en ökad medvetenhet om hur sociala och kulturella perspektiv kan bidra till en hållbar stadsutveckling.

Offentliga miljöers gestaltning

Dalaplan i Malmö. Foto: Peter Kroon

Gestaltningen av en plats är central för hur väl den fungerar och hur uppskattad den blir av medborgare och andra aktörer. En väl utformad plats kan medföra att människor trivs och att de bor kvar.

Nationell stadspolitik

Samhälle med blandad bebyggelse.

Boverket arbetar för att en stadspolitik ska utvecklas. Urbaniseringen ökar kraftigt. Staden är en smältdegel där gammalt och nytt blandas, och det i allt högre tempo.

Miljonprogrammet

Människor promenerar på trottoar utanför flerbostadshus. Foto: Peter Kroon

En stor del de bostäder vi har kom till under perioden 1965 till 1974, en tid i svenskt byggande som brukar betecknas miljonprogrammet.

Urbant utvecklingsarbete

En familj tittar ut över staden. Foto: Scandinav

Satsningar för att minska boendesegregation och främja social integration har inte nått önskat resultat. Tvärtom talar mycket för att utvecklingen mot socioekonomiskt segregerade städer har accelererat.

Delegationen för hållbara städer

Solpaneler på Svenska bostäders hus i järva husby. Foto: Svenska Bostäder

Boverket har i uppgift att främja hållbar stadsutveckling, bland annat genom att följa, stötta och sprida projekt som fått stöd från Delegationen för hållbara städer.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej