Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Grönska främjar hälsa och välbefinnande

Granskad:

Fysisk och psykisk ohälsa är ett växande problem och en stor utmaning. Här har parker, grönområden och annan grönska stor potential att hantera denna utmaning genom att skapa hälsosamma miljöer som bidrar till att förebygga ohälsa och sjukdomar. På den här sidan presenteras varför grönska är så viktigt för människors hälsa och välbefinnande.

 

Hälsa & välbefinnande
Hälsa & välbefinnande 1. Att vistas i gröna miljöer sänker blodtrycket och halterna av stresshormonet kortisol. 2. Grönska och natur stimulerar till fysisk aktivitet som har stor betydelse för hälsa och välbefinnande och motverkar både fysisk och psykisk ohälsa. 3. Grönska och natur stimulerar barns lek. Barn som vistas mycket i gröna miljöer får bättre koncentrationsförmåga, motorik och sömn. Illustration: Boverket Altefur Development

Att grönska är viktigt för människors hälsa och välbefinnande har varit känt länge. Det är också därför tillgång till parker och grönområden är ett viktigt allmänt intresse i planläggning enligt PBL. Men det är först på senare tid som forskningen tydligt kan visa på sambandet mellan tillgång till grönområden och hur människor mår. Vistelse i gröna miljöer bidrar till att:

  • blodtrycket sjunker, pulsen går ned och halterna av stresshormonet kortisol i blodet minskar
  • stärka korttidsminnet och motverkar demens
  • stimulera till fysisk aktivitet som motverkar övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, psykisk ohälsa samt vissa former av cancer
  • stimulera barns lek och hälsa.

Grönska minskar risk för hjärt- och kärlsjukdomar

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är hjärt- och kärlsjukdomar globalt sett den största riskfaktorn för förtidig död. Omfattande studier visar att grönska i bostadsmiljön minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Detta gäller särskilt för socioekonomiskt svaga grupper. Gröna bostadsgårdar, parker och grönområden är därför en viktig faktor för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

Grönska stimulerar fysisk aktivitet och återhämtning

Brist på fysisk aktivitet är en av de största riskfaktorerna för människors hälsa. Vi både rör oss för lite och sitter still för mycket.

Fysisk aktivitet bidrar starkt till att minska andra riskfaktorer som övervikt och fetma samt för högt blodsocker. Det finns också ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Att vara i rörelse producerar endorfiner som ger välbefinnande.

Närhet till grönska och natur bidrar både till att man rör sig mer och att rörelsen i sig ger fler hälsoeffekter. Framförallt ser man en minskad risk för psykisk ohälsa. Till exempel ger en springtur i en park mer psykisk återhämtning än en springtur i urban miljö utan grönska. Ju högre kvalitet det är på grönskan i närområdet, desto mer fysiskt aktiv är man och upplever också en bättre hälsa.

Forskning visar att sannolikheten för att individer ska vara fysiskt aktiva är betydligt högre om de har god tillgång till grönstruktur. Flera studier har påvisat det positiva sambandet mellan tillgång till grönområden och att uppnå rekommenderade nivåer av fysisk aktivitet, samt lägre sannolikhet för övervikt eller fetma.

Smartare och friskare barn med natur

Utevistelse och fysisk aktivitet i gröna och naturlika miljöer stimulerar barns lek och bidrar till bättre motorik. Barn som har kontroll över sin kropp kan också fokusera på att lära. Det enda sättet att få kontroll över sin kropp är att pröva den genom att balansera, kana, klättra, hoppa och springa.

Grönska och natur har inte sällan en topografi och variationsrikedom i material och höjd som gör det oemotståndligt för barn att springa och klättra och nästan omöjligt att sitta still. Den stimulerar till olika sorters fysisk aktivitet för många barn.

Forskning visar att barn som vistas mycket utomhus i gröna miljöer i förskolan har bättre nattsömn och färre infektionssjukdomar än barn som bara är ute någon timme per dag.

Hälsa, estetik och sociala relationer

Att tänka på: Vikten av närhet till parker och grönområden

Tillgång till grönstruktur har visat sig utjämna skillnaden i hälsa mellan socioekonomiskt svaga och starka grupper. Närheten och tillgängligheten till ett grönområde har här en stor betydelse för användningen och därmed de positiva hälsoeffekterna.

Forskning visar att ett grönområde behöver ligga inom 300 meter från bostaden, arbetsplatsen eller skolan för att besökas ofta. Förutom närheten har också tillgängligheten till områdena betydelse, det vill säga om det säkra och trygga vägar dit. Även kvaliteten på utemiljön, det vill säga upplevelsevärden och användningsmöjligheter har också stor betydelse.

Läs mer om grönskans betydelse för människors hälsa på WHO:s webbplats under "Relaterad information".

Exempel: Hälsosammare Örebro – grön strategi
Örebro kommun har antagit en grönstrategi för hela kommunen. Strategin har fyra vägledande mål varav ett handlar om att utveckla parker och andra grönområden för att göra Örebro stad och kommunens mindre tätorter mera hälsofrämjande. Detta eftersom parker och naturområden erbjuder oss människor både nödvändig vila och aktivitet.

För att nå målen har kommunen arbetat fram fem strategier. En av strategierna handlar om att öka de sociala värdena i grönområdena, bland annat genom att utveckla gröna lekmiljöer för barn och att utveckla parker med fokus på hälsosamt åldrande.

Läs mer om Örebros grönstrategi under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen