På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsanpassningsbidrag som kontantbidrag

Granskad:

Bostadsanpassningsbidrag lämnas som huvudregel med ett belopp (kontantbidrag), som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. Det finns inget kostnadstak i lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Kontantbidrag om inte sökanden och kommunen är överens om alternativ bidragsform

16 §
  Bostadsanpassningsbidrag, återställningsbidrag och bidrag till reparationer, besiktning och underhåll enligt
11 § lämnas med ett belopp (kontantbidrag) som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.

Om sökanden och kommunen är överens om detta, får bostadsanpassningsbidrag och bidrag till reparationer, besiktning och underhåll lämnas som ett åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna.

Om sökanden och kommunen är överens om detta, får bostadsanpassningsbidrag lämnas genom att en begagnad anordning överlämnas.

Kontantbidrag är den bidragsform som gäller om sökanden och kommunen inte har kommit överens om att bidraget i stället ska lämnas som ett åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna eller med en begagnad anordning. Observera att lagen inte utesluter att man i ett och samma ärende kombinerar de olika bidragsformerna. Denna webbsida handlar dock om kontantbidrag.

I propositionen till lagen framförs att bestämmelsen om kontantbidrag överensstämmer i sak med nuvarande lagstiftning (proposition 2017/18:80 sid. 50).

Det är den som beviljats bostadsanpassningsbidrag som sedan äger produkten (proposition 2017/18:80 sid. 48).

Anbud, offert eller kostnadsberäkning

3 §    Kommunen får begära att sökanden kompletterar sin ansökan med

  • -   kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning, om kommunen bedömer att det behövs för att fastställa skälig kostnad i ärendet,
  • -   plan- och uppställningsritningar, om det är fråga om omfattande inredningsarbeten, och
  • -   ritningar över bostaden före respektive efter ändringen, om det är fråga om ändrad planlösning.

Av 3 § Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag framgår att kommunen får begära att sökanden kompletterar sin ansökan med kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning, om kommunen bedömer att det behövs för att fastställa skälig kostnad i ärendet.

Om kommunen anser att den kan fastställa skälig kostnad utan den här typen av underlag finns det ingen anledning att begära att sökanden kompletterar ansökan med det. Någon sådan komplettering behövs inte heller om det står klart att ansökan ska avslås.

Byggherrekostnader ingår

Byggherrekostnader kan inräknas i kontantbidraget till den del kostnaderna hänför sig till bidragsberättigande åtgärder. Exempel på byggherrekostnader är moms, konsultkostnader utöver entreprenörens åtagande, bygglovsavgift samt kostnader för kontroll och besiktning.

Hänsyn till andra i familjen och till personer som hjälper personen med funktionsnedsättning

Av propositionen till lagen framgår att kommunen i rimlig utsträckning ska ta hänsyn till att anpassningen utformas så att bostaden kan användas av övriga hushållsmedlemmar och andra som regelbundet hjälper personen med funktionsnedsättning i bostaden (proposition 2017/18:80 sid. 69-70).

Inget avdrag för gammal utrustning

Lång tid tillbaka var Boverket en av de instanser som kommunernas beslut om bostadsanpassningsbidrag kunde överklagas till. I ett beslut från 1989  konstaterade Boverket att någon schablonmässig reducering av bidragsbeloppet på grund av den utbytta inredningens ålder, i detta fall heltäckningsmattor, inte borde göras. 

Rättsfall om bidragets storlek

Kommunen beviljade bidrag för bland annat byte av heltäckningsmattor i trappa, lekrum, övre hall och tre sovrum. Med hänsyn till att mattorna var äldre än tio år lämnade kommunen endast bidrag med femtio procent av begärt belopp.

Resterande belopp var enligt kommunen att hänföra till normalt fastighetsunderhåll som inte berättigade till bidrag. Efter överklagande till länsbostadsnämnden bifölls sökandens talan. Kommunen överklagade till Boverket.

Boverket avslog kommunens överklagande och pekade bland annat på att allergikonsulenten hade bedömt mattorna som ”fräscha och fina” och att kommunen inte ens påstått att mattorna varit i dåligt skick. Vidare menade Boverket att någon schablonmässig reducering på grund av mattornas ålder inte borde ske.

Boverket 1989-12-29, diarienummer 685-2669/89.

Inget bidrag för arbete som sökanden själv eller hushållsmedlem utför

Bidrag lämnas inte för värdet av det arbete som sökanden själv eller någon hushållsmedlem utför. Då begränsas bidraget till materialkostnaden. Normalt är det dock endast vid mindre arbeten, till exempel byte av golv och tapeter, som det kan bli aktuellt med eget arbete. Vid större och mer komplicerade arbeten måste ställas krav på att anpassningen blir utförd på ett fackmannamässigt sätt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen